AIKO - Rahoitetut hankkeet
 

Hankkeen nimi:
Pohjois-Pohjanmaan ICT-alan kehitystrendi ja korkea-asteen osaamistarpeisiin vastaaminen, 778/2017

Hakija: Oulun kauppakamari
Toteutusalue: Pohjois-Pohjanmaa
Myönnetty rahoitus: 19 500 €
Hankkeen kokonaiskustannusarvio: 39 000 €
Hankkeen kesto: 17.12.2017 - 31.5.2018

Hankkeen kuvaus:
Tavoitteena on selvittää Oulun seudun yritysten ICT - osaajien tarve, eli millaista osaamista ja kuinka paljon alueen yritykset (muutkin kuin ICT-alan) tarvitsevat liiketoimintojensa kasvuun ja digitalisointiin. Lopputulemana syntyy selvitys, josta käy ilmi osaamistarve, sen määrä ja aikaväli. Oulun kauppakamarin johdolla järjestetään selvitysmies tekemään tarvittava yritys- ja osaajatarvekartoitus. Hankkeen avulla varmistetaan alan osaamistarpeiden tilanne ja selvityksen avulla korkeakoulut pystyvät kehittämään omaa koulutus- ja tutkimustarjontaansa.

Hankkeen nimi:
TyöllisyysSIB Oulun valmisteluhanke

Hakija: Oulun kaupunki/Business Oulu
Toteutusalue: Oulu
Myönnetty rahoitus: 27 999 €
Hankkeen kokonaiskustannusarvio: 39 999 €
Hankkeen kesto: 1.12.2017 - 31.7.2018

Hankekuvaus :Tulosperusteisessa rahoitussopimuksessa (engl. Social Impact Bond, SIB)  institutionaaliset ja yksityiset sijoittajat rahoittavat hyvinvointia edistävät palvelut ja kantavat toteutukseen liittyvät taloudelliset riskit. Hankkeelle määritellään tarkat mitattavat tavoitteet, jotka heijastavat haluttua hyvinvoinnin lisäystä. Julkinen sektori maksaa vain tavoitteiden mukaisista tuloksista.

SIB-mallilla toteutettavaa toimintaa ei ole aiemmin tehty Oulun seudulla ja koko Suomenkin tasolla malli on uusi. TyöllisyysSIB:in toiminnan alkaessa sen palvelut tulevat edistämään nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllistymistä Oulun seudulla. Lisäksi tavoitteena on pilotoida palvelusetelin käyttöä tuloksellisen työllistämisen hankintamuotona.

Hankkeen nimi:
Sino - Finland Content - SFC

Hakija: Oulun kaupunki/ Business Oulu
Toteutusalue: Pohjois-Pohjanmaa
Myönnetty rahoitus: 39 420 €
Hankkeen kokonaiskustannusarvio: 65 700 €
Hankkeen kesto: 8.11.2017 - 31.8.2018

Hankekuvaus :

Hankkeen tavoitteena on lisätä aasialaisten ja erityisesti kiinalaisten elokuva ja tv-tuotantojen määrää Pohjois-Pohjanmaalla ja tuoda tuotantojen kautta näkyvyyttä alueen koulutukseen, matkailuun tai elintarviketeollisuuteen liittyen. Hankkeen avulla parannetaan elokuvakomission valmiutta palvella tuotantoja ja räätälöidä tuotantokyselyihin mielekkäitä ja kiinnostavia sisältöjä.

Hankkeen nimi:
Taivalvaara osaksi urheilu- ja liikuntaekosysteemiä

Hakija: Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy
Toteutusalue: Pohjois-Pohjanmaa
Myönnetty rahoitus: 18 870 €
Hankkeen kokonaiskustannusarvio: 26 956 €
Hankkeen kesto: 16.11.2017 - 30.4.2018

Hankekuvaus :
Hankkeessa kehitetään Taivalvaaran roolia osana Pohjois-Suomen urheilu- ja liikuntaekosysteemiä. Tavoitteena on usean toimijan urheilu- ja liikuntamatkailun kokonaisuus Pohjois-Suomen liikuntaopistojen, urheiluakatemioiden, Syötteen alueen toimijoiden sekä muiden hankkeessa esille nousseiden tahojen kanssa. Taivalvaaralla on oma ensisijainen kohderyhmänsä.

