Rahoitetut hankkeet 2015-2016
 

Hankkeen nimi:
Kohti modernia elintarviketaloutta

Hakija: Pohjois-Pohjanmaan liitto

Toteutusalue: Pohjois-Pohjanmaa

Myönnetty rahoitus: 28 000 €

Hankkeen kokonaiskustannusarvio: 40 000 €

Hankkeen kesto: 1.9.2016 - 30.9.2017

Hankkeen kuvaus:
Tehdään selvitys "Pohjois-Pohjanmaan elintarviketalouden kilpailukyvyn strateginen asema",jossa määritetään kehitystavoitteet, kuvataan Pohjois-Pohjanmaan elintarviketalouden kehityksen tiekartta ja rahoitusbudjetit tärkeimmille avainhankkeelle.  Hankkeessa hoidetaan myös strategian tiedotus ja raportointi.

Hankkeen nimi:
Pohjois-Pohjanmaa - Tulevaisuuden maakunta

Hakija: Pohjois-Pohjanmaan liitto

Toteutusalue: Pohjois-Pohjanmaa

Myönnetty rahoitus: 21 000 €

Hankkeen kokonaiskustannusarvio: 30 000 €

Hankkeen kesto: 1.11.2016 - 30.9.2017

Hankkeen kuvaus:
Maakunnan liitolla on vastuu maakunnan suunnittelusta ja kehittämisestä alueiden kehittämislain sekä maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla. Maakuntasuunnitelmassa osoitetaan maakunnan tavoiteltu kehitys ja strategia pitkällä aikavälillä.

Maakuntaohjelma kaudelle 2018-2021 laaditaan nykylainsäädännön perusteella. Uusi maakuntavaltuusto ottaa aikanaan kantaa ohjelmaan ja halutessaan muuttaa sitä.

Tällä hankkeella mahdollistetaan syvällisempi perehtyminen tulevaisuusskenaariohin ja osallistetaan syvällisemmin laajempi joukko pohjoispohjalaisia. Hankkeessa valmistellaan ja toteutetaan Pohjois-Pohjanmaan skenaariotyö. Tavoitteena on tunnistaa Pohjois-Pohjanmaan alueen toimintaympäristön muutoksia, joiden pohjalta rakennetaan vaihtoehtoiset tulevaisuudenkuvat. Tulevaisuustyön pohjalta tunnistetaan uuden maakuntaohjelman sisällön kannalta merkitykselliset ilmiöt. Hankkeessa uudistetaan osallistamismalli sekä tuotetaan työpajoja, joissa muodostetaan maakunnan tulevaisuuskuvat ja maakuntohjelman strategiset sisällöt.

Hankkeen nimi:
Esiselvitys: Oulujokilaakson ja Liminganlahden kulttuuri- ja luontoympäristön maailmanperintöarvot

Hakija: Humanpolis Oy

Toteutusalue: Pohjois-Pohjanmaa/Liminka, Muhos, Utajärvi ja Vaala

Myönnetty rahoitus: 31 830 €

Hankkeen kokonaiskustannusarvio: 45 472 €

Hankkeen kesto: 1.12.2016 - 30.6.2017

Hankkeen kuvaus: Hankkeella laaditaan esiselvitys esitettyjen Liminganlahden ja Oulujokilaakson mahdollisesta yhteishakemuksesta Unescon maailmaperintökohteiden aielistalle. Esiselvityksen tavoitteena on selvittää voidaanko nyt esillä olleet alueet yhdistää yhdeksi kohteeksi ja minkä kokonaisuuden kohde muodostaisi (minkä teeman alle). Lisäksi selvitetään onko aikaansaadulla kokonaisuudella mahdollisuuksia aielistalle (onko temaattisella aiheella mahdollisuus päästä listalle), vastaavatko alueen ominaisuudet/vahvuudet maailmanperintökohteille asetettuihin kriteereihin, onko jommallakummalla alueella erikseen mahdollisuuksia päästä aielistalle ja täyttää sille asetettavat kriteerit, valitun kohteen arvottaminen asiantuntijalausuntojen pohjalta sekä löytyykö alueelta sitoutumista valitun kohteen eteenpäinviemiseen.

Hankkeen nimi:
Ruutikankaan Master Plan

Hakija: Limingan kunta

Toteutusalue: Limingan ja Lumijoen kunnat

Myönnetty rahoitus: 27 860 €

Hankkeen kokonaiskustannusarvio: 39 800 €

Hankkeen kesto: 1.8.2016 - 31.3.2017

Hankkeen kuvaus:
Hankkeen lopputuloksena syntyy Ruutikankaan ampumaurheilukeskuksen Master Plan. Master Plan sisältää: Ruutikankaan alueen kehittämisen yksityiskohtainen toteuttamissuunnitelma, budjetti ja aikataulutus, kaupallisten kumppanien kartoitus sekä mahdolliset yhteistyösopimukset, tiedotussuunnitelma sekä suunnitelma jatkorahoituksesta.

