Älykäs erikoistuminen
 


 

Pohjois-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategisia valintoja ovat maakunnan vahvimmat, korkeaan osaamiseen, työllisyyteen ja liikevaihtoon pohjautuvat alat: ICT- ja ohjelmistoala, perusteollisuuden osalta metalliteollisuus, puuraaka-aineen jalostaminen ja puhtaat ratkaisut sekä terveys- ja hyvinvointiala. ICT-osaamista ja digitaalisuutta hyödynnetään läpileikkaavasti yli perinteisten toimialarajojen, yhdistäen osaamisalueita. Erikoistuminen nojautuu olemassa oleviin tutkimus- ja innovaatiotoiminnan vahvuuksiin ja niiden hyödyntämiseen yritysten kehittämisessä ja työllisyyden parantamisessa. 

Pohjois-Pohjanmaan innovaatiojärjestelmä tukee ja uudistaa maakunnan taloutta ja osaamista. Maakunnan innovaatiotoiminnan kehittämisessä on kaksi keskeistä ulottuvuutta: paikallista elinkeinotoimintaa uudistava kehitys- ja innovaatiotyö sekä vahvaan tutkimusosaamiseen pohjautuva, uutta tietoa tuottava ja soveltava innovaatiotoiminta. Molempien osalta edistetään yritysten laajaa osallistumista sekä kansainvälisyyttä. Alueelliseen erikoistumiseen perustuva innovaatiotoiminta tukee yritystoiminnan kasvua, lisää tuottavuutta ja edistää työllisyyttä tukien  koko maakunnan myönteisiä kehitysnäkymiä.

Tavoitteena on, että alueen toimijat hyödyntävät kansainvälisiä yhteistyöverkostoja ja eurooppalaisia aloitteita maakunnan älykkään erikoistumisen edistämisessä. Pohjois-Pohjanmaan älykästä erikoistumista tuetaan myös alueellisessa päätöksenteossa olevilla rakennerahastovaroilla rakennerahasto-ohjelman tavoitteiden mukaisesti. Valitut painopistealueet ovat vahvasti mukana maakunnan eri toimijoiden omissa toimintastrategioissa. Oulun innovaatioallianssi on keskeinen toimintaa fasilitoiva verkosto.

Pohjois-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategiaa käsitellään Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelmassa, erillistä älykkään erikoistumisen strategiaa ei ole laadittu. Älykkään erikoistumisen painopistealoja esitellään seuraavassa Power Point-esityksessä (LINKKI). Esitys on vapaasti käytettävissä.

Seuraavat analyysit tarkentavat älykästä erikoistumista:

Lisätiedot:
Kehittämispäällikkö Päivi Keisanen, paivi.keisanen@pohjois-pohjanmaa.fi, puh. 050 431 0605
Tutkimus- ja kehittämispäällikkö Mikko Väisänen, mikko.vaisanen@pohjois-pohjanmaa.fi, puh. 050 336 6524

Oulu Region´s Smart Specialisation

The strategic choices of smart specialisation in Oulu Region are the region's strongest, high-skilled, employment and revenue-based sectors: ICT and software industry, metal industry, refining of timber raw material, cleantech, and the health and well-being sector. Digitalisation is utilized across the traditional sector boundaries, combining them with expertise. Smart specialisation is based on the strengths of research and innovation activities and their exploitation in business development and employment.

Oulu Region´s innovation system supports and reforms the region's economy and know-how. The development of regional innovation activities has two key dimensions: research and development which revitalizes local business, and innovations based on strong academic research know-how. Both of them will promote the broad participation of companies and internationalisation. Innovation based on regional specialisation supports business growth, increases productivity and promotes employment through the positive development of the entire region.

The goal is that the region´s stakeholders will utilize international networks of cooperation and European initiatives in promoting smart specialisation in Oulu Region. The focus areas of the Oulu Region´s smart specialisation is also supported in regional decision-making by structural funds according to the goals of the structural fund programme. The chosen focus areas are integrally included in the stakeholder´s own operating strategies. Oulu's innovation alliance is a network of key activities.

The strategy for smart specialisation in Oulu Region is dealt with in the Northern Ostrobothnia Regional Program 2018-2021. Separate strategy for smart specialisation has not been developed. There are several analyzes which focuses region´s smart spesialisation (in finnish)

For further information:
Senior Advisor Päivi Keisanen, paivi.keisanen@pohjois-pohjanmaa.fi, tel. +358 (0)50 431 0605
Manager for Research and Development Mikko Väisänen, mikko.vaisanen@pohjois-pohjanmaa.fi, tel. +358 (0)50 336 6524


Pohjois-Pohjanmaa Euroopan komission ´Smart Specialisation´ S3-foorumilla:


Oulu Region in EU Commission´s ‘Smart Specialisation´ S3-platform:

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/regions/FI1D6/tags/FI1D6

S3 -foorumi tukee EU-jäsenvaltioiden ja niiden alueiden älykkään erikoistumisen strategioiden luomista, toteuttamista ja arvioimista. Foorumin tarkoituksena on tarjota tietoa, metodeita, asiantuntemusta sekä neuvoja niin alueellisille kuin kansallisille päättäjille, sekä edistää molemminpuolista oppimista, rajat ylittävää yhteistyötä ja osallistua akateemiseen keskusteluun älykkääseen erikoistumiseen liittyen.