POP-Ilmasto
 
 

 

   

 

Pohjois-Pohjanmaan ilmastotiekartasta askelmerkit maakunnan ilmastotavoitteille

Tausta ja tavoitteet

Toukokuussa 2019 alkaneessa Pohjois-Pohjanmaan ilmastotiekartta (POP-Ilmasto) -hankkeessa ajanmukaiset Euroopan unionin ja Suomea koskevat ilmasto- ja energiatavoitteet tuodaan maakunnan tasolle. Hankkeessa luodaan uusimman tiedon pohjalta maakunnallinen tiekartta kohti kestävää ja vähähiilistä taloutta sekä toimintamalli toimeenpanoon ja seurantaan.

Pohjois-Pohjanmaalla on saatu viime vuosina hyviä kokemuksia kuntien omaehtoisesta ilmastotyöstä, mutta vähähiilisen maakunnan rakentamiseen liittyvää toimintaa ja sen vaikuttavuutta on tärkeää lisätä. Kuntien ja muiden toimijoiden yhteistyötä on tiivistettävä sekä alueellisesti, kansallisesti että kansainvälisesti.

Tarkastelun kohteena ovat energia, liikenne, maankäyttö ja asuminen, kiertotalous, biotalous ja luonnonvarat sekä osaaminen ja innovaatiot. Tiekartan toimenpiteet viedään käytäntöön aktivoimalla toimijoita vähähiiliseen talouteen.

Tavoitteena on lisätä tietoisuutta ilmasto- ja ympäristöasioista, tukea ilmastomyönteisyyttä sekä tuoda uusin tieto ja käytännöt esiin. Maakunta tulee asemoitumaan yleiseen vuorovaikutteiseen keskusteluun ilmastoasioista.

Kohderyhmä

Ilmastonmuutos koskee meitä kaikkia ja kaikkia toimialoja. Pääkohderyhmänä julkinen sektori ja yritykset, jotka ovat merkittävässä asemassa vähähiilisen talouden mahdollistajina ja edistäjinä. Ilmasto- ja ympäristökysymykset nousevat tulevaisuudessa entistä vahvemmin osaksi kuntien ja kaupunkien elinvoiman kehittämistä sekä julkisia hankintoja ja investointeja. Yrityksille muutos voi tarjota uusia mahdollisuuksia liiketoimintaan.

Pohjois-Pohjanmaan ilmastotiekartta (POP-Ilmasto) on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoittama EAKR-hanke. Hankkeen toteuttamisaika on 01.05.2019–30.04.2021 ja kokonaisbudjetti 260 192 euroa. Hankkeen toteuttaja on Pohjois-Pohjanmaan liitto. Hanke tekee tiivistä yhteistyötä Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia (CANEMURE) -hankkeen kanssa.

Lisätiedot:
Projektipäällikkö Ritva Isomäki, puh. 040 685 4026, ritva.isomaki(at)pohjois-pohjanmaa.fi