Ajankohtaista
 
Pohjois-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmän päätökset
19.10.2016

Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) kokoontui 19.10.2016 käsittelemään mm. Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmaa vuosille 2017–2018. MYR puolsi yhteensä neljää Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hanketta rahoitettavaksi EU:n rakennerahastoista.

Maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyi lähivuosien kehittämislinjaukset

MYR hyväksyi Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman vuosille 2017–2018. Tärkeimpiä tavoitteita ovat maakunnan kattavan koulutusverkoston turvaaminen ja koulutuksen tarjonnan varmistaminen maakunnan nuorisoikäluokalle, Oulun kaupunkiseudun työvoima- ja yrityspalvelukokeilun edistäminen sekä maakuntaan tehtävien investointien edistäminen. Liikennejärjestelmän kehittämisen kärkiä ovat vt 4, vt 8 ja vt 22 -tiehankkeet, Seinäjoki-Oulu–ratahanke sekä mm. lentoliikenteen, ratapihojen ja Oulun sataman kehittäminen.

Pohjois-Pohjanmaalla toimenpiteitä kohdennetaan elinkeinoelämän kehittämiseen, innovaatiotoimintaan sekä toimialakohtaisiin kehittämistoimiin. Myös arktisia liiketoimintamahdollisuuksia edistetään. Hyvinvoinnin edistämisessä keskitytään nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn, ikääntyvien pärjäämiseen sekä työhyvinvointiin. Lisäksi maahanmuuttajien kotouttaminen vaatii toimenpiteitä.  Koko Pohjois-Suomen alueella kehitetään Arctic Europe -yhteistyöverkoston toimintaa, biotaloutta sekä laajakaistayhteyksiä.

Vuonna 2017 rakennerahasto-ohjelman varoja on käytettävissä kehittämiseen 50,7 milj. euroa, josta Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) osuus on 34,1 milj. euroa ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) 16,6 milj. euroa. Vuonna 2018 rakennerahastovaroja on käytettävissä 52,5 milj. euroa, josta EAKR-rahoitusta on 36 milj. euroa ja ESR-rahoitusta 16,5 milj. euroa. Maakunnan yhteistyöryhmän linjauksen mukaan EAKR-varoista lähes puolet kohdennetaan pk-yritystoiminnan kehittämiseen. Loput varoista kohdennetaan uuden tiedon ja osaamisen tuottamiseen ja hyödyntämiseen. ESR-varoista lähes puolet kohdennetaan työllisyyden hoitamiseen ja työvoiman liikkuvuuteen sekä kolmasosa koulutukseen, ammattitaidon ja elinikäiseen oppimiseen. Loput varoista kohdennetaan sosiaaliseen osallisuuteen ja köyhyyden torjuntaan. Rakennerahastohankkeita rahoittavat Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Lisätiedot:
Maakuntajohtaja Jussi Rämet p. 040 586 3877
Kehitysjohtaja Tiina Rajala p. 040 685 4033
Kehittämispäällikkö Päivi Keisanen p. 050 4310605

Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2017 - 2018

Yli miljoona euroa maantien 800 parantamiseen Vaalan keskustassa

Maakunnan yhteistyöryhmä puoltaa Maantien 800 parantaminen Vaalan keskustassa, Vaala -hankkeelle

1 066 400 euron rahoitusta Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjan 1 mukaisena hankkeena. Hankkeen päätoteuttajana on Liikennevirasto ja toteutusaika 1.6.2016 - 31.12.2017.

Maantie 800 (Vaalantie) kulkee Vaalan keskustan läpi ja toimii samalla myös taajaman keskuskatuna. Alueella on nykyisellään paljon yritystoimintaa, mutta kaavoitus mahdollistaa vielä uusien yritysten sijoittumisen ja olemassa olevan yritysrakenteen täydentymisen. Hankkeen keskeiset tavoitteet ovat paikallisten yritysten toimintaedellytysten parantaminen, keskustaajaman viihtyisyyden lisääminen, kuntalaisten hyvinvoinnin lisääminen ja vähähiilisen liikkumisen edistäminen hankealueella sekä liikenneturvallisuuden parantaminen. Hankkeen toimenpiteillä alueen esteettömyys ja liikenneturvallisuus sekä kevyen liikenteen edellytykset kehittyvät, mm. leventämällä korotettuja kevyen liikenteen väyliä ja parantamalla liittymäalueita.

Muita kokouksessa puollettuja, Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta rahoitettavia hankkeita olivat:

ITS Oulu - Älykkään liikenteen strategia, toimintaverkosto ja pilotit
Hankkeen päätoteuttaja on Oulun kaupunki ja hankkeen toteutusaika: 1.10.2016 - 31.12.2018.
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus 401 660 €.

Kehittämishankkeen tavoite on olla nostamassa Oulun seutua vahvaksi älyliikenteen tuotekehityksen, sovellusten ja teknologioiden keskittymäksi hyödyntämällä alueen vahvaa ICT-osaamista. Liikennealan toimijat, kaupungit/kunnat, liikennevirasto, tutkimuslaitokset, liikennealan konsultit, tuovat esiin liikenteen ongelmakohtia, joihin toivotaan älyliikenteen ratkaisuja. Tavoitteena on myös alueen älyliikenneosaamisen kokoaminen paremmin näkyväksi sekä osaamisen ja testausalustojen markkinointi. Oulun alueelle laaditaan älyliikennestrategia, jonka avulla Oulun seudun älyliikenteen kokonaisuus voidaan hahmottaa paremmin ja ohjata älyliikenteen vaatiman infrastruktuurin ja palvelujen rakentumista hallitusti.

Rakennusten uudet energianhallintaratkaisut - Energiaratkaisut 2020
Hankkeen päätoteuttaja on Oulun seudun koulutuskuntayhtymä ja osatoteuttaja Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy. Toteutusaika on 1.1.2017 - 31.12.2019.
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus 697 997 €.

Hankkeessa haetaan ratkaisuja rakennusten ja rakentamisen aikaiseen energianhallintaan liittyviin haasteisiin. Tavoitteena on testata ja tuoda käytäntöön innovatiivisia energianhallintakonsepteja ja -ratkaisuja, joilla pyritään energian kulutuksen minimointiin ja energiatehokkuuden parantamiseen. Esimerkiksi sähköautojen lataamiseen liittyvät haasteet tulevat vastaan sähköautojen yleistyessä. Latauksesta aiheutuvan kuormituksen ohjaaminen ja synkronoiminen edellyttää kehittynyttä kodin energianhallintaa sekä yhteispeliä sähköauton ja latausjärjestelmän välillä. Hankkeessa pureudutaan sähköautojen joustavaan, kuormittamattomaan ja mahdollisimman edullisiin kotilatauksen ratkaisuihin.

Pyhäsalmen kaivoksen maanalaisen infran uusiokäyttö
Hankkeen päätoteuttaja on Pyhäjärven Kehitys Oy ja osatoteuttaja Luonnonvarakeskus. Toteutusaika 2.1.2017 - 31.12.2018.
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus 338 478 €.

Vuonna 2019 Pyhäsalmen kaivostoiminnan loppumisen vaikutukset ulottuvat Pyhäjärven kaupungin lisäksi koko maakuntaan ja Suomeen. Toiminnan päättymisen arvioidaan vähentävän 400 työpaikkaa Pyhäjärvellä, 200 työpaikkaa maakunnassa ja 200 työpaikkaa muualla Suomessa. Alueella on varauduttava ennakoivaan rakennemuutokseen ja mahdollistettava Pyhäsalmen kaivoksen tilojen hyödyntäminen kaivostoiminnan päätyttyä. Hankkeessa perustettavissa tutkimus- ja koetuotantotiloissa testataan kasvintuotantoa, optimoidaan tuotantokonsepti sekä kehitetään tuotteistamisprosesseja. Liiketaloudellisesti kannattavan toimintaympäristön ja laajamittaisemman tuotannon käynnistämiseksi hankkeessa selvitetään energiatarpeet, automaatio- sekä muut ohjausjärjestelmät sekä viedään eteenpäin tuotanto- ja jatkojalostusalan yritysten liiketoimintaa ja tuotteistamista.

Lopullisen päätöksen puollettujen hankkeiden rahoittamisesta tekee Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Pohjois-Pohjanmaan liiton osalta maakuntahallitus.

Maakunnan yhteistyöryhmän muut päätökset menivät esitysten mukaan: http://ppohjanmaa.tjhosting.com/kokous/2016404.HTM

Maakunnan yhteistyöryhmän seuraava kokous pidetään 16.11.2016.

Lisätiedot: Pohjois-Pohjanmaan liitto, aluekehityspäällikkö Heikki Ojala, p. 050 433 3951Arkistoidut tiedotteet 2016: