1. vaihemaakuntakaava lainvoimainen
 
Ensimmäisessä vaiheessa (1. vaihemaakuntakaava) käsiteltävät aihepiirit ovat:
- energiantuotanto ja -siirto (manneralueen tuulivoima-alueet, merituulivoiman päivitykset, turvetuotantoalueet)
- kaupan palvelurakenne ja aluerakenne, taajamat
- luonnonympäristö (soiden käyttö, suojelualueiden päivitykset, geologiset muodostumat)
- liikennejärjestelmän (tieverkko, kevyt liikenne, raideliikenne, lentoliikenne, meriväylät) ja logistiikka.

1. vaihemaakuntakaavan luonnos oli nähtävillä 28.8.-26.9.2012 ja 1. vaihemaakuntakaavaehdotus oli nähtävillä 20.9.-21.10.2013. Maakuntavaltuusto hyväksyi 1. vaihemaakuntakaavan 2.12.2013.

Ympäristöministeriö vahvisti 1. vaihemaakuntakaavan:
Vahvistuspäätös 23.11.2015
Liitteet:
Otteet: kartta 2, kartta 3, merkinnät
Kuulutus 7.12.2015
Pohjois-Pohjanmaan liiton tiedote 25.11.2015

Ympäristöministeriön vahvistuspäätöksestä tehtiin korkeimpaan hallinto-oikeuteen viisi valitusta. Maakuntahallitus antoi 2.5.2016 KHO:lle lausunnon valituksista.

Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaava lainvoimainen

Vahvistettu 1. vaihemaakuntakaava:
- Maakuntakaavakartat: 1. vaihemaakuntakaava 1:250 000 (3 lehteä):
lehti 1, lehti 2, lehti 3
- Maakuntakaavamerkinnät ja -määräykset
- Maakuntakaavojen yhdistelmäkartta 1:300 000
- Kaavaselostus ja sen liitteet
- Kiiminkijoen turvetuotannon vesistövaikutukset ja Natura-arviointi + liitekartta 3 ja liitekartta 4 

1. vaihemaakuntakaavan hyväksymistä koskevat valitukset ja lausunnot:
Valituskooste ja vastineet 25.8.2014
Lausuntokooste ja vastineet 25.8.2014

1. vaihemaakuntakaavan taustaselvitykset:
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, päivitetty 18.6.2012
- Pohjois-Pohjanmaan ilmastostrategia 
- Ilmastostrategian toimialaohjelmat
- Pohjois-Pohjanmaan energiastrategia 2020
- Pohjois-Pohjanmaan kaupan palveluverkkoselvitys 2030
- Kaupan palveluverkko 2030, täydennysselvitys
- Pohjois- ja Keski-Pohjanmaan manneralueen tuulivoimaselvitys 2011
- Tuulivoiman täydennysselvitys 2013 
- Tuulivoimaselvityksen havainnekuvat
- Tuulivoima-alueiden vaikutusten arviointi
- Mantereen tuulivoima-alueiden näkemäanalyysikartat: osa 1. ja osa 2.
- Muuttolintuselvitys 2013
-Tuulivoimaselvityksen kohdekortit: osa 1, osa 2 , täydennysselvityksen kohdekortit
- Katsaus soiden monimuotoisuuden tilaan Pohjois-Pohjanmaalla
- Yhteenveto luontoselvityksistä
- Yhteenveto Pohjois-Pohjanmaan turvevaroista ja niiden tuotantokelpoisuudesta
- Nybyn-Iso Heposuon aapakehityssarja; kymmeniä soita Perämeren rannasta 60 metrin korkeuteen
- Pohjois-Pohjanmaan turvetuotannon 2012-2040 vesistövaikutusten arviointi; osa 1: kuormitustarkastelu
- Pohjois-Pohjanmaan turvetuotannon 2012-2040 vesistövaikutusten arviointi; osa 2: Vesistöriskin arviointi monitavoitearviointimenetelmällä
- Liikennestrategia Kakepoli
- Voimajohtoselvitykset Fingrid: Hanhikiven laitospaikkojen siirtojohdot , Valkeus-Vihanti 110 kV taustaselvitys  , Kantaverkon vahvistustarpeet  , Selvitys Hanhikivi lähiliitynnän voimajohdot
- Pohjois-Suomen logistiikkastrategia 2013
- SOul-ratakäytävän raportit: VTT selvitys
- Valtakunnalliset moreenialueet
- Valtakunnalliset tuuli- ja rantakerrostumat
- Oulu - Iijoen vesienhoitosuunnitelma 

Muu selvitysaineisto:
- Suo-ohjelman aineisto löytyy Pohjois-Pohjanmaan liiton projektihallinnasta osoitteesta: https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/projects/
Ohje projektihallintaan:
1. Annetaan tunnus: aapa ja salasana: suo
2. Oikeasta yläkulmasta valitaan: Suo-ohjelma kohtiin asiakas ja pääprojekti
3. Painetaan Avaa-painiketta
4. Mikäli kansiossa on alikansioita näihin pääsee painamalla oranssin kansion nimen vasemmalla puolella olevaa plus-merkkiä