Seurantaindikaattorit
 

Seuranta ja toimeenpanon edistäminen


Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelmassa määriteltyjen kehittämisen tavoitteiden ja painopisteiden toteuttamista, toimenpiteitä ja niiden vaikutuksia seurataan laadullisen ja määrällisen seurannan kautta.  Laadullisessa seurannassa käydään läpi toimintalinjojen painopisteiden toteutumista.  Määrällinen seuranta muodostuu mittareista, joilla mahdollisimman hyvin voidaan kuvata toimintalinjojen tavoitteiden toteutumista. Keskeisille mittareille on asetettu määrälliset ja/tai laadulliset tavoitteet. Lakisääteinen ohjelman ympäristövaikutusten seuranta järjestetään osana tätä seurantajärjestelmää. Asetettuja tavoitteita voidaan tarkistaa ja täsmentää maakuntaohjelmakauden aikana.

Maakunnan kehityksestä raportoidaan maakuntavaltuustolle kerran vuodessa. Yhteisiä kokouksia ja teemaseminaareja yhteistyötahojen kesken järjestetään tarvittaessa seurannan tukemiseksi. Seurannan koordinointivastuu on maakunnan liitolla.

Maakuntasuunnitelman ja – ohjelman toteuttaminen on verkostoyhteistyötä, jossa tarvitaan kuntien, valtion, tutkimuslaitosten, yritysten ja kolmannen sektorin panosta. Kullakin toimijalla on oma merkittävä roolinsa. Maakuntaohjelman toimeenpanon edistämiseksi synnytetään verkostomainen, aluelähtöinen toimintamalli.