Älykäs erikoistuminen
 


 

Painopistealat:
- ICT- ja ohjelmistoala, ml. integroituminen eri toimialojen liiketoimintaan
- Perusteollisuuden arvoketjut: metalliteollisuus, puuraaka-aineen jalostaminen
- Puhtaat teknologiat, ml. energia
- Terveys- ja hyvinvointiteknologia

Pohjois-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen valinnoissa on huomioitu maakunnan yritystoiminnan ja teollisuuden rakenne, huippuosaamisalueet sekä tutkimusinfrastruktuuri, kansainvälinen asemoituminen sekä kansallinen innovaatiopolitiikka ja alueen vahvuudet sekä mahdollisuudet.

Tavoitteena on, että alueen toimijat hyödyntävät kansainvälisiä yhteistyöverkostoja ja eurooppalaisia aloitteita maakunnan älykkään erikoistumisen edistämisessä. Pohjois-Pohjanmaan älykästä erikoistumista tuetaan myös alueellisessa päätöksenteossa olevilla rakennerahastovaroilla rakennerahasto-ohjelman tavoitteiden mukaisesti. Valitut painopistealueet ovat vahvasti mukana maakunnan eri toimijoiden omissa toimintastrategioissa.


Lisätiedot:
Kehittämispäällikkö Päivi Keisanen, paivi.keisanen@pohjois-pohjanmaa.fi, puh. 050 431 0605
Tutkimus- ja kehittämispäällikkö Mikko Väisänen, mikko.vaisanen@pohjois-pohjanmaa.fi, puh. 050 336 6524

Oulu Region´s Smart Specialisation

Focus areas of the Oulu Region´s smart specialisation:

- ICT and software sector, including integration with businesses in different fields
- Basic industry´s value chains: metal industries, refinement of timber raw material
- Clean technologies, including energy
- Healthcare and wellness technology

The choises made in Oulu Region´s smart specialisation have taken into account the structure of the region´s enterprises and industry, areas of special expertise, research infrastructure, international position, national innovation policy and the region´s strengths and possibilities.

The goal is that the region´s stakeholders will utilize international networks of cooperation and European initiatives in promoting smart specialisation in Oulu Region. The focus areas of the Oulu Region´s smart specialization is also supported in regional decision-making by structural funds according to the goals of the structural fund programme. The chosen focus areas are integrally included in the stakeholder´s own operating strategies.

Oulu region´s smart specialisation


For further information:
Senior Advisor Päivi Keisanen, paivi.keisanen@pohjois-pohjanmaa.fi, tel. +358 (0)50 431 0605
Manager for Research and Development Mikko Väisänen, mikko.vaisanen@pohjois-pohjanmaa.fi, tel. +358 (0)50 336 6524


Pohjois-Pohjanmaa Euroopan komission ´Smart Specialisation´ S3-foorumilla:


Oulu Region in EU Commission´s ‘Smart Specialisation´ S3-platform:

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/regions/FI1D6/tags/FI1D6

S3 -foorumi tukee EU-jäsenvaltioiden ja niiden alueiden älykkään erikoistumisen strategioiden luomista, toteuttamista ja arvioimista. Foorumin tarkoituksena on tarjota tietoa, metodeita, asiantuntemusta sekä neuvoja niin alueellisille kuin kansallisille päättäjille, sekä edistää molemminpuolista oppimista, rajat ylittävää yhteistyötä ja osallistua akateemiseen keskusteluun älykkääseen erikoistumiseen liittyen.