Hankkeessa määritellään Taivalvaaran palvelu-, harjoittelu-ja liikuntamatkailuympäristö, asiakkaita kuunnellen ja osallistaen. Tämän pohjalta määritellään Taivalvaaran ylivoimatekijät sekä tunnistetaan Taivalvaaran ja koko Taivalkosken urheilu- ja liikuntamatkailua tukevien palveluiden nykytila ja kehittämistarpeet. Hankkeessa määritellään myös Taivalvaaran asemoituminen osana harjoitusympäristöjen ja liikuntaopistojen, urheiluakatemioiden sekä Syötteen alueen toimijoiden ekosysteemiä. Tämä edellyttää syvällistä tutustumista potentiaalisten yhteistyökumppaneiden toimintaan. Mallia esitellään yhteistyökumppaneille. Tavoitteena on edistää Pohjois-Suomen urheilu- ja liikuntamatkailun ekosysteemiä. Taivalvaaralle vuosien saatossa tehdyt investoinnit saadaan aktiiviseen käyttöön ja tukemaan alueella olevaa ja uutta yritystoimintaa.

Hankkeen nimi:
Callio Kiertotalouden tiekartan ja FutureMINE-testiympäristön mallintaminen

Hakija: Pyhäjärven kehitys Oy
Toteutusalue: Pyhäjärvi, Nivala-Haapajärven seutukunta
Myönnetty rahoitus: 35 000 €
Hankkeen kokonaiskustannusarvio: 56 500 €
Hankkeen kesto: 1.1.2018-31.12.2018

Hankekuvaus :

Hankkeen tavoitteena ja konkreettisena toimenpiteinä

1. selvitetään millaisia ovat uudenlaiset kiertotalouden ratkaisut, joita Pyhäsalmen kaivoksen ainutlaatuinen infra mahdollistaa. Konkreettisena toimenpiteenä hankkeessa mallinnetaan tunnistettujen kiertotalouden mahdollisuudet ja aihiot aikataulutettuun dokumenttiin (tiekarttaan)

2. selvittää millaisia ovat tulevaisuuden kaivosteknologian innovaatiot ja niiden testaustarpeet ja vaatimukset. Konkreettisena toimenpiteenä hankkeessa luodaan konsepti miten Pyhäjärvellä sijaitseva kaivosinfra voitaisiin kehittää uuden teknologian testiympäristöksi.

 Hankkeen tuloksena syntyy Kiertotalouden tiekartta sekä FutureMINE –testiympäristökonsepti vuosille 2018-2025.

Hankkeen nimi:
V-LINC liiketoimintaverkostojen kartoittamismenetelmän kehittäminen rakennemuutoksen seurantaan

Hakija: Oulun yliopisto/Kerttu Saalasti Instituutti
Toteutusalue: Pyhärjäven kaupunki
Myönnetty rahoitus: 35 000 €
Hankkeen kokonaiskustannusarvio: 50 000 €
Hankkeen kesto: 1.10.2017 - 30.4.2018

Hankekuvaus :
Hankkeessa sovelletaan Cork Institute of Technologyn tutkimuslaitoksessa kehitettyä V-LINC liiketoimintaverkostojen seurantatyökalua ja kehitetään sitä sopivaksi toimialakohtaisen analysoinnin käyttöön, kohteena Pyhäsalmen kaivokseen kytkeytyvä liiketoimintaverkosto. Kokeilun kohdealueena on Pyhäjärven kaupunki, missä 250 henkeä työllistävän Pyhäsalmen kaivoksen toiminnan loppuminen v 2019 tulee johtamaan huomattavaan rakennemuutokseen kunnassa. Hankkeen lopputuloksena saadaan kokeiltua työkalun toimivuutta päivittämällä Pyhäjärven ennakoidun rakennemuutoksen (ERM) suunnitelma kaivosteollisuuteen liittyvän alihankkijaklusterin osalta, ja luomalla edellytyksiä työkalun käyttämiselle suunnitelmien kehittämiseksi laajemmassa mittakaavassa missä tahansa Suomessa.


