Rahoitetut hankkeet 2017-2018
 

Hankkeen nimi:
Lähijunaliikenteestä kasvua kaupunkiseudulle

Hakija: Iin Micropolis
Toteutusalue: Liminka, Kempele, Oulu, Ii, Pohjois-Pohjanmaa
Myönnetty rahoitus: 28 500 €
Hankkeen kokonaiskustannusarvio: 57 000 €
Hankkeen kesto: 1.12.2018 - 31.5.2019

Hankekuvaus :
Limingan, Kempeleen ja Iin kilpailukyvyn ja kasvun vahvistamiseksi "Lähijunaliikenteestä kasvua kaupunkiseudulle" - hankkeessa selvitetään lähiraideliikenteen avaamisen ja laajentamisen potentiaali ajankohtaisesta tulokulmasta Limingassa, Kempeleessä ja Iissä. Maakuntaohjelman mukaisesti alueen kilpailukyky ja vetovoima edellyttävät hyvää saavutettavuutta. Liminka, Kempele ja Ii sijaitsevat TEN-T ydinväylän varrella ja sen varmistaminen, että nämä kaupunkiseudulla sijaitsevat kunnat ovat keskiössä alueen tehokkaita liikenneratkaisuja kehitettäessä, on ensiarvoisen tärkeää rakennettaessa vetovoimaista maakunnan keskusta.

Hankkeen nimi:
Kalajoen sataman kehittämisselvitys ja - tutkimukset, 817/2017

Hakija: Kalajoen kaupunki
Toteutusalue: Kalajoki
Myönnetty rahoitus: 20 000 €
Hankkeen kokonaiskustannusarvio: 78 900 €
Hankkeen kesto: 1.1.2018 - 28.2.2018

Hankkeen kuvaus:
Kalajoen sataman väylän ja altaan kehittämisselvitys ja tutkimukset -hankkeella pyritään selvittämään mahdollisuudet Kalajoen sataman väylän syventämiseen ja altaan parantamiseen niin, että syvempi väylä ja satama-allas mahdollistaa suurempien alusten saapumisen satamaan ja satamassa voidaan ryhtyä kehittämään mm. tulevaisuudessa yleistyvää konttiliikennettä. Hankkeessa laaditaan ostopalvelveluna esisuunnitelma ja tutkimussuunnitelma luotaukselle ja geoteknisille tutkimuksille sekä toteutetaan geotekniset ja luotaustutkimukset.

Hankkeen nimi:
TyöllisyysSIB Oulun valmisteluhanke

Hakija: Oulun kaupunki/Business Oulu
Toteutusalue: Oulu
Myönnetty rahoitus: 27 999 €
Hankkeen kokonaiskustannusarvio: 39 999 €
Hankkeen kesto: 1.12.2017 - 31.7.2018

Hankekuvaus :

Tulosperusteisessa rahoitussopimuksessa (engl. Social Impact Bond, SIB)  institutionaaliset ja yksityiset sijoittajat rahoittavat hyvinvointia edistävät palvelut ja kantavat toteutukseen liittyvät taloudelliset riskit. Hankkeelle määritellään tarkat mitattavat tavoitteet, jotka heijastavat haluttua hyvinvoinnin lisäystä. Julkinen sektori maksaa vain tavoitteiden mukaisista tuloksista.

SIB-mallilla toteutettavaa toimintaa ei ole aiemmin tehty Oulun seudulla ja koko Suomenkin tasolla malli on uusi. TyöllisyysSIB:in toiminnan alkaessa sen palvelut tulevat edistämään nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllistymistä Oulun seudulla. Lisäksi tavoitteena on pilotoida palvelusetelin käyttöä tuloksellisen työllistämisen hankintamuotona.

Hankkeen nimi:
Sino - Finland Content - SFC

Hakija: Oulun kaupunki/ Business Oulu
Toteutusalue: Pohjois-Pohjanmaa
Myönnetty rahoitus: 39 420 €
Hankkeen kokonaiskustannusarvio: 65 700 €
Hankkeen kesto: 8.11.2017 - 31.8.2018

Hankekuvaus :

Hankkeen tavoitteena on lisätä aasialaisten ja erityisesti kiinalaisten elokuva ja tv-tuotantojen määrää Pohjois-Pohjanmaalla ja tuoda tuotantojen kautta näkyvyyttä alueen koulutukseen, matkailuun tai elintarviketeollisuuteen liittyen. Hankkeen avulla parannetaan elokuvakomission valmiutta palvella tuotantoja ja räätälöidä tuotantokyselyihin mielekkäitä ja kiinnostavia sisältöjä.

Hankkeen nimi:
Taivalvaara osaksi urheilu- ja liikuntaekosysteemiä

Hakija: Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy
Toteutusalue: Pohjois-Pohjanmaa
Myönnetty rahoitus: 18 870 €
Hankkeen kokonaiskustannusarvio: 26 956 €
Hankkeen kesto: 16.11.2017 - 30.4.2018

Hankekuvaus :

Hankkeessa kehitetään Taivalvaaran roolia osana Pohjois-Suomen urheilu- ja liikuntaekosysteemiä. Tavoitteena on usean toimijan urheilu- ja liikuntamatkailun kokonaisuus Pohjois-Suomen liikuntaopistojen, urheiluakatemioiden, Syötteen alueen toimijoiden sekä muiden hankkeessa esille nousseiden tahojen kanssa. Taivalvaaralla on oma ensisijainen kohderyhmänsä.   
Hankkeessa määritellään Taivalvaaran palvelu-, harjoittelu-ja liikuntamatkailuympäristö, asiakkaita kuunnellen ja osallistaen. Tämän pohjalta määritellään Taivalvaaran ylivoimatekijät sekä tunnistetaan Taivalvaaran ja koko Taivalkosken urheilu- ja liikuntamatkailua tukevien palveluiden nykytila ja kehittämistarpeet. Hankkeessa määritellään myös Taivalvaaran asemoituminen osana harjoitusympäristöjen ja liikuntaopistojen, urheiluakatemioiden sekä Syötteen alueen toimijoiden ekosysteemiä. Tämä edellyttää syvällistä tutustumista potentiaalisten yhteistyökumppaneiden toimintaan. Mallia esitellään yhteistyökumppaneille. Tavoitteena on edistää Pohjois-Suomen urheilu- ja liikuntamatkailun ekosysteemiä. Taivalvaaralle vuosien saatossa tehdyt investoinnit saadaan aktiiviseen käyttöön ja tukemaan alueella olevaa ja uutta yritystoimintaa.

Hankkeen nimi:
Callio Kiertotalouden tiekartan ja FutureMINE-testiympäristön mallintaminen

Hakija: Pyhäjärven kehitys Oy
Toteutusalue: Pyhäjärvi, Nivala-Haapajärven seutukunta
Myönnetty rahoitus: 35 000 €
Hankkeen kokonaiskustannusarvio: 56 500 €
Hankkeen kesto: 1.1.2018-31.12.2018

Hankekuvaus :

Hankkeen tavoitteena ja konkreettisena toimenpiteinä

1.       selvitetään millaisia ovat uudenlaiset kiertotalouden ratkaisut, joita Pyhäsalmen kaivoksen ainutlaatuinen infra mahdollistaa. Konkreettisena toimenpiteenä hankkeessa mallinnetaan tunnistettujen kiertotalouden mahdollisuudet ja aihiot aikataulutettuun dokumenttiin (tiekarttaan)

2.       selvittää millaisia ovat tulevaisuuden kaivosteknologian innovaatiot ja niiden testaustarpeet ja vaatimukset. Konkreettisena toimenpiteenä hankkeessa luodaan konsepti miten Pyhäjärvellä sijaitseva kaivosinfra voitaisiin kehittää uuden teknologian testiympäristöksi.

 Hankkeen tuloksena syntyy Kiertotalouden tiekartta sekä FutureMINE –testiympäristökonsepti vuosille 2018-2025.

