HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN UUTISKIRJE POHJOIS-POHJANMAALLA

UUTISKIRJE 1/2016

Maaliskuu 2016

Veturoinnista kokemusosaamista, tekemistä ja tukea lastensuojelun sijaishuollosta itsenäistyville nuorille


Veturointi-hanke on Raha-automaattiyhdityksen (RAY) tuella toteutettava kehittämishanke, jossa lastensuojelun asiakkaina aiemmin olleet nuoret aikuiset toimivat nuorten tukena eli Vetureina itsenäistymisen elämänvaiheessa. Hankkeessa kehitettävä Veturointi –toiminta yhdistää elementtejä vertaistuesta ja mentoroinnista. Valmennetut Veturi-kokemusasiantuntijat työskentelevät hankkeessa kokemusohjaajan ja tukihenkilö/mentorin tehtävissä.

Toiminta sisältää valmentamista ja tukemista, yksilöllistä tukiparitoimintaa, ryhmätoimintaa ja muuta kokemusasiantuntijatoimintaa. Veturoinilla tuetaan nuorten itsenäistymistä sekä vahvistetaan osallisuutta ja omaa toimijuutta jälkihuollossa, omassa elämässä ja yhteiskunnassa. Toiminnalla mahdollistetaan nuorten keskinäinen tuki ja kokemusten jakaminen. Hanke toteutetaan Oulun seudulla Auta Lasta ry:n, Vuolle Setlementti ry:n ja Oulun Kaupungin yhteistyönä vuosina 2015-2017.

Lue lisää...

Lapset puheeksi - toimintakokonaisuus kiinnostaa sosiaali- ja terveysministeriössä

Maakunnallista Lapset puheeksi- työtä on esitelty ministeriössä kärkihankkeista vastaaville toimijoille. Vastaanotto on ollut erittäin myönteistä. Neuvottelut maakunnalliseksi pilottimalliksi jatkuvat. Seuraava etappi on huhtikuun alussa, jolloin Lapsi – ja perhepalveluiden muutosohjelman ohjausryhmän puheenjohtaja Maria Kaisa Aulan vierailee Pohjois-Pohjanmaalla. Käynnin tarkoituksena on tutustua tarkemmin tekemäämme Lapset puheeksi – työhön. Nyt tarvitaankin meidän kaikkien yhteistä tahtoa, tukea ja konkreettisia toimia, jotta pääsy kansalliseksi pilottihankkeeksi mahdollistuu.

Lue lisää...

Sähköiset palvelut mahdollistavat uusia toimintatapoja

Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut (ODA) -hanke tuottaa uudenlaisen toimintamallin sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluihin. Mallista tulee kansalaisille tarjottavien sähköisten hyvinvointipalveluiden runko. Oulun kaupunki on mukana valtakunnallisessa hankkeessa. ODA –hankkeessa kehitetään mm. uusia ohjaavia verkkopalveluita asiakkaiden käyttöön.

Sosiaali- ja terveydenhuollon digiloikka vaatii paljon muutoksia sekä ammattilaisilta että asiakkailta. Sähköiset palvelut eivät itsessään tuo hyötyjä, mutta ne mahdollistavat toiminnan muuttamisen. Toiminnan muutoksesta tulevat hyödyt. Kun sähköiset palvelut ovat laajassa käytössä, voidaan saavuttaa merkittäviä kustannushyötyjä ja samoilla resursseilla voidaankin tulevaisuudessa palvella suurempaa asiakasmäärää.

ODA-hankkeeseen osallistuu suuri joukko kuntia ja kuntayhtymiä. Hankkeen vetäjänä toimii Espoon kaupunki. Mukana ovat Eksote, Helsinki, Hämeenlinna, Joensuu, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Kuopio, Lahti, Oulu, Porvoo, Sodankylä, Tampere, Turku ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri.

Lue lisää...


6Aika - Avoin osallisuus ja asiakkuus Oulussa

6Aika - Avoimet ja älykkäät palvelu on kestävän kaupunkikehityksen strategia, jonka toteuttajina ovat kuutoskaupungit: Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku ja Oulu. Vuosina 2014–2020 toteutettavan strategian tavoitteena on synnyttää Suomeen uutta osaamista, liiketoimintaa ja työpaikkoja. Strategia on osa Suomen rakennerahasto-ohjelman Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 toteutusta. Strategiassa on kolme painopistealuetta: avoimet innovaatioalustat, avoin data ja rajapinnat sekä avoin osallisuus ja asiakkuus.

Oulun osuudessa kehitetään toimintamalli, joka mahdollistaa kaupungin ja yritysten yhteistyön ja sitä kautta yritysten liiketoiminnan kasvun ja työpaikkojen syntymisen. Lisäksi kehitetään yksityisen ja kolmannen sektorin huomioivaa monituottajuutta Oulu10-alustalla, lapsiperheen alueellinen palvelutarjotin, mobiilisovellus nuorisotyön tarpeisiin sekä Oulun kaupunginkirjastoon tuotteiden ja palveluiden kokeilupiste.

Lue lisää...

Digital Health Revolution - Kohti oman terveystiedon hallintaa

Suomessa ja maailmalla ollaan yhä kiinnostuneempia oman terveystiedon hyödyntämisen mahdollisuuksista paremman terveyden saavuttamiseksi, terveydenhuollon kustannusten kasvun hillitsemiseksi ja uuden liiketoiminnan luomiseksi. Terveydenhoidon palvelujen muuttaminen ihmiskeskeiseksi tarkoittaa, että toiminta fokusoituu kokonaisvaltaiseen ymmärrykseen henkilön terveydestä ja elintavoista.

Ihmiskeskeinen palvelumalli mahdollistuu vain, jos kehittämisessä on tilaa innovaatioille, joissa henkilökohtainen terveystieto tulee osaksi palvelurakennetta. Lisäksi tiedon on kuljettava saumattomasti yli palvelujen ja organisaatiorajojen. Siten digitaalisen omatiedon hallintamallit ja siihen yhdistyvä palveluprosessien kehitys ovat tärkeä kehittämisen kohde.

Oulun yliopiston Centre for Health and Technology (CHT) -keskuksen johtamassa Digital Health Revolution -tutkimusavauksessa luodaan uusia keinoja yksilön omaehtoisen terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitoon.

Lue lisää...

CNN teki Suomen ja Oulun terveysteknologiasta jutun yli 200 maahan

CNN internationalissa oli kolmen minuutin pituinen juttu Oulusta 9. helmikuuta Connect the World with Becky Anderson showssa. Ohjelma on CNN Internationalin uutis- ja ajankohtaisohjelmien lippulaiva. Tuottaja Lidz-Ama Appiah ja kuvaaja Sylvian Dumond olivat kiinnostuneita siitä, kuinka valtio ja muut viranomaistahot tukevat alueita kehittymään, ja mitä erilaisilla tukitoimilla on saatu aikaiseksi. He tutustuivat mm. OYSin TesLabiin ja Biopankki Borealikseen.

Katso video täältä

OuluHealth on uudistanut nettisivunsa

OuluHealth on laaja bio-, terveys- ja hyvinvointialojen toimijoiden verkosto. Yhteistoiminnan tavoitteena on synnyttää uusia innovaatiota ja toimintamalleja, sekä luoda uusia työpaikkoja yksityiselle sektorille. OuluHealth on uudistanut nettisivunsa, ja sieltä löytyy mm. tulevat tapahtumat ja ajankohtaiset uutiset. Sivusto on englanninkielinen.

Osoite on www.ouluhealth.fi

Lisätietoa:
Noora Jansson, Program Director, OuluHealth, INKA, BusinessOulu
noora.jansson@businessoulu.com
www.ouluhealth.fi
www.businessoulu.com

Voisivatko korjaava katse ja nähdyksi tuleminen lisätä työttömän osallisuutta?

