Hanhikiven ydinvoimamaakuntakaava lainvoimainen
 

Maakuntahallitus päätti 7.4.2008 käynnistää maakuntakaavan laatimisen Hanhikivenniemelle sijoittuvaa ydinvoimalahanketta varten. Pyhäjoen kunnanhallituksen ja Raahen kaupunginhallituksen sekä ydinvoimalaa suunnittelevan Fennovoima Oy:n esityksestä.

Hanhikiven ydinvoimamaakuntakaava hyväksyttiin maakuntavaltuuston kokouksessa 22.2.2010. Vahvistettiin ympäristöministeriössä 26.8.2010 (päätös n:o YM/2/5222/2010).

Vahvistuspäätöksestä tehtiin korkeimmalle hallinto-oikeudelle kaksi valitusta. KHO hylkäsi valitukset päätöksellään 21.9.2011 ja ydinvoimamaakuntakaava on tullut kuulutusten jälkeen lainvoimaiseksi.

Pyhäjoen kunta ja Raahen kaupunki laativat Hanhikiven alueelle ydinvoimalahankkeen edellyttämät osayleiskaavat ja asemakaavat, joita on valmisteltu samanaikaisesti maakuntakaavan kanssa.

Kaava-asiakirjat:
Kaavaselostus
Kaavakartta ja selvityskartta
Merkinnät ja määräykset  
 
Kaavaehdotuksesta annetut lausunnot, muistutukset ja vastineet: 7.12.2009 , 25.1.2010

Natura-lausunnot: Metsähallitus, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus: lausunto ja täydentävä lausunto

Selvitykset:
- YVA-aineisto ja periaatepäätöshakemuksen aineisto - Fennovoima
- Natura-arviointi
- Hanhikiven alueen merkittävyys primäärisukkessiometsien alueena
- Primäärisukkessiometsät Pohjois-Pohjanmaalla
- Museoviraston inventointi

Voimajohtoselvitys:
- Fingrid:  2008 ja 2009