Hankkeen nimi:
Älykäs loma-asuntoalue puurakentamisen vauhdittajaksi

Hakija: Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy
Toteutusalue: Kuusamo, Pohjois-Pohjanmaa
Myönnetty rahoitus: 26 538 €
Hankkeen kokonaiskustannusarvio: 37 912 €
Hankkeen kesto: 1.9.2017-31.3.2018

Hankekuvaus :
Hankkeessa suunnitellaan uudenlainen  puurakentamiseen  ja uusiin älyratkaisuihin perustuvaa loma-asuntoaluetta. Kyseessä on  puu- ja matkailutoimialaa yhdistävä, laajempaan kehitysprosessiin johtava kokeilu, jossa suunnitellaan perinteiseen kaavoitus- ja rakennussuunnitteluun lisäarvoa tuovia uudenlaisia älykkäitä ratkaisuja, puurakentamista sekä  matkailuatoimialaa  yhdistäviä suunnitteluprosesseja.  Hankkeessa toteutetaan uudenlaisen, älykkääseen ja  energiatehokkaaseen  kokonaiskonseptointiin  perustuvan, puurakentamista ja matkailuinvestointeja edistävän loma-asuntoalueen suunnittelu.

Hankkeen nimi:
Monikampus Brahe

Hakija: Raahen seutukunnan kehittämiskeskus
Toteutusalue: Raahen seutukunta, Pohjois-Pohjanmaa
Myönnetty rahoitus: 35 000 €
Hankkeen kokonaiskustannusarvio: 50 000 €
Hankkeen kesto: 1.8.2017 - 31.3.2018

Hankekuvaus :
Hankkeessa laaditaan monialakoulutusta tarjoavan Monikampus Brahen skaalautuva toiminta- ja toteutusmalli. Hankkeessa selvitetään ja arvioidaan seutukunnan elinvoiman sekä elinkeino- ja yrityselämän kannalta merkittävät tulevaisuuden osaamistarpeet ja teknologiat kärkitoimialojen osalta sekä potentiaaliset korkeakoulutoimijat Suomessa ja ulkomailla, jotka pystyvät tarjoamaan koulutusratkaisuja mallin toteuttamiseen.  

Hankkeen nimi:
Biotalouden tarjoamat alueelliset mahdollisuudet uusien innovaatioiden liiketoimintaan

Hakija: Kalajoen kaupunki
Toteutusalue: Kalajoki
Myönnetty rahoitus: 32 676 €
Hankkeen kokonaiskustannusarvio: 46 680 €
Hankkeen kesto: 1.9.2017 - 28.2.2018

Hankekuvaus :
Hankkeessa selvitetään Kalajoen biotalouden alueelliset tavoitteet vuoteen 2015:

Selvitetään samalle alueelle keskittyvien  useiden eri energiatuotantotapojen  rakentamista  (aurinko-, tuuli-, maalämpö-, biovoimalat), sekä sisäisen siirtoverkon rakentamismahdollisuutta lähienergian hyödyntämiseen ja energian  hyödyntämiskanavat eri käyttötarkoituksiin.

Selvitetään mahdollisuus aurinkopaneelien komponenttien kannattavan valmistuksen käynnistämistä alueella kotimaan ja viennin tarpeisiin. Lisäksi selvitetään kasvien kasvatus-, valmistus- ja jatkojalostusmahdollisuuksia hyödyntämällä lähienergiaa ja uutta teknologiaa.

Biotaloudessa hyödynnettävät raaka-ainemäärät, energiakasvien kasvatukseen soveltuvat käyttämättömät pellot, biokaasun raaka-aineeksi soveltuvien uusien ja jo olemassaolevien energiakasvien selvitys ja sijainnit (maankäytön suunnittelun kautta).

