Pohjois-Pohjanmaan kokonaismaakuntakaavaa uudistetaan
 
Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava on koko maakunnan ja kaikki maankäyttökysymykset käsittävä ns. kokonaismaakuntakaava. Maakuntakaavassa on osoitettu Pohjois-Pohjanmaan alueidenkäytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet sekä sellaiset aluevaraukset, jotka ovat tarpeen maakunnan kehittämisen kannalta. Kaavassa on osoitettu maakunnan aluerakenne, kaupunki- ja maaseutualueiden  kehittämisvyöhykkeet, matkailun vetovoima-alueet, liikenneverkon ja logistiikka-alueiden kehittäminen, tuulivoima-alueita, luonnon monikäyttöalueita, virkistysreittejä, luonnonsuojelualueet ja kulttuuriympäristön arvoja.

Maakuntavaltuusto hyväksyi kaavan 11.6.2003. Ympäristöministeriö vahvisti sen 17.2.2005 ja kaava on tullut lainvoimaiseksi Korkeimman hallinto-oikeuden 25.8.2006 tekemällä päätöksellä.

Ympäristöministeriön vahvistuspäätös 17.2.2005
Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 25.8.2006

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan kaavaselostus
(Pohjois-Pohjanmaan liiton julkaisu A:38)
- Johdanto (luvut 1.1-1.4)
- Suunnittelun lähtökohdat (luvut 2.1-2.8)
- Tavoitteet ja lähtökohdat (luvut 3.1-3.3)
- Sisältö 1 (luvut 4.1-4.3.2)
- Sisältö 2 (luvut 4.3.3-4.3.5)
- Sisältö 3 (luvut 4.4-4.5.3)
- Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioiminen (luku 5)
- Vaikutustarkastelu (luku 6)
- Liitteet 1 - 14

Maakuntakaavan tiivistelmä (Julkaisu A:38b)
Kaavamerkinnät ja määräykset
Maakuntakaavakartat: lehti 1, lehti 2, lehti 3