Ajankohtaista
 
Pohjois-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmän päätökset 2.6.2017
02.06.2017

Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) piti tänään kokouksensa Oulun yliopistolla. MYR puolsi yhteensä yhdeksää Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hanketta ja kolmea Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hanketta rahoitettavaksi EU:n rakennerahastoista. EAKR-hankkeiden vastuuviranomainen on Pohjois-Pohjanmaan liitto ja ESR-hankkeiden vastuuviranomainen on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Kokouksen aluksi Oulun yliopiston yhteyspäällikkö Sakari Jussi-Pekka kertoi Oulun yliopiston ajankohtaisista asioista, tutkimusjohtaja Kari Mäntyjärvi esitteli Tehokkuutta monimenetelmävalmistuksesta (Hybridi) -hankkeen ja keksintö- ja yrityshautomovastaava Mika Määttä Oulun am­mat­ti­kor­kea­kou­lus­ta Pelipääkaupunki Oulu -hankkeen.

Kokouksessa puollettuja, Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta rahoitettavia hankkeita olivat:

Kärsämäen uudet teollisuustiet
Hankkeen päätoteuttaja on Kärsämäen kunta.
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus 240 000 €.
Hankkeen tavoitteena on parantaa pk-yri­tys­ten kilpailukykyä Kärsämäellä rakentamalla kolmelle teol­li­suus­alu­eel­le yh­teen­sä 1460 metriä teollisuusalueen kaavateitä sisältäen tien ra­ken­ne­ker­rok­set, päällysteet ja va­lais­tuk­sen. Teiden rakentamisen myötä saadaan uusia rakennuskelpoisia ja kaa­voi­tet­tu­ja teollisuusalueita vastamaan kysyntää.

Elinvoimaa ja kestävyyttä innovaatioyhteistyöllä
Hankkeen päätoteuttajana on Oulun yliopisto sekä osatoteuttajina Suomen ympäristökeskus SYKE, Luonnonvarakeskus Luke ja Ou­lun ammattikorkeakoulu.
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus 549 066 €.
Hankkeessa rakennetaan Ou­lun yli­opis­ton kasvitieteellisen puutarhan tiloihin vähähiilisten yritysten, tiedeyhteisön ja kampusvieraiden koh­taa­mis­paik­ka. Sen rinnalle luodaan showroom, jossa yritykset voivat esitellä toi­min­taan­sa ja in­no­vaa­tioi­ta sekä ha­kea samalla kumppanuuksia tut­ki­mus- sekä ke­hi­tys­yh­teis­työ­hön.

Tokolan teollisuusalueen kaavateiden rakentaminen
Hankkeen hakija on Raahen kaupunki.
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus 707 500 €.
Hankkeella parannetaan Raahen pk-yritysten toimintamahdollisuuksia tarjoamalla teol­li­suus­tont­te­ja hyvien lii­ken­ne- ja logistiikkayhteyksien varrelta. Tokolan teollisuusalueelle tulee uusia tontteja 36 kpl. Alueelle rakennetaan ase­ma­kaa­van mu­kai­set kadut ja niiden hulevesijärjestelmät. Katujen yhteispituus on noin 2,2 ki­lo­met­riä.

Tehokkuutta monimenetelmävalmistuksesta (Hybridi)
Hankkeen hakija on Oulun yliopisto.
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus 522 148 €.
Hankkeen tavoitteena on parantaa ainetta lisäävällä 3D-val­mis­tus­me­ne­tel­mäl­lä tuo­tet­tu­jen metallikappaleiden ominaisuuksia ja tutkia näiden pa­ran­ta­mis­ta eri­lais­ten tuotantotekniikoiden avulla sekä laserprosessien so­vel­tu­vuut­ta 3D-tu­los­tet­tu­jen metallikappaleiden jälkikäsittelyihin ja liit­tä­mi­seen.

Pelipääkaupunki Oulu
Hankkeen hakija on Oulun ammattikorkeakoulu Oy.
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus 321 271 €.
Ouluun syntymässä oleva pelialan keskittymä Pelikampus kokoaa vuoteen 2020 men­nes­sä ra­hoit­ta­jat, julkaisijat, pelikehittäjät ja pelialaan liittyvät asian­tun­ti­ja­yri­tyk­set sekä pelialan kou­lu­tus- ja TK-työn yhdeksi innovatiiviseksi eko­sys­tee­mik­si. Liikevaihdon kasvun ja työpaikkojen mää­rän suhteen peliteollisuus on Oulun alueella orastavaa kas­vua osoittava toimiala. Hank­keen tavoitteena on vahvistaa alkanutta kas­vu­ke­hi­tys­tä.

Zatelliitin pohjoisen yritysalueen liikennejärjestelyt
Hankkeen hakija on Kempeleen kunta.
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus 498 600 €.
Hankkeella parannetaan Zatelliitin pohjoisen yritysalueen saa­vu­tet­ta­vuut­ta rakentamalla alueelle kaavatie. Tien yhteyteen toteutetaan ke­vyen­lii­ken­teen väylä. Ra­ken­ta­mi­seen sisältyvät kaavatien valaistus ja päällystys se­kä tiealueen vi­her­työt.

Maastokäyttöisten tunnistusmenetelmien kehittäminen happamille sulfaattimaille (Tunnistus)
Hankkeen hakija on Suomen ympäristökeskus sekä osatoteuttajia Geologian tutkimuskeskus ja Åbo Akademi.
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus 400 000 €.
Hankkeessa kehitetään maasto- ja kenttälaboratorio-olosuhteissa nopeasti tuloksia antavia ja luotettavasti toimivia happamien sulfaattimaiden tunnistusmenetelmiä, joilla voidaan arvioida maaperän happamuuspotentiaalia. Happamuuspotentiaalin avulla voidaan arvioida muodostuvaa happamuus- ja metallikuormituksen suuruutta ja arvioida esimerkiksi kalkitustarvetta.