Hankkeen nimi:
Maa-alkalointiaktivoinnin (MAA) hyödyntäminen biovoimalaitoksen  leijupetiprosessissa  ja tuotettavan tuhkan lannoitekäytön edistäminen

Hakija: Ylivieskan seutukuntayhdistys ry
Toteutusalue: Pohjois-Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa
Myönnetty rahoitus: 35 000 €
Hankkeen kokonaiskustannusarvio: 50 000 €
Hankkeen kesto: 1.8.2017 - 30.4.2018

Hankekuvaus :
Hankkeessa selvitetään  maa-alkaloidun tuhkan soveltuvuus lannoitekäyttöön:

Pilot-ajolla testataan valmistetun maa-alkaloidun tuhkan soveltuvuus lannoitekäyttöön,    valitaan puuta polttava lämpövoimalaitos jatkokokeisiin sekä suunnitellaan em. polttoprosessi valitulla laitoksella ja ohjataan toteutus. Lisäksi arvioidaan lämpövoimalaitokseen tehtävät investoinnit ja takaisinmaksuaika sekä  arvioidaan saatujen tulosten  perusteella  maa-alkaloidun tuhkan lannoitekäytön jalostamisen liiketoimintaprosessin kannattavuus ja ansaintalogiikat.


Hankkeen nimi:
Digital Transition - Oulun ja Pohjois-Pohjanmaan edistäminen digitaalisen muutoksen kautta eurooppalaisessa yhteistyössä
Hakija: Oulun kaupunki
Toteutusalue: Oulu, Pohjois-Pohjanmaa
Myönnetty rahoitus: 35 000 €
Hankkeen kokonaiskustannusarvio: 50 000 €
Hankkeen kesto: 1.6. - 31.12.2017

Oulun kaupunki koordinoi EU:n Urban Agenda Digital transition kokonaisuutta vuosina 2017 - 2019 yhdessä Viron valtion ja Sofian kaupungin (Bulgaria) kanssa. Digital transition partnership - koordinaation avulla mahdollistetaan Oulun ja alueen kumppaneiden osallistuminen EU:n vaikuttamistyöhön alueen elinvoiman ja työllisyyden kasvattamiseksi. Hankkeella luodaan toiminta- ja yhteistyömalli alueen toimijoiden ja Euroopan komission sekä muiden eurooppalaisen digitaalisuuden huipputoimijoiden kanssa. Työn tuloksena Oulu ja Pohjois-Pohjanmaa esittävät komissiolle/alueiden komitealle yhdessä muiden koordinaatiotahojen kanssa digitaalisen muutoksen osalta mm regulaatioon, rahoitusmalleihin ja osaamis- ja tietopohjaan liittyvät suositukset, jotka tulevat olemaan niin reguloinnin, lainsäädännön kuin tulevan EU 2020 - rahoitusmallien pohjana.

Hankkeen nimi:
Innovaatioallianssin toiminnan vauhdittaminen (Kasvusopimuksen mukainen hanke)
Hakija: Oulun kaupunki, BusinessOulu
Osatoteuttajat: Oulun ammattikorkeakoulu Oy, Oulun yliopisto, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Toteutusalue: Pohjois-Pohjanmaa
Myönnetty rahoitus: 360 000 €
Hankkeen kokonaiskustannusarvio: 720 000 €
Hankkeen kesto: 1.7.2016-30.6.2017

Hankekuvaus : Valtion ja kaupunkiseutujen välisillä kasvusopimuksilla toteutetaan hallituksen ja kilpailukykykärkihankkeen toimenpiteitä alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) käynnistämiseksi. Oulun kaupunki on sopinut valtion kanssa kaupunkikohtaisen kasvusopimuksen, jossa lisäksi on mukana Pohjois-Pohjanmaan maakuntaliitto sekä Oulun Innovaatioallianssin osapuolet: Oulun Yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulu Oy, Oulun seudun koulutuskuntayhtymä, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, VTT Oy, Technopolis Oyj ja Luonnonvarakeskus. Hankkeen tavoitteena on toteuttaa valtion ja Oulun kaupungin välistä kasvusopimusta 2016-2018, jonka sisältönä on Oulun innovaatioallianssin viiden ekosysteemin vauhdittaminen tavoitteensa mukaiseen toimintaan. Ekosysteemit ovat OuluHealth, Teollisuus2016, ICT ja digitalisaatio, Ketterä kaupallistaminen ja Vetovoimainen Pohjoinen kaupunki.

Ekosysteemikohtaiset toiminnan teemat ovat seuraavat:

OuluHealth
1.      Yksilölähtöisen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
2.      Tehokkaat ja vaikuttavat tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalvelut
3.      Maailman älykkäin yliopistosairaala

Teollisuus 2026
1.      Korkean arvonlisän biotaloustuotteet
2.      Vahva metalli- ja konepajateollisuuden arvoketju
3.      Energian ja ympäristön resurssitehokkuus

ICT ja digitalisaatio
1.      Syntyvien ja potentiaalkisesti merkittävien klustereiden tukeminen: rahoitusalan digitaaliset palvelut ja ratkaisut sekä SOTE:n digitalisaatio
2.      Osaamis- ja yritysverkostojen ja ekosysteemien muodostumisen tukeminen
3.      ICT- ja digitalisaatio-yritysten ja osaajien tuominen tiiviiseen yhteistyöhön asiakkaiden (sote-ala, kuluttajat, pankit, valmistava teollisuus) ja muiden teknologiaosaajien (liiketoiminta, palvelumuotoilu, lääketiede) kanssa

Ketterä kaupallistaminen
1.      Tilannekuvan tarkentaminen
2.      Koordinaatio:ekosysteemien päätoimijoiden yhteisvalmistelu
3.      Nopeat toimet, mm. myyntiosaamisen kehittämissuunnitelma, tutkimusinfrastruktuurin avaaminen yritystoimijoille ja kaupallistamisen sisällyttäminen kehittämishankkeisiin

Vetovoimainen Pohjoinen kaupunki
1.      Vetovoimaisuuden kehittäminen
2.      Älykkään kaupungin (roadmap 2020) ympäristöjen tuotteistaminen ja kehittäminen

Yhteiset tavoitteet ovat seuraavat:
1.      Innovaatioalustojen ja labs-toiminnan kehittäminen
2.      Yritysten tarpeiden tunnistaminen, tutkimustulosten hyödyntäminen yrityksissä ja tutkimustulosten kaupallistaminen
3.      Myynti-, asiakas- ja markkinaosaamisen lisääminen
4.      Yritysten törmäyttäminen, verkostoituminen kansainvälisesti
5.      OIA Ekosysteemin ylösajoon liittyvät tehtävät, uusien alkujen nostot

Lisäksi  AIKO  rahoituksella  toteutetaan ekosysteemeihin liittyviä tarvittavia esiselvityksiä ja valmisteluhankkeita.

Hankkeen nimi:
Arctic Autonomous Testing Development Cluster (AATE DC)
Hakija: Oulun yliopisto
Hankekumppanit: Lapin amk, Ilmatieteen laitoksen Arktinen toimintayksikkö, Centria
Toteutusalue: Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa
Myönnetty rahoitus: 29 050 €
Hankkeen kokonaiskustannusarvio: 41 500 €
Hankkeen kesto: 1.1.2017 - 30.11.2017

Hankekuvaus : Hankkeessa toteutetaan käytännön tasolla älyliikenteen ratkaisujen käyttöönotto ajoneuvotestauksen kehittämisklusterin hajautetun kehityksen avulla, kootaan kehitetyt toiminnot yhteen ja  demotaan  yhteistyössä ajoneuvotestausyrityksen kanssa kansainvälisille ajoneuvotestausasiakkaille.  Testirataelementtiin, tässä tapauksessa hirviesteeseen, lisätään älyä ja robotiikkaa. Kehitystyössä ja toiminnoissa huomioidaan arktisen ympäristön ja olosuhteiden vaikutus. Kehitettyä älykästä hirviestetestirataelementtiä  voidaan kehittämismallina soveltaa myös muihin elementteihin, esim. porotokka, ihmishahmot, ajoneuvohahmot ja muut mahdolliset liikenteessä ja teillä liikkujat.

Hankkeen nimi:
Liikennekaari kunnan alueen mittakaavassa – kuljetusten kokonaisratkaisun kehittäminen

Hakija: Tyrnävän kunta
Toteutusalue: Tyrnävä
Myönnetty rahoitus: 34 874 €
Hankkeen kokonaiskustannusarvio: 49 820 €
Hankkeen kesto: 1.1.2017 - 30.8.2017

Hankkeessa tavoitellaan kunnan tai nimetyn alueen kaikkien kuljetusten kokonaisratkaisun hankkimista niin, että kilpailutukselle avataan koko liikkumispalvelun toteutus ja suunnittelu kunnan osalta. Erityisesti haja-asutusalueella nykyinen joukkoliikennejärjestelmä sekä kunnan erillisenä järjestämät kuljetukset mm. koulu-, vanhus- ja vammaispalvelussa sekä ruoka- ja tavarakuljetukset, eivät palvele kuntalaisia ja ovat todella kalliita. Tähän on tarkoituksenmukaista etsiä uudenlainen kuljetusten kokonaisratkaisu. Tulevan liikennekaaren hengessä tavoitteena on luoda edellytykset uuden teknologian, digitalisaation ja uusien liiketoimintamallien käyttöönotolle kunnan kuljetusratkaisuissa.

Hankkeen tavoitteena on löytää konsortio, joka esittäisi optimaalisen tavan yhdistellä ja toteuttaa liikennöinti kunnassa. Hankinnan suunnittelu ja toteutus perustuu innovatiivisiin hankintamuotoihin. Syntyvä malli on monistettavissa ja skaalattavissa myös muihin kuntiin. Hankkeessa selvitetään systeemin mahdollisuudet ja markkinoiden toimivuus sekä lainsäädännön haasteet. Hankkeessa tuotetaan kuljetusten kokonaisratkaisun hankinnan reunaehdot sekä tekniset ja toiminnalliset määritteet hankinnalle.

Hankkeen nimi:
Pohjois-Pohjanmaan Cleantech - osaamisen keihäänkärjet ja potentiaali

Hakija: Oulun yliopisto/CEE - Center for Enviroment and Energy
Toteutusalue: Pohjois-Pohjanmaa
Myönnetty rahoitus: 21 000 €
Hankkeen kokonaiskustannusarvio: 30 000 €
Hankkeen kesto: 1.1.2017 - 1.5.2017

Pohjois-Pohjanmaalla cleantech/puhtaat ratkaisut on yksi älykkään erikoistumisen painoaloja. Hankkeen tarve pohjautuu maakunnan älykkään erikoistumisen strategian tarkentamiseen cleantechin osalta. Tavoitteena on tarkentaa ja syventää kokonaiskuvaa Pohjois-Pohjanmaan osaamis- ja vahvuusalueista cleantech-kentällä. Hankkeen avulla saadaan konkreettista tietoa osaamisen tilasta, jotta pystytään tekemään perusteltuja toimenpiteitä löydettyihin kehityskohteisiin ja mahdollisuuksiin. Hanke on ketterä selvitys cleantechin keihäänkärkien selvittämiseksi maakunnassa. Hanke perustuu tiedonkeruuseen sekä alueellisista, kansallisista että kansainvälisistä lähteistä. Keskeistä on kerätylle tiedolle tehty analyysi, jäsennys ja validiointi, johon alueen liiketoimintapotentiaali, vahvuudet ja toimenpidesuunnitelman linjaukset perustuvat. Tuloksena saadaan analyysi Pohjois-Pohjanmaan alueen cleantech-yrityksistä ja tutkimusryhmistä sekä näiden skaalautuvista innovaatioista sekä osaamisalueista ja tärkeimmät mahdollistavat teknologiat. Hankkeen tuloksen saadaan muodostettua Pohjois-Pohjanmaan cleantech-osaamisen profiili ja kyvykkyys.


Hankkeen nimi:
Alihankinnasta arvoverkkopohjaiseen tuoteportfolion hallintaan

Hakija: Oulun kaupunki (Business Oulu), Oulun yliopisto
Toteutusalue: Pohjois-Pohjanmaa
Myönnetty rahoitus: 35 000 €
Hankkeen kokonaiskustannusarvio: 50 000 €
Hankkeen kesto: 1.1.2017 - 31.12.2017

Hankkeen kuvaus: Hankkeen tavoitteena on yhteisen kaupallisen palvelutuoteportfolion muodostaminen valittujen yritysryhmien kanssa. Samalla yrityksille muodostuu tilaisuus merkittävään liikevaihdon kasvuun. Hankkessa syntyy perusta merkittävälle alueen markkinointi- ja myyntialustalle (operations services platform; hankinta, valmistus, testaus, logistiikka sekä tähän liittyvä tuotekehitysasiantuntemus.) Alusta toimii myös keskeisenä työkaluna Oulun Innovaatioallianssi teemojen Teollisuus 2026 ja Ketterä kaupallistaminen ja yritysten välisenä rajapintana.


Hankkeen nimi:
Tuotekehittämö

Hakija: Pudasjärven kaupunki
Toteutusalue: Pudasjärvi
Myönnetty rahoitus: 33 612 €
Hankkeen kokonaiskustannusarvio: 48 018 €
Hankkeen kesto: 4.11.2016 - 31.5.2017

Tuotekehittämö on elintarvikkeiden tuotekehityskeittiö, jonka avulla yritykset ja tuottajat voivat kehittää elintarvikealan tuotteita. Tuotekehittämö kehitetään Pudasjärven kaupungin uuden koulukeskuksen rakentamisen myötä tyhjäksi jääneeseen koulun keskuskeittiöön. Tuotekehittämön keskeisin tavoite on saavuttaa parempi paikallinen jalostusaste elintarvikealalla. Sen avulla kasvavat sekä paikallistalouden tulot että positiiviset työllisyysvaikutukset. Laajemmin Tuotekehittämö edistää tuottajien yritystoimintaa ja uudistumista, liikevaihdon kasvua ja kansainvälistymispotentiaalia syntyvien tuotteiden avulla.

Elintarvikealan jalostuksen kehittäminen monipuolistaa Pudasjärven kaupungin elinkeinorakennetta. Pudasjärvellä on vahva ja monipuolinen alkutuotanto. Se kattaa nauta-, maito-, poro- ja lammasalat sekä jonkin verran sieni- ja kasvistuottajia. Alkutuotannon suurin mahdollisuus kannattavuuden ja kilpailukyvyn näkökulmasta on jalostusasteen kasvattaminen paikallisesti. Maatalous on kansallisesti rakennemuutoksessa ja se on tunnistettu myös Pohjois-Pohjanmaan rakennemuutosalaksi.  

Hankkeessa kehitetään Tuotekehittämön toimintamalli sekä ylimaakunnallinen markkinointisuunnitelma potentiaalisille asiakassegmenteille. Kehitetään mm. omavalvonnan säännöt, tilan käytön yhteydessä huomioitavat huoltotarpeet ja niiden tekijät, määritellään asiakkaiden sekä tilasta vastaavien henkilöiden vastuut ja velvollisuudet sekä tehdään sähköinen varauskalenteri.


Hankkeen nimi:
Sirpaleista kokonaisuuksia työmarkkinoille

Hakija: Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy
Toteutusalue: Kuusamo ja Taivalkoski
Myönnetty rahoitus: 33 590 €
Hankkeen kokonaiskustannusarvio: 47 986 €
Hankkeen kesto: 1.1.2017 - 30.6.2017

Hankkeen kuvaus: Hankkeen avulla käynnistetään nopea kokeilu, jossa kartoitetaan potentiaalisia työnantajia, joilla on tarjota lyhytkestoista tai sesonkiluonteista työtä, yhdistetään nämä työt työntekijän kannalta yhdeksi kokonaisuudeksi ja tarjotaan tätä kokonaisuutta potentiaalisille työnhakijoille. Yhdistämisessä suunnitellaan ja kokeillaan erilaisia yritysyhteistyön malleja.


Hankkeen nimi:
Digiajan Tuotantopuisto -prosessin käynnistäminen (DigiTuotanto)

Hakija: Ylivieskan seutukuntayhdistys ry
Toteutusalue: Pohjois-Pohjanmaan maakunta, erityisesti Oulun Eteläisen alueen kunnat
Myönnetty rahoitus: 21 322 €
Hankkeen kokonaiskustannusarvio: 30 460 €
Hankkeen kesto: 15.11.2016 -30.9.2017

Hankkeen kuvaus: Sievissä käynnistettävä Digiajan tuotantopuisto on uudenlainen digitaaliaikakauden tuotannollisten yritysten kehittämisympäristö. Se on yritysten, korkeakoulujen ja eri yrityskehittäjien yhteenliittymä, missä alkavat ja toiminnassa olevat tuotannolliset mikro- ja pk-yritykset savat parhaan mahdollisen kansallisen ja kansainvälisen osaamisen toimintansa kehittämiseen.

Hankkeen nimi:
Pohjois-Pohjanmaan koulutusviennin aktivointi (PKV-X)

Hakija: Oulun ammattikorkeakoulu Oy,  Oulun yliopisto
Toteutusalue: Pohjois-Pohjanmaa
Myönnetty rahoitus: 34 834 €
Hankkeen kokonaiskustannusarvio: 49 762 €
Hankkeen kesto: 1.10.2016 - 28.2.2017

Hankkeen kuvaus: Hankkeen tavoitteena on aktivoida potentiaaliset koulutusviennistä kiinnostuneet oppilaitokset verkostoitumaan Pohjois-Pohjanmaan alueella sekä avaamaan yhteistyötä koulutusviennin saralla yritysten kanssa. Yritysten, oppilaitosten ja koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden sekä muiden julkisen sektorin toimijoiden yhteistyöllä olisi mahdollista kehittää vaikuttavuutta ja synnyttää kasvua alueen koulutusvientiin.  Koulutusviennin kasvun käynnistyminen vaatii alueellisen aktivoinnin ja verkoistuitumisen lisäksi koordinointitoimenpiteitä niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla, joiden toteuttamisen OAMK käynnistää tällä hankkeella.


Hankkeen nimi:
Kasvintuotantoa kaivoksessa

Hakija: Luonnonvarakeskus
Toteutusalue: Pyhäjärvi, Oulu, Pohjois-Pohjanmaan maakunta
Myönnetty rahoitus: 47 600 €
Hankkeen kokonaiskustannusarvio: 68 000 €
Hankkeen kesto: 1.10.2016 - 30.9.2018

Hankkeen kuvaus: Tämän hankkeen tavoitteena on tuottaa maanalaisessa kaivosympäristössä, hydroponisella tuotantoteknologialla kasveja ja kasviperäisiä raaka-aineita joko yritysten jatkojalostusprosessiin ja/tai niiden uudenlaiseen tuotteistamiseen. Ylaistavoitteena on (yhdistettynä Pyhäjärven Kehitys Oy:n hakemaan EAKR-hankkeeseen 301121) saada Pyhäsalmen kaivoksen toiminnan päättymisvaiheeseen uuden liiketoiminnan kehittymistä sekä aluetavoitteellisesti työllisyyttä. Lisäksi yleistavoitteena ja lähtökohtana on kehittää kansainvälistyvää ja laaja-alaista elinkeinotoimintaa kasvien kaivostuotantoon.