Hankkeen nimi:
Centria-AMK Oy:n Oulun Eteläisen alueella järjestettävän ammattikorkeakouluopetuksen selvitys


Hakija: Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä

Toteutusalue: Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän toimialueen 13 kuntaa, Pohjois-Pohjanmaan maakunta, Keski-Pohjanmaan maakunta

Myönnetty rahoitus: 20 000 €

Hankkeen kokonaiskustannusarvio: 30 000 €

Hankkeen kesto: 12.5.2015 – 30.11.2015

Hankkeen kuvaus:
Hankkeen aikana määritellään Centria-ammattikorkeakoulu Oy:n Ylivieskan yksikössä toteutettavat koulutusohjelmat ja niiden tarve perustuen alueen työvoima- ja koulutustarpeisiin. Tavoitteena on turvata Ylivieskassa toteuttavan ammattikorkeakoulutoiminnan sekä tutkimus, tuotekehitys ja innovaatiotoiminnan toimintaedellytykset ja määritellä miten ammattikorkeakouluopetus on tarkoituksenmukaisinta järjestää Ylivieskassa.


Hankkeen nimi:
Biotuotannon investoriselvitys 2015

Hakija: Nivala-Haapajärven seutu Nihak ry

Toteutusalue: Pohjois-Pohjanmaan eteläosa

Myönnetty rahoitus: 39 900 €

Hankkeen kokonaiskustannusarvio: 57 000 €

Hankkeen kesto: 4.5.2015 – 30.4.2016

Hankkeen kuvaus:
Hanke tukee Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman biotalouden kehittämistavoitteita edistämällä puuvarojen hyödyntämistä. Hankkeessa selvitetään kansainvälisten investoijien sekä pehmopaperi- ja pakkauskartonkivalmistajien edellytykset investoida biotuoteteollisuuteen Pohjois-Pohjanmaalle.


Hankkeen nimi:
Ventelänraitti, Master Plan,

Hakija: Kalajoen kaupunki

Toteutusalue: Kalajoki

Myönnetty rahoitus: 34 846 €

Hankkeen kokonaiskustannusarvio: 69 692 €

Hankkeen kesto: 1.8.2015-31.5.2016

Hankkeen kuvaus:
Hankkeen tavoitteena on laatia kokonaiskehittämissuunnitelma Ventelänraitin alueelle. Hankkeessa suunnitellaan palvelukorttelin kokonaisuus ja toimintakonseptit sekä verkostoidaan toimijat korttelin toteutukseen ja toiminnan organisointiin sekä rahoituksen suunnitteluun. Hankkeessa yhdistetään julkisen sektorin, yritysten ja kolmannen sektorin osaamista , luodaan uusia palveluratkaisuja ja toimintakonsepteja.


Hankkeen nimi:
Jätehuoltojärjestelmän elinkeinopoliittiset vaikutukset –selvityshanke

Hakija: Kempeleen kunta

Toteutusalue: Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos ja Tyrnävä

Myönnetty rahoitus: 15 233 €

Hankkeen kokonaiskustannusarvio: 21 762 €

Hankkeen kesto: 1.5-30.9.2015


Hankkeen kuvaus:
Hankkeessa selvitetään jätehuollon järjestämisen vaihtoehdot ja niiden elinkeinopoliittiset vaikutukset Oulun ympäristökuntien näkökulmasta. Toteutusalueena on Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos ja Tyrnävä. Hankkeessa selvitetään jätehuollon eri järjestämisvaihtoehdot ja niiden taloudellinen vertailu, eri järjestämisvaihtoehtojen vaikutukset kunnille, yrityksille ja yksityistalouksille sekä selvitetään kiertotalouteen liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia.


