HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN UUTISKIRJE POHJOIS-POHJANMAALLA

UUTISKIRJE 1/2017

Maaliskuu 2017

Haastamme kunnat esittämään hyvinvointia edistävää tekoa!

Nyt haetaan Pohjois-Pohjanmaan vuoden hyvinvointitekoa!

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointifoorumissa (ennakkokutsu) Pudasjärvellä torstaina 6.4.2017 palkitaan Pohjois-Pohjanmaan vuoden hyvinvointiteko. Haemme hyvinvointi ja elinvoima syntyvät kunnassa -teemaan liittyviä toimintatapoja, joilla ihmiset voivat vaikuttaa hyvinvointiinsa. Toimintatavoilla voidaan esimerkiksi vaikuttaa yleisiin asenteisiin ja toimintaedellytyksiin, kannustaa ihmisiä omatoimisuuteen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä, kehittää uusia ratkaisuja sekä levittää hyviä käytäntöjä. Esitykset hyvinvointiteon saajasta 24.3.2017 mennessä linkin kautta.

Nyt haetaan kunnassa tapahtuvaa toimintaa. Toiminnan, toimintatavan, hankkeen, kampanjan tms. ei siis välttämättä tarvitse olla kunnan omaa toimintaa. Toiminnan järjestäjänä voi olla myös esimerkiksi yritys, yhdistys jne. Kunta kuitenkin ´ilmiantaa´ hyvinvointiteon, ja toki asialle on eduksi, jos kuntakin on toteuttajatahona mukana.

Seminaariohjelma julkaistaan viikolla 11. Yhteiskuljetus järjestetään Oulusta seminaaripaikalle ja takaisin.

Lisätietoja:
suunnittelupäällikkö Ilpo Tapaninen, ilpo.tapaninen@pohjois-pohjanmaa.fi tai p. 050 301 7546

Ihimiset.fi-verkkopalvelu uudistuu

Pohjois-Pohjanmaan alueen yhdistystoiminnan Ihimiset.fi-verkkopalvelu uudistuu kevään 2017 aikana. Uudistuksen yhteydessä verkkopalvelun tekninen alusta vaihtuu avoimen lähdekoodin järjestelmään ja samalla palveluihin kehitetään useita uusia toiminnallisuuksia.

Ihimiset.fi-palvelussa yleishyödylliset yhdistykset ja julkiset toimijat voivat ilmoittaa yhteystietonsa lisäksi hankkeistaan, toiminnastaan ja tapahtumistaan sekä avoimista vapaaehtoistehtävistään.

Lue lisää...

Joka neljännellä ylipainoisella kutsuntaikäisellä pojalla syömishäiriöoireilua

Tuoreen ODL Liikuntaklinikan ja Oulun yliopiston tutkimuksen mukaan syömishäiriöoireilu on kaksi kertaa yleisempää ylipainoisilla kutsuntaikäisillä pojilla kuin muilla kutsunnanalaisilla. Joka neljäs ylipainoinen tai lihava poika kärsi syömishäiriöoireilusta. Oireita olivat esimerkiksi hermostuneisuus makeisia ja hiilihydraattipitoisia ruoka-aineita syödessä, jatkuva laihduttamisen ajattelu, vääristynyt käsitys oman kehon koosta sekä huoli syömisen hallinnan menettämisestä. Ylipainoiset oireilevat olivat usein myös laihduttaneet ja heillä oli masennusoireita.

Lue lisää...

Hyvinvoiva Pohjois-Pohjanmaa – kuntavaalikiertue maaliskuussa

Sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtyessä maakuntien vastuulle kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen jää edelleen kuntien tehtäväksi. Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu sekä Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys haastavat kuntavaaliehdokkaat ottamaan kantaa hyvinvoinnin edistämiseen.  

Maaliskuisella kiertueella kuntavaaliehdokkaat voivat kertoa näkemyksistään kuntien roolista asukkaiden yhteisöllisyyden ja liikunnallisen elämäntavan edistäjänä sekä yhdistysten ja seurojen toteuttaman vapaaehtoistoiminnan, vertaistuen ja muun toiminnan mahdollistajana.

Lue lisää...

Luottamus ja tieto omasta työ- ja toimintakyvystä on realistisen työsuunnitelman perusta

 
Työikäisille on kehitteillä työ- ja toimintakyvyn arviointimenetelmä, kykyviisari. Se on muodoltaan perinteinen kysely, jonka voi täyttää netissä tai paperilla. Sen avulla vastaaja voi arvioida itse työ- ja toimintakykyään ja sen muutostarpeita. Se antaa myös palautetta ja sen avulla voi seurata työ- ja toimintakyvyssä tapahtuneita muutoksia, mikäli arviointi toistetaan.

Lue lisää...

