Ajankohtaista
 
Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallituksen päätökset 12.6.2017
12.06.2017

Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallitus kokoontui Oulussa kevätkauden viimeiseen kokoukseensa uuden maakuntahallituksen puheenjohtaja Kyösti Oikarisen johdolla. Kokouksessa käsiteltiin mm. lausunnot hallituksen esitysluonnoksesta maakuntauudistuksen toimeenpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi sekä valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden uudistamisesta.

Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallituksen kannanotto: EU:n koheesiopolitiikan 2021- kansallisessa valmistelussa turvattava alueellisen kehittämisen rahoitus

Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikalla (koheesiopolitiikka) lisätään jäsenmaiden taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta sekä vähennetään alueiden välisiä kehityseroja. EU:n tulevaa koheesiopolitiikka valmistellaan ja rahoituskehysneuvotteluista tulee poikkeukselliset. Iso-Britannian ero aiheuttaa merkittäviä alentamispaineita EU:n rahoituskehykseen. Lisäksi muuttoliikkeeseen ja turvallisuuteen kohdistettujen osuuksien EU:n budjetista voidaan ennakoida kasvavan. Valtioneuvoston kanslia on valmistellut 4.5.2017 eduskunnan käsittelyyn Suomen vaikuttamisesta EU:n tulevaan monivuotiseen rahoituskehykseen 2021–. Koheesiopolitiikan osalta muistiossa otetaan kantaa, jonka mukaan koheesiorahoituksen osuuden EU-rahoituskehyksessä tulee alentua. Suomi esittää muuttoliikkeen aiheuttamien kustannuksien kirjaamista koheesiopolitiikan sisälle, mikä tarkoittaa merkittävää uutta kustannuserää koheesiopolitiikalle. Maatalouspolitiikan osalta Suomi tavoittelee mahdollisimman korkeaa saantoa. Puolustusyhteistyön kanavoitavan rahoituksen määrän kasvattamiseen suhtaudutaan myönteisesti. Muistion kirjaukset jättävät epäselväksi, koskettaako kanta koheesiorahoituksen leikkauksesta myös kansallista politiikkaa.

Suomen koheesiopolitiikan kuluvan kauden rahoituksesta lähes 70 % kohdentuu Itä- ja Pohjois-Suomeen. EU-rahoituskehyksien leikkauksien kohdentaminen kansallisesti koheesiopolitiikkaan johtaisi rakennerahastovarojen merkittäviin leikkauksiin Itä- ja Pohjois-Suomessa. Maakuntahallitus huomauttaa kannanotossaan, että hallituksen EU-vaikuttamisstrategian 2017 mukaisesti Itä- ja Pohjois-Suomen harvan asutuksen erityisasema ja muut erityispiirteet, kuten arktisuus ja Venäjän raja-alue, tulee näkyä tosiasiallisesti koheesiorahoituksen tavoittelemisessa.  Suomen on otettava tavoitteeksi koheesiopolitiikan kokonaissaannon maksimointi, jotta aluekehittämisen jatkuvuus voidaan taata. Maakuntahallituksen mukaan kannanotto leikkausten kohdistamisesta koheesiopolitiikkaan kansallisesti on liian aikainen. Maakuntahallitus muistuttaa, että rakennerahastovarat kohdennetaan Suomessa ensisijaisesti kestävän talouskasvun, työllisyyden ja osaamisen tukemiseen, joita tulee jatkossakin tukea.

Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallituksen kannanotto: EU:n koheesiopolitiikan 2021-kansallisessa valmistelussa turvattava alueellisen kehittämisen rahoitus

EU-rahoitusta liki 3,5 miljoonaa euroa kahdeksalle hankkeelle

Maakuntahallitus hyväksyi rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahasto-ohjelmasta kahdeksan hanketta, joille haettiin Pohjois-Pohjanmaan liitosta EAKR- ja valtion rahoitusta liki 3,5 miljoonaa euroa.

Raahelle ja Kärsämäelle yhteensä miljoona euroa teiden rakentamiseen

Raahen kaupungin Tokolan teollisuusalueelle rakennetaan noin 2,2 kilometriä katuja ja niiden hulevesijärjestelmät. Raahen kaupungin toteuttamalle hankkeelle haettiin EAKR- ja valtion rahoitusta 707 500 €. Hankkeella parannetaan Raahen pk-yritysten toimintamahdollisuuksia tarjoamalla teol­li­suus­tont­te­ja hyvien lii­ken­ne- ja logistiikkayhteyksien varrelta. Tokolan teollisuusalueelle on laadittu asemakaava ja alueen kunnallistekniikan rakentaminen on ajankohtaista vuosien 2017–2018 aikana. Alueelle tulee 36 uutta tonttia.

Kärsämäen kunnan kolmelle teol­li­suus­alu­eel­le rakennetaan yh­teen­sä 1460 metriä teollisuusalueen kaavateitä sisältäen tien ra­ken­ne­ker­rok­set, päällysteet ja va­lais­tuk­sen. Kärsämäen kunnan toteuttamalle hankkeelle haettiin EAKR- ja valtion rahoitusta 240 000 €.

Muita Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta rahoitettavia hankkeita olivat:

Puun jalostusarvon nostaminen – polymeerien raaka-aineita biojalostuksen sivutuotteista
Oulun yliopiston toteuttamalle hankkeelle haettiin EU- ja valtionrahoitusta 176 894 euroa. Hankkeen tavoitteena on hyödyntää raaka-aineena helposti saatavilla olevia biomassavaroja sekä kehittää puun jalostusvaihtoehtoja.

PaiBiRa: Paikalliset Biopohjaiset Rakennusmateriaalit
Hankkeen hakija on Oulun Ammattikorkeakoulu Oy sekä osahakijoita Luonnonvarakeskus ja Suomen metsäkeskus. Haettu EAKR- ja valtion rahoitus 346 355 €. Hankkeessa selvitetään uusien paikallisten biopohjaisten ma­te­ri­aa­lien soveltuvuutta rakentamiseen. Tutkittavia ma­te­ri­aa­le­ja ovat mm. metsä- ja peltobiomassat, järviruoko, tur­ve, lampaanvilla, hamppu ja sam­mal.

Pohjois-Pohjanmaan koulutusviennin kasvu ja kansainvälistyminen (KAAKAO)
Hankkeen hakija on Oulun Ammattikorkeakoulu Oy. Osahakijoita ovat Oulun yliopisto, Oulun seudun koulutuskuntayhtymä ja Dia­ko­nia-am­mat­ti­kor­kea­kou­lu Oy. Haettu EAKR- ja valtion rahoitus 563 366 €. Pohjois-Pohjanmaalle rakennetaan koulutusviennin ke­hit­tä­mi­seen ja toteuttamiseen erikoistunut ekosysteemi, kehitetään op­pi­lai­tos-yri­tys­yh­teis­työ­hön rakentuva innovaatio- ja kehitysmalli, kasvatetaan kou­lu­tus­vien­ti­alal­la toi­mi­vien yritysten osaamista sekä pi­lo­toi­daan innovaatio- ja ke­hi­tys­mal­lin tuloksia koulutusvientikohteissa.

Tehokkuutta monimenetelmävalmistuksesta (Hybridi)
Hankkeen hakija on Oulun yliopisto. Haettu EAKR- ja valtion rahoitus 522 148 €. Hankkeen tavoitteena on parantaa ainetta lisäävällä 3D-val­mis­tus­me­ne­tel­mäl­lä tuo­tet­tu­jen metallikappaleiden ominaisuuksia ja tutkia näiden pa­ran­ta­mis­ta eri­lais­ten tuotantotekniikoiden avulla.

Pelipääkaupunki Oulu
Oulun ammattikorkeakoulu Oy:n toteuttamalle hankkeelle haettiin EAKR- ja valtion rahoitusta 321 271 €.
Pelikampus kokoaa vuoteen 2020 men­nes­sä ra­hoit­ta­jat, julkaisijat, pelikehittäjät ja pelialaan liittyvät asian­tun­ti­ja­yri­tyk­set sekä pelialan kou­lu­tus- ja TK-työn yhdeksi innovatiiviseksi eko­sys­tee­mik­si.

Elinvoimaa ja kestävyyttä innovaatioyhteistyöllä
Hankkeen päätoteuttajana on Oulun yliopisto sekä osatoteuttajina Suomen ympäristökeskus SYKE, Luonnonvarakeskus Luke ja Ou­lun ammattikorkeakoulu. Haettu EAKR- ja valtion rahoitus 549 066 €.

Ou­lun yli­opis­ton kasvitieteellisen puutarhan tiloihin rakennetaan vähähiilisten yritysten, tiedeyhteisön ja kampusvieraiden koh­taa­mis­paik­ka ja showroom.

Lisäksi maakuntahallitus mm.

-          hyväksyi lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta maakuntauudistuksen toimeenpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi
-          hyväksyi lausunnon valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden uudistamisesta
-          nimesi maakuntahallituksen puheenjohtaja Kyösti Oikarisen kunta-asioiden yhteistyöryhmän, Suomi 100 -juhlavuoden koordinaatioryhmän ja Iijoen otva -hankkeen neuvottelukunnan puheenjohtajaksi.

Esityslista kokonaisuudessaan on nähtävillä Pohjois-Pohjanmaan liiton sivuilla osoitteessa http://ppohjanmaa.tjhosting.com/kokous/2017445.HTM

Kokousaikataulu
Maakuntahallituksen seuraavat kokoukset: 14.8., 11.9. ja 16.10.

Lisätietoja:
maakuntajohtaja Jussi Rämet, p. 040 5863 877