Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen (POSKI)
 Rokuan harju (kuva: ELY) Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen

POSKI projekti

Pohjaveden suojelun– ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen eli POSKI -projekti on vuonna 1994 alkanut valtakunnallinen tutkimus– ja kehittämishanke, joka on toteutettu maakunnallisina erillishankkeina. Projektissa kootaan ja yhdistetään olemassa olevaa tietoa ja uutta aineistoa pohjavesistä, maa-aineksen otosta ja tulevista kiviainestarpeista, vesihuollosta, ja erilaisista suojelukohteista.

Projektin tarkoituksena on turvata hyvän ja laadukkaan pohjaveden saanti vesilaitoksille yhdyskuntien vesihuoltoa varten, laadukkaan kiviaineksen saanti yhdyskuntarakentamiseen maakunnissa sekä osoittaa kiviaineksen ottoon pitkällä aikavälillä soveltuvat alueet.

Järvitalon vedenottamo (kuva: ELY)
 

Hankkeen yhteydessä kerätään kattavasti tietoa maaperämuodostumista, kallioalueista sekä suojelukohteista. Erityishuomiota kiinnitetään vesihuoltoa varten tarvittavien pohjavesialueiden selvittämiseen myös maastossa tehtävin tutkimuksin. Tutkimukset on aloitettu kesällä 2011 maatutkaluotauksilla. Luotaus tehdään teitä ja kulku-uria pitkin, eikä aiheuta vahinkoa. GTK:n maatutkaluotauslaitteisto. Mönkijän vieressä geologi Juho Kupila. (kuva: Helena Vikstedt)

Kairaukset on aloitettu hankealueella 2011. Kairauksiin kysytään aina erikseen maanomistajien lupa. Kairauksien yhteydessä otetaan maaperästä näytteitä sekä asennetaan pohjavesiputkia.

Kairaajat (Destia Oy) Tyrnävällä (Kuva: Helena Vikstedt)


Pohjavesinäytteenottajat hakevat pohjavesiputkista vesinäytteitä. Näytteenotto on aloitettu toukokuussa 2013. Vesinäytteistä analysoidaan pohjaveden laatua.Tomi Jutila, Ramboll Finland Oy, vesinäytettä ottamassa Utajärvellä (Kuva: Helena Vikstedt)


Hankealueella on aloitettu lisäksi luonto- ja maisemainventointi. Tarkoituksena on kartoittaa hankealueelta luonto- ja maisema-arvoiltaan merkittäviä alueita. Inventoinnista saatuja tuloksia käytetään hyväksi luokittelussa maa-ainesten ottoon soveltuvista tai soveltumattomista alueista.Kurjenojan noronreunalehto Iissä (Kuva: Valtteri Hyöky)

Ensimmäinen vaihe

Hanke toteutetaan Pohjois-Pohjanmaalla vaiheittain.  Ensimmäisen vaiheen aikana vuosina 2011-2014 toimenpiteet kohdistuvat Oulun, Raahen, Oulunkaaren ja Siikalatvan seutukuntien alueelle. Hanketta jatketaan tämän jälkeen niin, että kaikki Pohjois-Pohjanmaan kunnat ovat mukana.  

  

POSKI projektin ensimmäisen vaiheen kunnat

Tästä linkistä pääset rekisteröitymään OIVA- ympäristö- ja paikkatietopalveluun. Sivuistolta löytyy ajantasaista tietoa esimerkiksi pohjavesialueista. Palvelu on ilmainen, mutta vaatii rekisteröinnin. Samasta linkistä pääset myös GTK:n ylläpitämään kiviainestilinpito Kitti-ohjelmaan.

Tulokset

Projektin tavoitteena on tuottaa yleissuunnitelma, jossa maa– ja kallioperämuodostumat luokitellaan POSKI-luokituksen mukaisesti maa-aineksen ottoon soveltuviksi, osittain soveltuviksi tai maanottoon soveltumattomiksi alueiksi, sekä esitellään perustelut ko. luokittelulle.

Projektin tuloksista hyötyvät kunnat, vesilaitokset, yrittäjät ja viranomaiset. Elinkeinoelämälle turvataan laadukkaan maa– ja kiviaineksen saanti läheltä infrastruktuurihankkeita. Tuloksia tullaan käyttämään seutu– ja maakuntakaavoituksessa sekä maa-aineksen oton sijoittamisen ohjauksessa.

 

Vasikkasuon kiviaineslouhimo (kuva: Rauno Malinen)