Hankkeen nimi:
Kalajoen Marinan Masterplan, 516/2017

Hakija: Kalajoen kaupunki
Toteutusalue: Kalajoki
Myönnetty rahoitus: 21 000 €
Hankkeen kokonaiskustannusarvio: 30 000 €
Hankkeen kesto: 1.9.2017 - 30.4.2018

Hankkeen kuvaus:
Hankkeessa laaditaan Masterplan Kalajoen Hiekkasärkkien Marinan alueelle.

Hankkeen nimi:
Teollisuusalueen Masterplan

Hakija: Tyrnävän kunta

Toteutusalue: Tyrnävän kunta


Myönnetty rahoitus: 33 040 €

Hankkeen kokonaiskustannusarvio: 47 200 €

Hankkeen kesto: 19.6.2017 - 31.12.2017

Hankkeen kuvaus:
Haurun alueesta halutaan kehittää ainutlaatuinen ekosysteemi, jossa optimoidaan kokonaisuuksia luonnon kierto-opein, jossa kierrätysravinteet ovat arvokkaita resursseja. Alueen yritysten ja maatilojen välille muodostuu yhteys, joka tarjoaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Haurun Masterplan on kokonaisvaltainen kiertotalouskylän kehittämissuunnitelma, jossa sovitetaan yhteen toiminalliset, taloudelliset ja maankäytön suunnitelmat. Tuotoksesta tehdään animaatio esittelyä varten.

Hankkeen nimi:
Uusi kunta 2019

Hakija: Ylivieskan kaupunki

Toteutusalue: Pohjois-Pohjanmaa

Myönnetty rahoitus: 78 600 €

Hankkeen kokonaiskustannusarvio: 157 200 €

Hankkeen kesto: 15.2.2017 - 31.12.2018

Hankkeen kuvaus:
Hankkeessa valmistellaan Pohjois-Pohjanmaan kunnille yhteisiä toimintamalleja kunnille jäävien toimintojen sopeuttamiseksi sote- ja maakuntauudistuksen aiheuttamiin toimintaympäristön muutoksiin. Hankkeen tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa osallistuvien kuntien vetovoimaa ja elinvoimaa sekä siten synnyttää kasvua.

Tavoitteet:
- selvittää kuntien ja maakuntien yhdyspintatehtävät
- löytää yhteisiä toimintamalleja ja kuntien tukipalveluiden hoitamiseen Pohjois-Pohjanmaan kunnissa
-selvittää kuntien näkökulmia väliaikaishallinnon aikana linjattaviin asioihin

Hankkeen nimi:
POP-IT

Hakija: Pohjois-Pohjanmaan liitto

Osatoteuttajat: Kalajoen kaupunki, Raahen kaupunki, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Oulun kaupunki

Toteutusalue: Pohjois-Pohjanmaa

Myönnetty rahoitus: 70 000 €

Hankkeen kokonaiskustannusarvio: 100 000 €

Hankkeen kesto: 13.2.2017 - 31.12.2017

Hankkeen kuvaus:
Hankkeella luodaan edellytyksiä kansallisen sote- ja maakuntauudistuksen edellyttämien ICT -muutosten valmistelulle POP maakunnan alueella. Hankkeen avulla resursoidaan maakuntauudistuksen ICT -työryhmän ja siitä kootun työjaoksen tunnistamia valmistelukokonaisuuksia. Hankkeen pääpaino on maakuntaohjelman toteutusohjelman mukaisesi maakuntauudistuksen esivalmisteluvaiheen keskeisten tehtäväkokonaisuuksien (mm. ICT) suunnittelussa ja valmistelussa . Tunnistetujen toimenpiteiden avulla varmistetaan väliaikaishallinnon jatkovalmistelun tehokas eteneminen. POP-IT - hanke tukee maakunnan älykkään erikoistumisen teema-alojen tekemistä: ICT - ja ohjelmistoala, terveys ja hyvinvointiala, sekä poikkileikkaavana ICT:n ja Digitalisaation tehokas hyödyntäminen alueella.