Arvostava kohtaaminen ja myönteisten asioiden huomioiminen ovat tärkeitä toiminta- ja työkyvyn tuen muotoja. Tämän tulisi näkyä asiakaspalvelutyössä tasa-arvoisena kohteluna. Työterveyslaitoksen Solmu-koordinaatiohankkeen kehittämän Kykyviisari-kyselyn vastaajista osa kokee, ettei saa keneltäkään apua, ei tule kuulluksi eikä nähdyksi. Kykyviisarin vastaajat ovat ESR-hankkeisiin osallistuvia työelämän ulkopuolella olevia työikäisiä. Kykyviisarin vastausten perusteella työelämän ulkopuolella olevien työkyky on selkeästi alle työikäisten keskiarvon, joten kaikki kannustamisen muodot ovat tärkeitä.

Työterveyslaitos on tehnyt kykyviisaria kehittäessään yhteistyötä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Sokra-koordinaatiohankkeen kanssa. Sokra-hankkeessa kehitetään parhaillaan työkalua sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen hanketyössä.

Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta käsittelevä työkalu Tasan yhdessä julkistetaan 15.3. www.thl.fi/sokra -verkkosivuilla. Julkistamistilaisuuden pääpuhuja on Voimauttavan valokuvauksen kehittäjä, sosiaali- ja taidekasvattaja Miina Savolainen.

Lue lisäää...

Millainen on paljon istuva nuori mies?

ODL Liikuntaklinikan ja Oulun yliopiston MOPO-tutkimuksessa selvitettiin, millaisia asioita nuorten miesten passiiviseen elämäntyyliin liittyy. Runsas istuminen aiheuttaa nuorille terveyshaittoja, jotka näkyvät myös aikuisena. Kun elämäntyyliin liittyvät asiat tunnistetaan, on ongelma helpompi ottaa puheeksi esim. sosiaali- terveydenhuollossa.

Monenlaiset ja osin päällekkäiset tekijät liittyvät sekä runsasta että vähäistä istumista sisältäviin elämäntyyleihin. Kuitenkin myös vähän istuvilla miehillä voi olla hyvinvointiin liittyviä ongelmia. Paljon istuvia nuoria miehiä on mahdollista aktivoida liikkumaan, kunhan heitä motivoivat asiat tunnistetaan.

Lue lisää..

Tiivis elintapaohjaus muuttaa syömiskäyttäytymistä painonhallinnan kannalta suotuisaan suuntaan

Tuore Oulun Diakonissalaitoksen Liikuntaklinikan tutkimus osoitti, että elintapojen muutokseen tähtäävä ohjaus paransi ylipainoisten syömisen tietoista rajoittamista. Kolmivuotisessa tutkimuksessa oli mukana kaksi ryhmää, joista toinen sai tiivistä ohjausta ja toinen toimi kontrolliryhmänä. Molempien ryhmien painon ja syömiskäyttäytymisen muutosta seurattiin.

Tiiviistä ohjausta saaneista valtaosa pudotti painoaan vähintään 5 % tutkimuksen aikana ja noin puolet ryhmästä onnistui säilyttämään alhaisemman painon tutkimuksen loppuun asti. Kontrolliryhmässä huomattavasti pienempi osa laihtui ja kykeni painonhallintaan.

Lue lisää...

Lihavuuden ehkäisyssä ja hoidossa haasteita riittää

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointiohjelmassa ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa on aikuisten lihavuuden hoito otettu yhdeksi kehittämiskohteeksi. Aikuisten lihavuuden hoidon tulisi olla kiinteä osa terveydenhuollon toimintaa.

Paras tapa hoitaa lihavuutta on elintapahoito ryhmässä. Aikuisten laihdutus- ja painonhallintaryhmien organisoimista on tuettu PPSHP:n perusterveydenhuollon yksiköstä. Työtä on vielä tehtävä, sillä viime vuonna PPSHP:n alueen terveyskeskuksissa järjestettiin yhteensä 17 laihdutus – ja painonhallintaryhmää. Lihavuuden yleisyys huomioon ottaen tarvetta ryhmille luulisi olevan huomattavasti enemmän.

Lue lisää..

Matka hyvään kuntoon Pohjois-Pohjanmaalla

Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu (PoPLi) on Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueella toimiva liikunnan ja urheilun palvelujärjestö.

Lue lisää PoPLi ja yhteistyökumppanien järjestämistä kampanjoista ja tapahtumista. Matka hyvään kuntoon -kampanja luo toimintakykyä työelämään ja kevään KKI-Päivät tarjoavat uusia ideoita ja verkostoitumista. Oulun seudun alueella toimii myös Yhteisöllisyydellä elinvoimaa –hanke, joka tuo koulutukset lähelle yhdistyksiä.

Lue lisää...

Esitä hyvinvointia edistävää tekoa

Nyt haetaan Pohjois-Pohjanmaan vuoden hyvinvointitekoa!

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointifoorumissa (kutsu ja ohjelma) Rokualla torstaina 7.4.2016 palkitaan Pohjois-Pohjanmaan vuoden hyvinvointiteko. Haemme Vireyttä luonnosta -teemaan liittyviä toimintatapoja, joilla ihmiset voivat vaikuttaa hyvinvointiinsa. Toimintatavat voivat vaikuttaa asenteisiin ja toimintaedellytyksiin, kannustaa ihmisiä omatoimisuuteen terveyden edistämisessä, kehittää uusia ratkaisuja tai hyvinvointialan liiketoimintaa sekä levittää hyviä käytäntöjä. Esitykset hyvinvointiteon saajasta 24.3.2016 mennessä linkin kautta.

Asiantuntijaraati valitsee kolme ehdokasta, joilla on mahdollisuus esitellä toimintaansa seminaarissa. Seminaariyleisö äänestää voittajan.

Lisätietoja: suunnittelupäällikkö Ilpo Tapaninen, ilpo.tapaninen@pohjois-pohjanmaa.fi tai p. 050 301 7546

Muutos nyt – puhetta hyvinvoinnista

Mistä ihmisen hyvinvointi syntyy? Miten se rakentuu arjessa? Miten hyvinvointia voidaan edistää?

Muutos Nyt -blogissa nostetaan esille ajankohtaisia hyvinvointiin liittyviä asioita ja hyvinvointia edistäviä esimerkkejä.

Bloggaajat nostavat esiin näkökulmia aiheeseen. Mukana on eri alojen ammattilaisia, asiantuntijoita tai muuten hyvinvoinnista kiinnostuneita ihmisiä, jotka kirjoittavat aiheesta omilla nimillään.

Blogi löytyy Kalevan verkkosivuston Kalevan blogit -osion alta, jossa se erottuu nimellään, kuvallaan ja kirjoittajilla. Blogeista nostetaan vinkkejä tms. Yhteisöt-sivuille paperilehteen, samoin sisältöjen mukaan myös muille Kalevan paperilehden sivuille.

Alkuvuonna blogissa on kirjoitettu mm. Nuorten Ystävien Klubitalo Pönkän toiminnasta, VARES-verkostosta ja Kunnossa kaiken ikää -ohjelmasta.

Linkki blogiin

muutosNYT on hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen uutiskirje, jota julkaisevat Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointiohjelman III vaihe 2015-2017, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikkö, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Oulun kaupunki, Oulun ammattikorkeakoulu Oy, Kumppanuuskeskus, Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja urheilu ry ja Oulun innovaatioallianssi.

Uutiskirje ilmestyy 2-4 kertaa vuodessa.

Tapahtumakalenteri
MAALISKUU
HUHTIKUU
TOUKOKUU
KESÄKUU
ELOKUU