Uskalla – It`s possible! Suomen romanien työllisyyttä ja hyvinvointia edistämässä

Nevo tiija – uusi aika –hanke on Suomen romanien yhdenvertaisuuteen, osallisuuteen ja hyvinvointiin keskittyvä ESR-hanke, joka toteuttaa romanipoliittisen ohjelman seurantaraportin (2013) edellyttämiä toimenpiteitä. Hankkeen päätavoitteena on, että romanien osallisuus, hyvinvointi ja yhdenvertaisuus sekä työ- ja toimintakyky ja mahdollisuudet osallistua työelämään ja palveluiden piiriin paranevat. Samalla tarjotaan yrittäjille ja palveluntuottajille sekä viranomaisille ja päättäjille mahdollisuuksia kasvattaa osaamistaan romanikulttuuriin ja romaneiden työllistymiseen liittyvissä asioissa. Hanke koostuu useasta osahankkeesta, jota ovat Roosa-tutkimus, Karola-elintapainterventio -hanke sekä Tukea ja voimavaroja romaniperheille -hanke.

Valtakunnallista Nevo tiija – uusi aika -hanketta koordinoi Diakonia-ammattikorkeakoulu ja sitä toteutetaan yhteistyössä Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön, Helsingin ja Vantaan kaupunkien, Oulun Diakonissalaitoksen, Suomen Romanifoorumi ry:n ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa. Kuopion kaupunki on mukana hankkeessa osarahoittajana ja yhteistyötahona. Hanke tekee yhteistyötä romaniasiain neuvottelukuntien ja romaniyhdistysten sekä Tšetanes naal – koulutuspoluilla -hankkeen kanssa. Hankkeen rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja se kestää vuoden 2018 loppuun.

Lue lisää...

Pelinkaltainen MOPO-palvelu aktivoi riskinuoria

Pelit voivat saada liikkeelle myös sellaisia nuoria, joita liikunta ei kiinnosta ja elämänhallinnassa on ongelmia. Tuoreessa ODL Liikuntaklinikan ja Oulun yliopiston MOPO -tutkimuksessa selvitettiin pelinkaltaisen aktivointipalvelun vaikutuksia lähes 500 kutsuntaikäisen elämäntyytyväisyyteen ja terveyteen. Tyytyväisyys elämään ja koettu terveys kohenivat erityisesti niillä sovellusta käyttäneillä nuorukaisilla, jotka olivat olleet tyytymättömiä elämäänsä ja kokeneet terveytensä huonoksi.

Lue lisää...

Työpajojen arkipäiviin lisätty kokemusliikunta edisti nuorten elämäntyytyväisyyttä ja fyysistä vointia

Monilla työpajanuorilla syrjäytymiskehitys on alkanut jo peruskoulussa. Työllistymisen tai opiskelun esteenä ovat usein arjenhallinnan ja sosiaalisten taitojen haasteet sekä lisääntyvissä määrin mielenterveyden ongelmat. Oulussa työpajojen toimintaan lisättiin kahden viime vuoden aikana uudenlaista liikuntaa, joka tarjosi nuorille onnistumisen, osallisuuden ja toimijuuden kokemuksia. Se kohensi nuorten elämäntyytyväisyyttä ja fyysistä vointia, ja sai heidät luottamaan tulevaisuuteen.

Lue lisää...

Vaikuttavaa elintapaneuvontaa sosiaali- ja terveydenhuoltoon (VESOTE)

Keskeisten suomalaisten kansansairauksien osalta elintavat ovat kiistatta merkittävässä roolissa niin riskitekijöinä, kuin osana sairauksien hoitoa ja kuntoutusta edistävinä tekijöinä. Toisaalta ryhmämuotoinen elintapaohjaus ei ole yleistynyt terveydenhuollossa. Terveydenhuollon ammattilaiset pitävät ryhmämuotoisen elintapaohjauksen esteinä ajan vähyyttä, puutteita ohjausosaamisessa sekä epävarmuutta ohjauksen vaikuttavuudesta

Kansallinen, UKK instituutin hallinnoima VESOTE- hanke käynnistyi tammikuussa 2017.  Kaksivuotinen hanke on osa hallituksen ´Edistetään terveyttä ja hyvinvointia ja vähennetään eriarvoisuutta´  -kärkihanketta , jonka tavoitteena on elintapaohjauksen vahvistaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa ja sen palveluketjuissa.

PPSHP osallistuu kärkihankkeen toimeenpanoon yhtenä 10 sairaanhoitopiirin hankekonsortion toimijana.

Lue lisää...

muutosNYT on hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen uutiskirje, jota julkaisevat Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointiohjelman III vaihe 2015-2017, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikkö, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Oulun kaupunki, Oulun ammattikorkeakoulu Oy, Kumppanuuskeskus, Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja urheilu ry ja Oulun innovaatioallianssi.

Uutiskirje ilmestyy 2-4 kertaa vuodessa.

Tapahtumakalenteri
HUHTIKUU