PaiBiRa: Paikalliset Biopohjaiset Rakennusmateriaalit
Hankkeen hakija on Oulun Ammattikorkeakoulu Oy sekä osahakijoita Luonnonvarakeskus ja Suomen metsäkeskus.
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus 346 355 €.
Hankkeessa selvitetään uusien paikallisten biopohjaisten ma­te­ri­aa­lien soveltuvuutta rakentamiseen. Tutkittavia ma­te­ri­aa­le­ja ovat met­sä­teol­li­suu­den sivuvirrat, metsä- ja peltobiomassat, järviruoko, tur­ve, lampaanvilla, hamppu ja sam­mal sekä mahdolliset muut biopohjaiset ma­te­ri­aa­lit.

Pohjois-Pohjanmaan koulutusviennin kasvu ja kansainvälistyminen (KAAKAO)
Hankkeen hakija on Oulun Ammattikorkeakoulu Oy. Osahakijoita ovat Oulun yliopisto, Oulun seudun koulutuskuntayhtymä ja Dia­ko­nia-am­mat­ti­kor­kea­kou­lu Oy.
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus 563 366 €.
Hankkeessa rakennetaan Pohjois-Pohjanmaalle koulutusviennin ke­hit­tä­mi­seen ja toteuttamiseen erikoistunut ekosysteemi, kehitetään op­pi­lai­tos-yri­tys­yh­teis­työ­hön rakentuvaa innovaatio- ja kehitysmallia, kasvatetaan kou­lu­tus­vien­ti­alal­la toi­mi­vien yritysten osaamista sekä pi­lo­toi­daan innovaatio- ja ke­hi­tys­mal­lin tuloksia koulutusvientikohteissa.

ITU2 – Inklusiivisella toimintatavalla uutta
Hankkeen hakija on Oulun Diakonissalaitoksen säätiö ja osatoteuttajia Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy ja Oulun kaupunki, DIAK.
Haettu ESR- ja valtionrahoitus 680 797 €.
Hankkeessa kehitetään alueellinen Rajakylän asukkaita osallistava toimintamalli, joka edistää alueen asukkaiden hyvinvointia, työkykyisyyttä sekä osallisuutta ja vahvistaa turvallisuutta. Hankkeen toiminnassa hyödynnetään sosiaalisen kuntoutuksen välineitä ja työmenetelmiä asukkaitten hyvinvoinnin vahvistajana. Alueen työttömille rakennetaan palvelupolkuja sosiaaliseen kuntoutukseen, työllistymis- ja aktivointitoimenpiteisiin.

Luovat ratkaisut
Hankkeen päähakija on Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry ja osatoteuttajina Oulun yliopisto, Kärsämäen kunta ja Raahen seutukunnan ke­hit­tä­mis­kes­kus.
Haettu ESR- ja valtionrahoitus 345 093 €.
Hankkeessa toteutetaan luovien alojen yrittäjien ja yritysten henkilöstön koulutuskokonaisuus, jossa hyödynnetään etäopetusta ja yhteiskehittämistä. Tavoitteena on saada osallistujat toteuttamaan kaupallistamis- ja liiketoimintaosaamista soveltavia kokeiluja.

Digiohjausta kaikille!
Hankkeen toteuttaja on Oulun ammattikorkeakoulu Oy ja osatoteuttajat Oulun yliopisto, Centria-ammattikorkeakoulu Oy ja Oulun seu­dun ammattiopisto.
Haettu ESR- ja valtionrahoitus 578 540 €.
Hankkeessa kehitetään digitaalisten ohjauspalveluiden saavutettavuutta ja ohjauksen vaikuttavuutta. Tavoitteena on jalostaa käytäntöön opintojen ohjauksen tieto- ja neuvontatyön digitalisaatiota tukevia toimintamalleja Pohjois-Pohjanmaan alueen ohjaustoimijoille.

Lopullisen päätöksen puollettujen hankkeiden rahoittamisesta tekee Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Pohjois-Pohjanmaan liiton osalta maakuntahallitus.

Rakennerahasto-ohjelman tulevat hankehaut Pohjois-Pohjanmaalla
Syksyn 2017 hankehaku päättyy EAKR:n osalta 22.9.2017 ja ESR:n osalta 3.10.2017. Haun teemoina ovat työllistymisen edistäminen (ESR), digitalisaatio (ESR ja EAKR) sekä vähähiilisyys (EAKR). Vuoden 2018 hakuajat päättyvät EAKR:n osalta 23.2.2018 ja 31.8.2018 sekä ESR:n osalta 11.5.2018 ja 5.9.2018.

Nykyisen voimassa olevan lainsäädännön mukaan maakunnan yhteistyöryhmän toimikausi on kunnallisvaalikausi. Uusi maakunnan yhteistyöryhmä nimitetään uuden maakuntahallituksen ensimmäisessä kokouksessa.

Maakunnan yhteistyöryhmän esityslista on nähtävillä Pohjois-Pohjanmaan liiton sivuilla osoitteessa http://ppohjanmaa.tjhosting.com/kokous/2017444.HTM

Maakunnan yhteistyöryhmän seuraava kokous pidetään 6.9.2017.

Lisätiedot: aluekehityspäällikkö Heikki Ojala, puh. 050 4333951