2. vaihemaakuntakaava lainvoimainen
 
Pohjois-Pohjanmaan voimassa olevia maakuntakaavoja täydennetään ja päivitetään kolmessa vaiheessa. Maakuntahallitus on 18.3.2013 päättänyt 2. vaihemaakuntakaavan vireille tulosta. Kaavoitustyön sisältöä ja vuorovaikutusta käsittelevä osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli julkisesti nähtävillä 27.3. – 26.4.2013.

2. vaihemaakuntakaavassa käsitellään koko maakunnan alueidenkäyttöä seuraavien teemojen osalta:
- maaseudun asutusrakenne
- kulttuuriympäristöt
- virkistys- ja matkailualueet
- seudulliset materiaalikeskus- ja jätteenkäsittelyalueet
- seudulliset ampumaradat
- puolustusvoimien alueet
Kaavaluonnos oli nähtävillä 25.3.–30.4.2015. Maakuntahallitus hyväksyi 15.6.2015 vastineet lausuntoihin ja mielipiteisiin.


Maakuntakaavojen vahvistusmenettelystä luopumista koskeva maankäyttö- ja rakennuslain muutos on tullut voimaan 1.2.2016. Se muuttaa maakuntakaavaehdotuksen käsittelyä niin, että kaavaehdotuksesta on pyydettävä lausunnot ja järjestettävä viranomaisneuvottelu ennen kuin ehdotus asetetaan julkisesti nähtäville. Maakuntahallitus päätti 11.4.2016 pyytää lausunnot Pohjois-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta kunnilta, keskeisiltä viranomaisilta ja yhteisöiltä sekä ministeriöiltä. Lausuntojen ja viranomaisneuvottelun 30.5.2016 perusteella kaavaehdotukseen tehtiin tarkistuksia. Maakuntahallitus hyväksyi 22.8.2016 vastineet lausuntoihin ja päätti asettaa kaavaehdotuksen nähtäville. Yhteenveto lausunnoista ja niihin annetut vastineet 22.8.2016. Toisen vaihemaakuntakaavan ehdotus oli nähtävillä 5.9.-4.10.2016. Maakuntahallitus hyväksyi 14.11.2016 vastineet muistutuksiin ja esitti maakuntavaltuustolle kaavaehdotuksen hyväksymistä. Vastineraportti.

Maakuntavaltuusto hyväksyi 2. vaihemaakuntakaavan 7.12.2016. Maakuntavaltuuston pöytäkirja

Maakuntavaltuuston päätöksestä ei jätetty valtuksia hallinto-oikeuteen, joten 2. vaihemaakuntakaava on lainvoimainen.

Pohjois-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaavan voimaantulo

2. vaihemaakuntakaava 7.12.2016
Maakuntakaavakartat 1:250 000:
- lehti 1
- lehti 2
- lehti 3
Maakuntakaavamerkinnät ja -määräykset
Kaavaselostus
Kaavaselostuksen liitteet
Maakuntakaavojen yhdistelmäkartta 1:300 000

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (24.3.2016)


Selvitysaineisto:
- Arvokkaat maisema-alueet Pohjois-Pohjanmaalla (Pohjois-Pohjanmaan liiton julkaisu B:86)
- Maaseudun asutusrakenne
- Museoviraston muinaisjäännösrekisteri
- Pohjois-Pohjanmaan virkistysverkkoselvitys (Pohjois-Pohjanmaan liiton julkaisu B:80) ja sen täydennysselvitys
- Ampumarataselvitys, liite 1a. Ratakortit 1-49, liite 1b. Ratakortit 50-88, liite 2. Melualueet, liite3. Viranomaisratojen melualueet, liite 4. Luontoinventoitikooste, Liite 5. Ampumarataselvityksen täydentävä tarkastelu Taivalkosken ampumaratojen kehittämisestä
- Oulun seudun materiaalikeskuksen sijoittaminen (Pohjois-Pohjanmaan liiton julkaisu B:74)
- Arki arvokkaalla maisema-alueella. Maakuntakaavan tulkintaopas (Pohjois-Pohjanmaan liiton julkaisu B:90)