Hankkeen nimi:
Pohjois-Pohjanmaan kuntien elinkeino- ja työllisyysrakenteen analyysi ja ennakointi


Hakija: Pohjois-Pohjanmaan liitto

Myönnetty maakunnan kehittämisrahoitus: 25 340 €

Hankkeen kokonaiskustannusarvio: 36 200 €

Hankkeen kesto: 1.4.2015 – 30.11.2015

Hankkeen kuvaus:

Hankkeessa laaditaan tutkimus, joka tukee alueiden päätöksentekijöitä varautumisessa ennakoivasti elinkeinoelämän rakennemuutoksiin. Tavoittena on kuntatason yritys- ja elinkeinorakennetta sekä työmarkkinoiden rakennetta tutkimalla löytää avaintekijöitä, joiden avulla voidaan vahvistaa alueiden kykyä varautua jatkuvaan ja äkilliseen rakennemuutokseen. Tutkimuksen käydään läpi yritys- ja elinkeinorakenteen riippuvuudet ja muutokset kunnissa, työmarkkinoiden piirteet ja kehitys Pohjois-Pohjanmaan kunnissa sekä ennakoivan rakennepolitiikan painopisteet ja mahdollisuudet kunnissa. Tietoa hyödynnetään maakuntaohjelmaprosessissa sekä aluekehittämisen painopistevalinnoissa. Aluetalouksiin kohdistuvien muutosten ennakointi ja ymmärtäminen auttavat kehittämistoimenpiteiden oikeaa ja ennakoivaa suuntaamista maakunnan eri alueilla.


Hankkeen nimi:
Arktinen liike- ja tutkimus-, kehitys- & innovaatiotoiminta

Hakija(t): Oulun yliopisto, CEE

Myönnetty maakunnan kehittämisrahoitus: 25 221 €

Hankkeen kokonaiskustannusarvio: 36 030 €

Hankkeen kesto: 3.3.2015 –28.6.2015

Hankkeen kuvaus:
Arktiseen liiketoimintaan liittyvä tieto on tällä hetkellä hajallaan. Hankkeen tavoitteena on koota arktiseen liiketoimintaan liittyvää tietoa Pohjois-Pohjanmaan kilpailukyvyn parantamisen tueksi. Hankkeessa etsitään tietoa toimialoittain Pohjois-Pohjanmaan ja sen lähialueiden arktisesta liiketoiminnasta ja sen mahdollisuuksista tulevaisuudessa. Lisäksi hankkeessa syvennetään aiheeseen liittyvää keskustelua. Hankkeessa myös selvitetään lähialueiden nykyisiä TKI- toiminnan ja kansainvälisen yhteistyön tarpeita. Em. tiedot kootaan portfolioon. Hankkeessa järjestetään työpaja, joissa hyödynnetään ja syvennetään kerättyä tietoa.


Hankkeen nimi:
Turpeen uudet jalostusmahdollisuudet

Hakija(t): Pohjois-Pohjanmaan liitto

Myönnetty maakunnan kehittämisrahoitus: 20 230 €

Hankkeen kokonaiskustannusarvio: 28 900 €

Hankkeen kesto: 17.2.2015 –15.9.2015

Hankkeen kuvaus:
Hankkeessa selvitetään teknistaloudellisesti lupaavimmat uudet turpeen jalostusmahdollisuudet Pohjois-Pohjanmaalla. Esiselvityksen tavoitteena on luoda puitteet turveraaka-aineeseen liittyvien kehittämisteemojen priorisoinnille ja jatkohankkeiden käynnistämiselle alueella.


Hankkeen nimi:
Iijoen vesistövision esiselvitys

Hakija(t): Pohjois-Pohjanmaan liitto

Myönnetty maakunnan kehittämisrahoitus: 33 817 €

Hankkeen kokonaiskustannusarvio: 48 310 €

Hankkeen kesto: 17.2.2015 –30.9.2015

Hankkeen kuvaus:
Iijoen kehittämiseen liittyy laaja-alaisia ja osin ristiriitaisia suunnitelmia ja tavoitteita, minkä vuoksi nämä tulee sovittaa yhteen Iijoen vesistövisioksi. Esiselvitys on ensimmäinen askel Iijoen vesistövision laadinnassa. Esiselvityssä kootaan taustatietoa Iijoen vesistövisiolle ja kootaan eri osapuolten tavoitteita ja nykyisiä suunnitelmia sekä laaditaan sidosryhmäanalyysi. Työhön sisältyy myös kuntakohtaisia kuulemistilaisuuksia ja vuorovaikutustilaisuuksia sidosryhmien kanssa.


Hankkeen nimi:
Linnakallion Masterplan

Hakija(t): Kempeleen kunta

Myönnetty maakunnan kehittämisrahoitus: 28 000 €

Hankkeen kokonaiskustannusarvio: 40 000 €

Hankkeen kesto: 1.1.2015 – 31.12.2015

Hankkeen kuvaus:

Linnakallion alueesta halutaan kehittää Kempeleelle merkittävä matkailullinen vetonaula vuoteen 2020 mennessä. Linnakallion Masterplan tulee olemaan alueen maankäytön, palvelutarjonnan ja liiketoiminnan yhteensovittava suunnitelma, jossa huomioidaan myös matkailun ja virkistyskäytön näkökulmat. Valmistuttuaan Linnakallion Masterplan tulee ohjaamaan näin mm. alueen yksityiskohtaisempaa maankäytön suunnittelua, eri toimijoiden sitouttamista ja investointihankkeiden toimenpiteitä.


