Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen Pohjois-Pohjanmaalla POSKI2
 
  

Siikalatvan Paskokangas (kuva:Ari Lyytikäinen)

Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen Pohjois-Pohjanmaalla

POSKI vaihe 2


POSKI 2 –hanke jatkaa Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueella Ympäristöministeriön vuonna 1994 aloittanutta valtakunnallista pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittamista. Projektissa kootaan ja yhdistetään olemassa olevaa tietoa ja uutta aineistoa pohjavesistä, maa-aineksen otosta ja tulevista kiviainestarpeista, vesihuollon tarpeista ja erilaisista suojelukohteista. Hankeen tavoitteena on turvata hyvän ja laadukkaan pohjaveden saanti vesilaitoksille yhdyskuntien vedensaantia varten, laadukkaan kiviaineksen saanti yhdyskuntarakentamiseen sekä osoittaa kiviaineksen ottoon pitkällä aikavälillä soveltuvat alueet.

Hanke on edennyt Pohjois-Pohjanmaalla toiseen vaiheeseen, tutkimusalueena hankkeessa ovat Haapaveden, Kärsämäen, Merijärven, Oulaisen, Pyhäjoen, Pyhännän, Raahen sekä osittain Siikajoen ja Siikalatvan kunnat. Hanke saatetaan loppuun vuoden 2014 loppuun mennessä.POSKI projektin toisen vaiheen tutkimusalue ( pohjakartta © Maanmittauslaitos lupa nro 7/MML/12, pohjavesialueet ja vedenottamot © SYKE ja ELY-keskukset)

Hankealueella tehdään maastotarkasteluja hiekka-, sora- ja kallioalueilla. Tutkimusmenetelmänä käytetään lisäksi maatutkaluotausta, jossa maahan lähetettyjä radioaaltoja rekisteröidään ja tallennetaan. Aineistoa tulkitsemalla saadaan tietoa maaperän rakenteesta ja vesipitoisuuden muutoksista eri maakerrosten välillä. Maatutkaluotauksessa käytetään olemassa olevia teitä ja polkuja, eikä siitä jää jälkiä maastoon. Kairaukset hankealueella aloitetaan vuonna 2014. Kairausten yhteydessä otetaan maaperänäytteitä ja asennetaan pohjavesiputkia, joista haetaan vesinäytteitä. Kairauksiin kysytään aina lupa maanomistajilta.GTK:n maatutkaluotauslaitteisto. Kuva: Juho Kupila, GTK


Yhteystiedot

Projektipäällikkö Helena Vikstedt
Pohjois-Pohjanmaan liitto
Sepänkatu 20, 90100 Oulu
puh. 040 685 4015
sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@pohjois-pohjanmaa.fi
 
Maa- ja kiviainestutkimukset:
Toimialapäällikkö Miikka Paalijärvi
Geologian tutkimuskeskus
Vaasantie 6, PL 97, 67101 Kokkola
Puh. 029 503 5230
sähköposti muotoa etunumi.sukunimi@gtk.fi

Pohjavesiasiantuntija:
Tarkastaja Aarne Miettunen
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Veteraanikatu 1, PL 86, 90101 Oulu
Puh. 0400 280 801
sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Vesianalytiikka:
Johtava kemisti Mika Sarkkinen
Suomen ympäristökeskus
Linnanmaa K5, 90570 OULU
Puh. 040 540 4346
sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@ymparisto.fi