Ajankohtaista
 
Kokoustiedote: maakuntavaltuuston päätökset 5.6.2017
05.06.2017

Pohjois-Pohjanmaan maakuntavaltuusto kokoontui Oulussa 5.6.2017 kautensa viimeiseen kokoukseen. Kokouksen aluksi maakuntavaltuuston puheenjohtaja Risto Kalliorinne kiitti sekä luottamushenkilöitä että liiton henkilöstöä kuluneesta valtuustokaudesta. Erityiskiitokset Kalliorinne antoi maakuntahallituksen väistyvälle puheenjohtaja Samuli Pohjamolle, joka on hoitanut tehtävää sitoutuneesti hyvässä yhteistyössä asioita jämäkästi hoitaen. ”Olet ollut mies paikallasi – yhteistyö on ollut aitoa”, totesi Kalliorinne Pohjamolle.

Maakuntavaltuusto myönsi Samuli Pohjamolle eron maakuntahallituksen puheenjohtajuudesta ja maakuntahallituksen jäsenyydestä 5.6.2017 alkaen. Pohjamo on anonut eroa tehtävästä hänen kunnallisten luottamustoimiensa päättyessä valtuustokauden lopussa. Maakuntavaltuusto valitsi maakuntahallituksen uudeksi jäseneksi ja puheenjohtajaksi Kyösti Oikarisen Oulusta.

Maakuntavaltuusto käsitteli vuoden 2016 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä merkitsi tiedoksi arviointikertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen tiedoksi. Maakuntavaltuusto hyväksyi Pohjois-Pohjanmaan liiton vuoden 2016 tilinpäätöksen ja myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden. Tilikauden tulokseksi muodostui -74 416,39 euroa. Kehittämisrahastosta tu­lou­tet­tiin 152 471,20 euroa, jolloin tilikauden ylijäämä on 78 054,81 euroa.

Tarkastuslautakunta totesi arviointikertomuksessaan, ettei talousarvio ole toteutunut suunnitelman mukaisesti. Poikkeamat johtuivat pääosin sote- ja maakuntauudistukseen liittyvistä toimenpiteistä, jotka eivät olleet ennakoitavissa laadittaessa talousarviota. Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan liiton hallintoja ja taloutta on hoidettu asianmukaisesti. Viestinnän osalta korostettiin liiton näkyvyyden parantumista nykyaikaisissa viestintäkanavissa ja maakuntaliiton henkilökunta sai kiitokset hyvästä yhteistyöstä.

Maakuntavaltuusto päätti siirtää taseen yli-/ali­jää­mä­ti­lil­le vuosien 2014 ja 2015 tilinpäätösten yhteydessä kertyneet varat vuonna 2013 perustettuun Poh­jois-Poh­jan­maan liiton kehittämisrahastoon, jonka tar­koi­tuk­se­na on varautua kehittämishankkeisiin ja niiden omarahoitukseen. Vuosien 2017 ja 2018 aikana eri­tyi­ses­ti so­te- ja maakuntauudistus tulee aiheuttamaan laajoja ke­hit­tä­mis­pai­nei­ta, joiden kaut­ta syntyviä omarahoitustarpeita on mahdollista kattaa ke­hit­tä­mis­ra­has­ton avul­la. Vuosina 2014–2015 tilinpäätöksissä yli-/ali­jää­mä­ti­lil­le on ker­ty­nyt yhteensä 324 501,28 euroa.

Lyhyesti:
– liiton tilintarkastusyhteisöksi vuosille 2017–2018 valittiin KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy
– Pohjois-Pohjanmaan liiton hallintosääntö hyväksyttiin
– jäsenmuutokset merkittiin tiedoksi.

Esityslista liitteineen osoitteessa http://ppohjanmaa.tjhosting.com/kokous/2017430.HTM

Lisätiedot:
maakuntajohtaja Jussi Rämet, p. 040 5863 877
hallintojohtaja Riitta Pitkänen, p. 050 505 2260
viestintäpäällikkö Arja Hankivaara, p. 050 322 5797