Hankkeen nimi:
HORIZON 2020 EU-hankevalmistelu

Hakija(t): Centria ammattikorkeakoulu Oy

Myönnetty maakunnan kehittämisrahoitus: 19 915 €

Hankkeen kokonaiskustannusarvio: 28 450 €

Hankkeen kesto: 1.1.2015 - 30.10.2015

Hankkeen kuvaus:

Hankkeessa pyritään löytämään maakuntaohjelman intressialueista sopivia hankeideoita, joihin Pohjois-Pohjanmaan toimijat voivat päästä partnereiksi. Hankeideoista etsitään erityisesti sellaisia, joilla on hyvät läpimenomahdollisuudet Horisontti 2020 –ohjelmassa. Hankkeen tavoitteena on saada Horisontti 2020-ohjelmaan yksi lead partner –roolin hakemus sekä vähintään yksi KV-hakemus matkailualalle. Lisäksi hankkeen tavoitteena on, että hakija pääsee osallistumaan vähintään yhteen KV-hakemukseen partnerin roolissa (esim. puuteknologiaan, energiaan tai ICT-sovelluksiin liittyvissä aiheissa).


Hankkeen nimi:
Rakennusalan elinkeinoelämän DI-koulutusselvitys, 118672

Hakija(t): Oulun kauppakamari

Myönnetty maakunnan kehittämisrahoitus: 14 000 €

Hankkeen kokonaiskustannusarvio: 20 000 €

Hankkeen kesto: 1.12.2015 - 31.3.2016

Hankkeen kuvaus:
Hanke on selvityshanke, jonka avulla avulla tarkastellaan rakennusalan DI-koulutuksen määrällistä ja sisällöllistä tarvetta Oulun yliopistossa rakennusalan yritysten ja julkisen sektorin työnantajien tarpeista lähtien.

Hankkeen nimi:
Pohjois-Ruotsin ja -Norjan rakentamisalan vientimahdollisuuksien edistäminen

Hakija: Pohjois-Pohjanmaan liitto

Toteutusalue: Pohjois-Pohjanmaa

Myönnetty rahoitus: 20 320 €

Hankkeen kokonaiskustannusarvio: 25 400 €

Hankkeen kesto: 7.12.2015 - 30.9.2016

Hankkeen kuvaus:
Hankkeessa laaditaan aineisto, joka edistää rakennusalan yritysten pääsyä Pohjois-Ruotsin ja Pohjois-Norjan markkinoille. Hanke tukee Pohjois-Pohjanmaan ja muiden alueiden rakennusalan yritysten vientiä tarjoamalla konkreettisen informaatiopaketin, yrittäjän työkalupakin, täsmäkohteisiin.


Hankkeen nimi:
Digitaalinen Pohjois-Pohjanmaa 2020 -selvitys (DIPOS)

Hakija: Oulun yliopisto

Toteutusalue: Pohjois-Pohjanmaa

Myönnetty rahoitus: 20 000 €

Hankkeen kokonaiskustannusarvio: 28 572 €

Hankkeen kesto: 1.1.2016 - 31.3.2016

Hankkeen kuvaus:
Hankkeessa kootaan, jäsennetään ja analysoidaan tietoa digitalisoitumisen edellytyksistä ja mahdollisuuksista Pohjois-Pohjanmaalla, samoin kuin esitetään mahdollisia skenaarioita erityisesti liiketoiminnan näkökulmasta.


Hankkeen nimi:
FINNS - valmisteluhanke

Hakija: Pudasjärven kaupunki

Toteutusalue: Pohjois-Pohjanmaa

Myönnetty rahoitus: 21 770 €

Hankkeen kokonaiskustannusarvio: 31 100 €

Hankkeen kesto: 1.1.2016 - 31.5.2016

Hankkeen kuvaus:
Hanke on esiselvityshanke, jossa luodaan pohja varsinaisen FINNS -hankkeen käynnistymiseen. FINNS - valmisteluhankkeessa toteutetaan liiketoimintasuunnitelma alan yrityksille koulutusviennin edistämiseksi ja konkreettiseen tekemiseen. Valmisteluhankkeen tavoitteena on toimia vipuna tulevaisuuden osaamisen myynti-, markkinointi - ja kehittämistyölle.


