Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen Pohjois-Pohjanmaalla POSKI3
 
                                                                        
POSKI 3 –hanke jatkaa Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueella Ympäristöministeriön vuonna 1994 aloittanutta valtakunnallista pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittamista. Projektissa kootaan ja yhdistetään olemassa olevaa tietoa ja uutta aineistoa pohjavesistä, maa-aineksen otosta ja tulevista kiviainestarpeista, vesihuollon tarpeista ja erilaisista suojelukohteista. Hankeen tavoitteena on turvata hyvän ja laadukkaan pohjaveden saanti vesilaitoksille yhdyskuntien vedensaantia varten, laadukkaan kiviaineksen saanti yhdyskuntarakentamiseen sekä osoittaa kiviaineksen ottoon pitkällä aikavälillä soveltuvat alueet.

Hanke on edennyt Pohjois-Pohjanmaalla kolmanteen vaiheeseen, tutkimusalueena hankkeessa ovat Alavieska, Haapajärvi, Kalajoki, Kuusamo, Nivala, Pyhäjärvi, Reisjärvi, Sievi, Taivalkoski sekä Ylivieska. Hanke saatetaan loppuun vuoden 2016 loppuun mennessä.

 

POSKI hankkeen kolmannen vaiheen tutkimusalue.

Hankealueella tehdään maastotarkasteluja hiekka-, sora- ja kallioalueilla. Tutkimusmenetelmänä käytetään lisäksi maatutkaluotausta, jossa maahan lähetettyjä radioaaltoja rekisteröidään ja tallennetaan. Aineistoa tulkitsemalla saadaan tietoa maaperän rakenteesta ja vesipitoisuuden muutoksista eri maakerrosten välillä. Maatutkaluotauksessa käytetään olemassa olevia teitä ja polkuja, eikä siitä jää jälkiä maastoon. Kairaukset hankealueella aloitetaan syksyllä 2015. Kairausten yhteydessä otetaan maaperänäytteitä ja asennetaan pohjavesiputkia, joista haetaan vesinäytteitä. Kairauksiin kysytään aina lupa maanomistajilta.

 

Pohjavesiputki

Tulokset


Projektin tavoitteena on tuottaa yleissuunnitelma, jossa hiekka- ja soramuodostumat luokitellaan POSKI-luokituksen mukaisesti maa-aineksen ottoon soveltuviksi, osittain soveltuviksi tai maanottoon soveltumattomiksi alueiksi, sekä esitellään perustelut ko. luokittelulle.