Ajankohtaista
 
Pohjois-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmän päätökset 5.4.2017
05.04.2017

Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) kokoontui 5.4.2017 Oulussa. Esityslistalla oli mm. OECD:n alueraportti sekä maakuntaohjelman ja maaseuturahaston ajankohtaiskatsaukset. MYR puolsi yhtä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hanketta rahoitettavaksi EU:n rakennerahastoista.

OECD:n alueraportti pohjoisista harvaanasutuista alueista

Vuosina 2015–2016 Pohjois-Pohjanmaan liitto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Oulun yliopisto, Luonnonvarakeskus, Oulun kauppakamari ja Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät osallistuivat Pohjoisten harvaan asuttujen alueiden NSPA-verkoston OECD-tutkimukseen, jolla rakennetaan pohjaa EU:n seuraavan ohjelmakauden edunajamiselle. 14 alueen tilaama ja OECD:n yhteistyössä alueiden kanssa tuottama tutkimusraportti valmistui vuoden 2016 lopulla ja se julkistettiin Brysselissä korkean tason seminaarissa 13.3.2017.

Tutkimuksen tavoitteena on löytää uusia käytäntöjä ja näkökulmia NSPA-alueille ominaisiin haasteisiin ja kääntää ne mahdollisuuksiksi. Haasteita ovat etenkin harva-asutus, yksityisten investointien vähyys, väestön ikääntyminen, pitkät välimatkat ja arktiset olosuhteet. Euroopan komission kanssa käytävän vuoropuhelun avulla on tarkoitus korostaa harvaan asuttujen alueiden ominaispiirteitä ja varmistaa alueille korvamerkityn erityistuen jatkuminen myös tulevalla EU-ohjelmakaudella. Raportissa esiin nostettuja toimia Itä- ja Pohjois-Suomen kasvun tueksi ovat mm. palvelutuotannon innovaatioiden kehittäminen ja liikenneverkoston parantaminen sekä suotuisten olosuhteiden ja kasvualustan luominen innovaatioille ja yrittäjyydelle.

OECD-raportin tiivistelmä suomeksi käännettynä:
http://www.pohjois-pohjanmaa.fi/aluekehitys/nspa/oecd_tutkimushanke_2015-2016

Koko raporttiin voi tutustua englanniksi OECD:n sivuilla: http://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/oecd-territorial-reviews-the-northern-sparsely-populated-areas_9789264268234-en

Lisätiedot: kansainvälisten asioiden päällikkö Roman Gokkoev, puh. 040 5392133

Veden äärellä – Raahen seudulle haetaan lisää vetovoimaa

Maakunnan yhteistyöryhmä puoltaa Veden äärellä -hankkeelle 333 970 euron rahoitusta Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjan 1 mukaisena hankkeena. Hankkeen päätoteuttajana on Raahen kaupunki ja toteutusaika 1.4.2017–31.3.2020. Lopullisen päätöksen puolletun hankkeen rahoittamisesta tekee Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallitus.

Hankkeen päätavoitteena on Raahen kasvuvyöhykkeen mat­kai­lu- ja pal­ve­lu­alan yritysten uusien liiketoimintamahdollisuuksien kartoitus ja tun­nis­ta­mi­nen, yhteistyöverkoston toiminnan kehittäminen sekä elin­kei­no­ra­ken­teen mo­ni­puo­lis­ta­mi­nen. Hankkeen ta­voit­tee­na on myös alueen matkailun, palvelujen tuotteistamiseen ja mark­ki­noin­tiin liittyvän kehittämistyön uudenlainen organisointi. Raahen kasvuvyöhykkeen elinkeinorakenne on yksi Suo­men erikoistuneimmista ja teollisuuden osuus poikkeuksellisen suuri. Vas­taa­vas­ti pal­ve­lu­alo­jen osuus on vain hiukan yli 50 % työpaikoista, kun se ko­ko maas­sa on yli 70 %. Alueen suurhankkeiden myötä alueelle saadaan uusia yrityksiä mo­ni­puo­lis­ta­maan elin­kei­no­ra­ken­net­ta. Matkailu- ja palvelualoille avautuu uusia mah­dol­li­suuksia. Raahen seutu kytkeytyy vahvasti Ouluun ja Kalajokeen, joissa on panostettu merkittävästi matkailuun. Raahen seu­tua ke­hi­te­tään täydentämään ja mo­ni­puo­lis­ta­maan kohde- ja pal­ve­lu­va­li­koi­maa Meripohjolan rannikolla.

Maakunnan yhteistyöryhmän esityslista on nähtävillä Pohjois-Pohjanmaan liiton sivuilla osoitteessa http://ppohjanmaa.tjhosting.com/kokous/2017435.HTM

Maakunnan yhteistyöryhmän seuraava kokous pidetään 2.6.2017.

Lisätiedot: aluekehityspäällikkö Heikki Ojala, puh. 050 433 3951