Hankkeen nimi:
Pohjois-Pohjanmaan ennakoivan rakennemuutoksen analyysi

Hakija: Pohjois-Pohjanmaan liitto

Toteutusalue: Pohjois-Pohjanmaa

Myönnetty rahoitus: 37 400 €

Hankkeen kokonaiskustannusarvio: 46 750 €

Hankkeen kesto: 1.1.2016 - 30.9.2016

Hankkeen kuvaus:
Hankkeen tavoitteena on tarkentaa maakunnan rakennemuutostoimialojen ennakoivaa varautumista. Hankkeessa tarkennetaan käsitystä maakunnan elinkeinorakenteen tilanteesta ja sen tulevaisuuden näkymistä hyödyntäen ennakointitietoa. Lisäksi tarkennetaan toimenpiteitä, joita maakunnan eri osissa voidaan käynnistää muutosjoustavuuden parantamiseksi.


Hankkeen nimi:
Master Plan Pirilä -kylän toimintamallista

Hakija: Kempeleen kunta

Toteutusalue: Pohjois-Pohjanmaa

Myönnetty rahoitus: 21 000 €

Hankkeen kokonaiskustannusarvio: 30 000 €

Hankkeen kesto: 1.1.2016 - 31.5.2016

Hankkeen kuvaus:
Hankkeessa laaditaan Master Plan Pirilän alueen kehittämismahdollisuuksista sekä Pirilä-kylän toimintamallista. Selvitystyössä benchmarkataan kansainvälisiä palveluratkaisuja. Pirilä-kylän toimintamallissa mallinnetaan palveluintergraatiokokonaisuus, jonka toimijoina ovat julkinen, yksityinen ja kolmas sektori. Pirilän alue sijaitsee Kempeleen kunnan palveluiden keskiössä ydinkeskustan alueella. Alueella on Kempeleen kunnan kotihoiden yksikkö, palveluasumisyksikkö, terveyskeskus, kierrätyskeskus, Hovilan palveluyhdistys ry:n omistama Hovila-koti, kansalaisopiston toimintaa, oppilaitosten toiminnallinen oppimisympäristö, liikunnallisia palveluja ja kolmannen sektorin järjestämiä liikuntapalveluita. Alueella on myös Oulun seudun ammattioppilaitoksen yksikkö ja n. 700 opiskelijaa. Master Plan suunnitelmassa aluelle suunnitellaan palveluintergraatio, jossa ovat mukana Kempeleen kunta, Oulun seudun ammattiopisto, yksityiset toimijat sekä kolmas sektori.

Hankkeen nimi:
Koillismaan elintarvikealan kasvuohjelma

Hakija: Naturpolis Oy

Toteutusalue: Kuusamo ja Taivalkoski, Pohjois-Pohjanmaa

Myönnetty rahoitus: 14 000 €

Hankkeen kokonaiskustannusarvio: 20 000 €

Hankkeen kesto: 18.2.2016 - 30.6.2016

Hankkeen kuvaus:
Hankkeessa laaditaan ohjelma-asiakirja johon kootaan keskeiset Koillismaan elintarvikealan kasvua ja kehitystä tukevat toimenpidesuositukset. Lisäksi laaditaan analyysi Koillismaan maitotalouden tulevaisuudesta ja siihen liittyvistä muutosvalmiutta lisäävistä toimista.


Hankkeen nimi:
Arctic Europe rahaston - esiselvitys ja valmistelu

Hakija: Oulun kaupunki, BusinessOulu liikelaitos

Toteutusalue: Pohjois-Pohjanmaa

Myönnetty rahoitus: 21 000 €

Hankkeen kokonaiskustannusarvio: 30 000 €

Hankkeen kesto: 1.2.2016 - 31.8.2016

Hankkeen kuvaus:
Hankkeessa selvitetään Arctic Europe - rahaston pääomittamisen edellytykset, yhteistyökumppanit ja toteutustapa.


Hankkeen nimi:
Data Center kaivoksessaHakija: Pyhäjärven kehitys Oy

Toteutusalue: Pyhäjärvi

Myönnetty rahoitus: 20 860 €

Hankkeen kokonaiskustannusarvio: 29 800 €

Hankkeen kesto: 1.4. - 31.8.2016

Hankkeen kuvaus:
Hankkeessa laaditaan esiselvitys Pyhäsalmen kaivosalueen hyödyntämisestä datakeskuksen sijoituspaikaksi. Selvitystyön pohjalta kaivoksen tiloja ominaisuuksineen voidaan markkinoida datakeskuspaikaksi mm. Invest in Finlandin kontaktien kautta.