3. vaihemaakuntakaava voimaan
 

Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaava voimaan

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on välipäätöksessään hylännyt vaatimukset keskeyttää Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan täytäntöönpano, joten 3. vaihemaakuntakaavan täytäntöönpano voi jatkua. Vaatimukset koskivat kahta tuulivoimaloiden aluetta. Asian käsittelyn tässä vaiheessa ei ilmennyt seikkoja, joiden perusteella olisi voitu katsoa olevan aihetta maakuntavaltuuston 3. vaihemaakuntakaavan hyväksymispää­töksen täytäntöönpanon kieltämiseen valittajien vaatimalla tavalla.

Hallinto-oikeus antaa päätöksen 3. vaihemaakuntakaavan hyväksymistä koske­vasta päätöksestä tehtyihin valituksiin myöhemmin erikseen.

Maakuntahallitus päätti 5.11.2018 kokouksessaan (§ 232) määrätä 3. vaihemaakuntakaavan tulemaan voimaan maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n nojalla.
Pohjois-Pohjanmaan liitto ilmoittaa voimaanpanomääräyksestä muutoksenhakuviranomaiselle, jäsenkunnille sekä niille ministeriöille, joita asia koskee. Maakuntakaava tulee voimaan, kun siitä on kuulutettu maakuntakaavan alueeseen kuuluvissa kunnissa ja Pohjois-Pohjanmaan liitto julkaisee voimaantulokuulutuksen keskitetysti ilmoituslehdissään (Kaleva, Kalajokilaakso, Koillissanomat, Raahen Seutu) maanantaina 12.11.2018. Muutoksenhakuviranomainen voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon.

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan uudistamisen viimeinen vaihe, 3. vaihemaakuntakaava hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 11.6.2018. Hyväksymispäätöksestä tehtiin Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kahdeksan valitusta. Maakuntahallitus hyväksyi 5.11.2018 kokouksessaan (§ 231) lausunnon 3. vaihemaakuntakaavan hyväksymistä koskeviin valituksiin Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle. Maakuntahallitus toteaa, ettei valituksissa ole tuotu esille perusteita kaavaprosessin tai maakuntavaltuuston hyväksymispäätöksen lainvastaisuudesta. Valitukset kohdistuivat tuulivoima-alueisiin sekä kolmannen vaihekaavan teemaan ´Mineraalipotentiaali ja kaivosalueet´. 

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavojen yhdistelmäkartta, jossa on osoitettu valituksenalaiset tuulivoima-alueet keltaisella korostusvärillä (maakuntahallitukseen 5.11.2018).

Kolmannessa vaihemaakuntakaavassa käsitellään maakunnan alueidenkäyttöä seuraavien teemojen ja aihealueiden osalta:
- Pohjavesi- ja kiviainesalueet (POSKI-hanke)
- Mineraalipotentiaali- ja kaivosalueet (PORTTI-selvitys)
- Oulun seudun liikenne ja maankäyttö (Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma 2030)
- Tuulivoima-alueiden tarkistukset
- Vaalan ja Himangan kaavamerkintöjen tarkistukset
- Muut tarvittavat päivitykset

Kaavatyön eteneminen

Maakuntahallitus päätti 18.1.2016 (§5) Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan uudistamisen kolmannen vaiheen (3. VMKK) vireille tulosta.

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 § mukainen kaavoitustyön sisältöä ja vuorovaikutusta käsittelevä osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli julkisesti nähtävillä 26.1. – 26.2.2016. Maakuntahallitus hyväksyi 13.6.2016 vastineet lausuntoihin ja mielipiteisiin (osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevan palautteen yhteenveto ja vastineet).


Lakisääteiset viranomaisneuvottelut pidettiin 30.5.2016 ja 12.2.2018 (MRL 66 § ja MRA 11 §).

Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan valmisteluvaiheen julkinen kuuleminen oli 10.4.-12.5.2017. Luonnosvaiheen palaute ja vastineet käsiteltiin maakuntahallituksessa 11.9.2017 (§ 159).

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 13 § mukainen ehdotuksen lausuntoaineisto käsiteltiin maakuntahallituksessa 16.10.2017, ja lausunnot pyydettiin 24.11.2017 mennessä. Ehdotusvaiheen lausuntokierroksen palaute ja vastineet käsiteltiin maakuntahallituksessa 22.1.2018 (§ 5).

Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen julkinen kuuleminen pidettiin 28.3.-27.4.2018. Saapuneisiin muistutuksiin laaditut vastineet käsiteltiin maakuntahallituksessa 21.5.2018 (§ 105). Vastinekooste on toimitettu muistutuksen antajille ja jäsenkunnille. Samassa kokouksessa maakuntahallitus esitti maakuntavaltuustolle 3. vaihemaakuntakaavan hyväksymistä.


Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaava hyväksytty

Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuusto on kokouksessaan 11.6.2018 § 5 hyväksynyt Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan.

Maakuntavaltuuston kokouksen tarkastettu pöytäkirja on julkisesti nähtävillä Pohjois-Pohjanmaan liiton virastossa, Sepänkatu 20, Oulu sekä liiton internet-sivulla. Tarkastettu pöytäkirja on julkaistu 21.6.2018, ja sähköpostitiedote on toimitettu kirjaamoihin ja asianosaisille 25.6.2018.

Pöytäkirja liitteineen ja muutoksenhakuohjeineen löytyy tästä. Hyväksymispäätöksen mukaisen Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan asiakirjat löytyvät tästä. Maakuntavaltuuston päätökseen voi hakea muutosta valittamalla pöytäkirjan valitusosoituksen mukaisesti Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta.

Kaava ei ole vielä lainvoimainen, ja siitä on tehty kahdeksan valitusta Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Liiton virasto valmistelee lausunnot valituksista 5.11.2018 maakuntahallitukseen, jolloin varmistuu voidaanko 3. vaihemaakuntakaava kuuluttaa maakuntahallituksen päätöksellä voimaan MRA 93 § ja MRL 201 § mukaisesti ennen kuin hyväksymispäätös on saanut lainvoiman. Muutoksenhakuviranomainen voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon, mikäli tulkitsee, etteivät valitukset kohdistu rajattavissa olevaan sisältöön.

Hyväksymisvaihe

Maakuntavaltuusto käsittelee 3. vaihemaakuntakaavan hyväksymisen 11.6.2018. Pöytäkirjan liitteenä on hyväksyttävä kaava-aineisto (kaavakartat 1:250 000).


Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan uudistamistyö saadaan päätökseen, kun 3. vaihemaakuntakaava saa lainvoiman. Tuolloin uusilla, lainvoimaisilla 1.-3. vaihemaakuntakaavoilla kumoutuvat Pohjois-Pohjanmaan kokonaismaakuntakaava, Himangan alueella Keski-Pohjanmaan 1. ja 2. maakuntakaava sekä Vaalan alueella Kainuun maakuntakaava 2020 ja Kainuun kaupan maakuntakaava. Hanhikiven ydinvoimakaava jää edelleen voimaan, mutta täydentyy merkinnöiltään niiltä osin kuin näissä vaihekaavoissa aihealueita on käsitelty.

Ehdotusvaiheen julkinen kuuleminen 28.3.-27.4.2018

Lausuntojen palautteen sekä 12.2.2018 pidetyn viranomaisneuvottelun (MRA 11§) ja työneuvotteluiden perusteella kaavaehdotusta on tarkistettu. Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallitus päätti 19.3.2018 (§ 51) asettaa 3. vaihemaakuntakaavan ehdotuksen MRL 65 § ja MRA 12 § mukaisesti julkisesti nähtäville. Kaavaehdotus on maankäyttö- ja rakennuslain 65 § ja maankäyttö- ja rakennusastuksen 12 § mukaisesti nähtävillä 28.3.-27.4.2018 klo 16:00 kaikissa Pohjois-Pohjanmaan kunnissa ja maakuntaliiton virastossa (Sepänkatu 20, 4. kerros, 90100 OULU) virastojen aukioloaikoina. Osallisilla on oikeus tehdä muistutus maakuntakaavaehdotuksesta kuulemisaikana. Mahdolliset muistutukset tulee osoittaa Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallitukselle sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@pohjois-pohjanmaa.fi tai postitse edellä mainittuun osoitteeseen. Kuulutus on julkaistu 28.3.2018 neljässä alueen lehdessä: Kalajokilaakso, Kaleva, Koillissanomat ja Raahenseutu.

Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan ehdotuksen kuulemisaineisto:

Ehdotusvaiheen selvitysaineistot

Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan tuulivoimaselvitys:
Tuulivoimarakentaminen nykytilaselvitys 8.9.2017
Tuulivoimahanketaulukko 8.9.2017
Kohdekuvaukset vaihemaakuntakaavassa osoitettavat tuulivoima-alueet, maaliskuu 2018
Tuulivoimarakentamisen vaikutukset maisemaan, lokakuu 2017
Tuulivoimarakentamisen suhde asutukseen, lokakuu 2017
Selvityskartta 1 Tuulivoimarakentamisen suunnittelutilanne, maaliskuu 2018
Selvityskartta 2 Maiseman perusselvitys, maaliskuu 2018
Selvityskartta 3 Näkemäalueanalyysi, maaliskuu 2018
Selvityskartta 4 Asutus, maaliskuu 2018
Selvityskartta 5 Linnusto ja muu luonto, maaliskuu 2018
Selvityskartta 6 Puskurianalyysi, maaliskuu 2018
Selvityskartta 7 Liikenne ja muut huomioon otettavat, maaliskuu 2018
Selvityskartta 8 Tuulivoima-alueiden sähkönsiirtoyhteydet, maaliskuu 2017
Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan muuttolintuselvitys, Sito Oy, 2016
Selvitysalueiden / Tuulivoimatuotannon suunnittelualueiden (se-3) arviointi.
Erillisinä liitteinä: Puskurianalyysikartta 1 . Puskurianalyysikartta 2, 19.10.2017.

Muut tuulivoimaselvitykset:
Kuusamon Maaningan tuulivoima-alue / Maisema- ja kulttuuriympäristön karttatarkastelu, lisähavainnekuvat 4.9.2017
Kuusamon Maaningan tuulivoima-alue / Porotalousvaikutuksia koskeva muistio 14.9.2017
Kuusamon Maaningan tuulivoima-alue / Maastokäynti Riisitunturissa 7.9.2017, EPV Tuulivoima Oy
Seljänsuun matalan merituulivoima-alueen selvitys 9.5.2017. Metsähallitus Kiinteistökehitys / Sito Oy.
Seljänsuun matalan merituulivoimahankkeen törmäysvaikutukset 11.10.2017. Metsähallitus / Sito Oy
Ulkonahkiaisen merituulivoima-alueen selvitys. Sito Oy. 15.9.2016
Kalajoki-Pyhäjoki tuulivoimapuistot. Linnustovaikutusten seuranta 2016. FCG Oy 1.3.2017
Kalajoki-Pyhäjoki tuulivoimapuistot. Linnustovaikutusten seuranta 2017. FCG Oy 25.1.2018
Simo-Ii tuulivoimapuistot. Linnustovaikutusten seuranta 2016. FCG Oy 28.2.2017

Sähkönsiirto:
Kantaverkon kehittämissuunnitelma 2017–2027 (Fingrid, 2017)
Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen kantaverkkoon liittämiseen tarvittavien voimajohtojen YVA (Fingrid, 2017)
Pyhänselkä-Nuojua 400 kV + 110 kV ympäristövaikutusten arviointiohjelma (Fingrid, 2017)

Vesihuolto:
Pohjois-Pohjanmaan vesihuollon kehittämisohjelma vuoteen 2035, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, raportteja 4/2017. ELY-keskus, Pohjois-Pohjanmaan liitto ja alueen vesilaitokset, 12/2017.Ehdotusvaiheen lausuntoaineisto (ei julkinen kuuleminen)

Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallitus on 16.10.2017 § 183 hyväksynyt 3. vaihemaakuntakaavan ehdotuksen lausuntoaineiston kuultavaksi. Aineistolinkki toimitettiin maankäyttö- ja rakennusasetuksen (MRA 13 §) mukaisesti sähköpostitse mahdollista lausuntoa varten Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, jäsenkunnille, muille keskeisille viranomaisille ja yhteisöille sekä niille ministeriöille, joita asia koskee. Nykyisen lainsäädännön mukaan kaavaehdotuksesta on pyydettävä lausunnot ja siitä saadun palautteen jälkeen on järjestettävä viranomaisneuvottelu ennen kuin ehdotus asetetaan julkisesti nähtäville.
Tuulivoima:Valmisteluvaiheen kuuleminen

Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan luonnos on maankäyttö- ja rakennuslain 62 § ja MRA 30 § mukaisesti julkisesti nähtävillä 10.4.–12.5.2017 Pohjois-Pohjanmaan liiton virastossa, Sepänkatu 20 (4. kerros), 90100 OULU sekä kaikissa Pohjois-Pohjanmaan kunnissa. Kaava-aineistoon on tehty maakuntahallituksen päätöksen (20.3.2017 § 56) mukaiset tekniset tarkistukset 31.3.2017.

Maakuntahallitukselle osoitetut mielipiteet tulee toimittaa kuulemisaikana sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@pohjois-pohjanmaa.fi tai postitse edellä mainittuun osoitteeseen. Lisätietoja maakuntakaavaluonnoksesta antavat kaavan valmistelijat, joiden vastuualueet ja yhteystiedot löytyvät yo. linkistä.


Selvitysaineistot: