3. vaihemaakuntakaava vireillä
 

Maakuntahallitus päätti 18.1.2016 (§5) Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan uudistamisen kolmannen vaiheen (3. VMKK) vireille tulosta. 

Kolmannessa vaihemaakuntakaavassa käsitellään maakunnan alueidenkäyttöä seuraavien teemojen ja aihealueiden osalta:
- Pohjavesi- ja kiviainesalueet
- Mineraalipotentiaali- ja kaivosalueet
- Oulun seudun liikenne ja maankäyttö
- Tuulivoima-alueiden tarkistukset
- Vaalan ja Himangan kaavamerkintöjen tarkistukset
- Muut tarvittavat päivitykset

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 § mukainen kaavoitustyön sisältöä ja vuorovaikutusta käsittelevä osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli julkisesti nähtävillä 26.1. – 26.2.2016. Maakuntahallitus hyväksyi 13.6.2016 vastineet lausuntoihin ja mielipiteisiin (osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevan palautteen yhteenveto ja vastineet).

Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihekaavan valmisteluvaiheen julkinen kuuleminen oli 10.4.-12.5.2017. Luonnosvaiheen palaute ja vastineet käsiteltiin maakuntahallituksessa 11.9.2017 (§ 159).

Ehdotusvaiheen lausuntoaineisto (ei julkinen kuuleminen)

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan uudistaminen on edennyt 3. vaihekaavan ehdotusvaiheeseen. Nykyisen lainsäädännön mukaan kaavaehdotuksesta on pyydettävä lausunnot ja siitä saadun palautteen jälkeen on järjestettävä viranomaisneuvottelu ennen kuin ehdotus asetetaan julkisesti nähtäville. Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallitus on 16.10.2017 § 183 hyväksynyt 3. vaihemaakuntakaavan ehdotuksen lausuntoaineiston kuultavaksi. Aineistolinkki toimitetaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen (MRA 13 §) mukaisesti sähköpostitse mahdollista lausuntoa varten Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, jäsenkunnille, muille keskeisille viranomaisille ja yhteisöille sekä niille ministeriöille, joita asia koskee.

Lausuntojen palautteen käsittelyn ja viranomaisneuvottelun (MRA 11 §) perusteella kaavaehdotusta tarkistetaan, minkä jälkeen maakuntahallituksen hyväksymä kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville keväällä 2018.

Ehdotusvaiheen lausuntoaineiston selvitysaineistot

Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan tuulivoimaselvitys:
Tuulivoimarakentaminen nykytilaselvitys 8.9.2017
Tuulivoimahanketaulukko 8.9.2017
Kohdekuvaukset / arvioidut uudet seudulliset tuulivoima-alueet, lokakuu 2017
Tuulivoimarakentamisen vaikutukset maisemaan, lokakuu 2017
Tuulivoimarakentamisen suhde asutukseen, lokakuu 2017
Selvityskartta 1 Tuulivoimarakentamisen suunnittelutilanne, lokakuu 2017
Selvityskartta 2 Maiseman perusselvitys, lokakuu 2017
Selvityskartta 3 Näkemäalueanalyysi, helmikuu 2017
Selvityskartta 4 Asutus, lokakuu 2017
Selvityskartta 5 Linnusto ja muu luonto, lokakuu 2017
Selvityskartta 6 Puskurianalyysi, lokakuu 2017
Selvityskartta 7 Liikenne ja muut huomioon otettavat, lokakuu 2017
Selvityskartta 8 Tuulivoima-alueiden sähkönsiirtoyhteydet, maaliskuu 2017
Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan muuttolintuselvitys, Sito Oy, 2016
Kohdekuvaukset Perämeren rannikkoalueelle sijoittuvat 5-9 voimalan alueet, 19.10.2017
Selvitysalueiden / Tuulivoimatuotannon suunnittelualueiden (se-3) arviointi.
Erillisinä liitteinä: Puskurianalyysikartta 1 . Puskurianalyysikartta 2, 19.10.2017.

Muut tuulivoimaselvitykset:
Kuusamon Maaningan tuulivoima-alue / Maisema- ja kulttuuriympäristön karttatarkastelu, lisähavainnekuvat 4.9.2017
Kuusamon Maaningan tuulivoima-alue / Porotalousvaikutuksia koskeva muistio 14.9.2017
Kuusamon Maaningan tuulivoima-alue / Maastokäynti Riisitunturissa 7.9.2017, EPV Tuulivoima Oy
Seljänsuun matalan merituulivoima-alueen selvitys 9.5.2017. Metsähallitus Kiinteistökehitys / Sito Oy.
Seljänsuun matalan merituulivoimahankkeen törmäysvaikutukset 11.10.2017. Metsähallitus / Sito Oy
Ulkonahkiaisen merituulivoima-alueen selvitys. Sito Oy. 15.9.2016
Multakaarronnevan tuulivoima-alueen esittely (Puhuri Oy 10.7.2017) ja kuvasovitteet (Etha Wind).
Kalajoki-Pyhäjoki tuulivoimapuistot. Linnustovaikutusten seuranta 2016. FCG Oy 1.3.2017
Simo-Ii tuulivoimapuistot. Linnustovaikutusten seuranta 2016. FCG Oy 28.2.2017

Sähkönsiirto:
Kantaverkon kehittämissuunnitelma 2017–2027 (Fingrid, 2017)
Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen kantaverkkoon liittämiseen tarvittavien voimajohtojen YVA (Fingrid, 2017)
Pyhänselkä-Nuojua 400 kV + 110 kV ympäristövaikutusten arviointiohjelma (Fingrid, 2017)

Valmisteluvaiheen kuuleminen

Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan luonnos on maankäyttö- ja rakennuslain 62 § ja MRA 30 § mukaisesti julkisesti nähtävillä 10.4.–12.5.2017 Pohjois-Pohjanmaan liiton virastossa, Sepänkatu 20 (4. kerros), 90100 OULU sekä kaikissa Pohjois-Pohjanmaan kunnissa. Kaava-aineistoon on tehty maakuntahallituksen päätöksen (20.3.2017 § 56) mukaiset tekniset tarkistukset 31.3.2017.

Maakuntahallitukselle osoitetut mielipiteet tulee toimittaa kuulemisaikana sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@pohjois-pohjanmaa.fi tai postitse edellä mainittuun osoitteeseen. Lisätietoja maakuntakaavaluonnoksesta antavat kaavan valmistelijat, joiden vastuualueet ja yhteystiedot löytyvät yo. linkistä.

Selvitysaineistot: