EU:n toimielimiä muualla verkossa

Euroopan keskuspankki

Euroopan keskuspankki (EKP) on kaikkien EU:n jäsenmaiden muodostaman talous- ja rahaliiton (EMU) toimielin. EMU:n viimeinen vaihe on euron käyttöönotto – kaikki EU-maat eivät ole toteuttaneet tätä vaihetta eli ne eivät kuulu euroalueeseen. Siihen on liittynyt vuodesta 1999 alkaen 19 EU:n jäsenvaltiota.

Euroopan keskuspankki hallinnoi euroa ja toteuttaa rahapolitiikkaa euroalueen maissa. Sen tärkein tehtävä on ylläpitää hintavakautta ja valvoa pankkeja euroalueella. Euroopan keskuspankin kotipaikka on Frankfurt.

Euroopan keskuspankin sivustolla on mm.

 • yleistä, ajankohtaista ja historiatietoa Euroopan keskuspankin toiminnasta ja organisaatiosta
 • tietoa eurosta
 • tietoa Euroopan keskuspankin harjoittelu- ja työmahdollisuuksista
 • Euroopan keskuspankin julkaisuja ja asiakirjoja
 • materiaalia, videoita ja pelejä opetuksen ja oppimisen tueksi
 • tietoa siitä, miten Euroopan keskuspankkiin voi ottaa yhteyttä

Euroopan komissio

Komissio on yksi Euroopan unionin keskeisistä toimielimistä. Komissiossa on 28 jäsentä, komissaaria, eli yksi jäsen kustakin jäsenvaltiosta (ml. puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja EU:n ulkoasioiden sekä turvallisuuspolitiikan korkea edustaja). Komissaarit valitaan viiden vuoden välein. Komissaareja avustaa 34 000 virkamiestä, jotka toimivat eri pääosastoissa ja yksiköissä. Komission varsinainen kotipaikka on Bryssel.

Komissio ajaa koko EU:n etua. Se toimii monissa asioissa EU:n liikkeellepanijana eli tekee ehdotuksia lainsäädännöstä, toimintaohjelmista ja EU:n budjetista. Komissio on myös EU:n toimeenpanoelin eli se vastaa useimpien EU:n politiikkojen sekä talousarvion hallinnoinnista ja täytäntöönpanosta. Lisäksi se valvoo yhdessä unionin tuomioistuimen kanssa, että EU:n lainsäädäntöä noudatetaan kaikissa jäsenmaissa. Komissio edustaa unionia muuhun maailmaan nähden ja neuvottelee kansainvälisistä sopimuksista.

Euroopan komission sivustolla on mm.

 • yleistä ja ajankohtaista tietoa komission toiminnasta ja toiminnan painopisteistä
 • tietoa komission puheenjohtajasta ja komissaareista
 • tietoa EU:n lainsäädännöstä, politiikan aloista ja rahoituksesta
 • tietoa EU-kansalaisten oikeuksista ja mahdollisuuksista, jotka liittyvät elämiseen, opiskeluun, harjoitteluun, työskentelemiseen ja matkustamiseen Euroopan unionin alueella
 • videoita EU-aiheista
 • tietoa siitä, miten komissioon voi ottaa yhteyttä

Euroopan parlamentti

Euroopan parlamentti on Euroopan unionin ainoa suorilla vaaleilla valittu toimielin. Parlamentti edustaa EU:n kansalaisia - he valitsevat parlamentin jäsenet, mepit, viiden vuoden välein. Yhteensä parlamentissa on nykyisin 751 jäsentä. Parlamentti valitsee puheenjohtajansa kahden ja puolen vuoden mittaiseksi kaudeksi. Parlamentin kotipaikka on Strasbourgissa, mutta se työskentelee myös Brysselissä ja Luxemburgissa.

Parlamentti käsittelee ja hyväksyy uudet lainsäädäntöaloitteet ja EU:n talousarvion yhdessä neuvoston kanssa. Se myös valvoo komissiota ja muita EU:n toimielimiä sekä varmistaa, että ne toimivat demokraattisesti. Lisäksi se mm. hyväksyy komission puheenjohtajan ja muut jäsenet. 

Parlamentin sivustolla on mm.

 • yleistä, ajankohtaista ja historiatietoa parlamentin tehtävistä, toiminnasta, organisaatiosta ja jäsenistä
 • tietoa EU-kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksista
 • tietoa harjoittelu- ja työmahdollisuuksista parlamentissa
 • tietoa avustuksista
 • parlamentin asiakirjoja
 • videoita ja televisiokanava EU-aiheista
 • tietoa siitä, miten parlamenttiin voi ottaa yhteyttä

Euroopan tilintarkastustuomioistuin

Euroopan tilintarkastustuomioistuin valvoo, että EU:n tulot on saatu oikein, että menot ovat aiheutuneet laillisesti ja asianmukaisesti ja että varainhoito on ollut moitteetonta. Tilintarkastustuomioistuimessa on yksi jäsen kustakin maasta. Sen jäsenet nimetään kuudeksi vuodeksi kerrallaan. Tilintarkastustuomioistuimen kotipaikka on Luxemburg.

Tilintarkastustuomioistuimen sivustolla on mm.

 • yleistä, ajankohtaista ja historiatietoa tilintarkastustuomioistuimen tehtävistä, toiminnasta ja organisaatiosta
 • tietoa harjoittelumahdollisuuksista tilintarkastustuomioistuimessa
 • tietoa avustuksista
 • tilintarkastustuomioistuimen asiakirjoja ja julkaisuja, videoita ja televisiokanava
 • tietoa siitä, miten tilintarkastustuomioistuimeen voi ottaa yhteyttä

Euroopan unionin neuvosto

Euroopan unionin neuvosto (eli neuvosto tai ministerineuvosto) on EU:n keskeinen päätöksentekoelin. Se koostuu EU:n jäsenvaltioiden ministereistä. Neuvoston kokouksiin osallistuu yksi ministeri kustakin jäsenmaasta. Osallistuva ministeri määräytyy sen mukaan, mitä aihepiiriä kulloinkin käsitellään. Neuvoston puheenjohtajuus vaihtuu jäsenvaltiolta toiselle puolen vuoden välein. Euroopan unionin neuvoston kotipaikkoja ovat Bryssel ja Luxemburg.

Neuvosto hyväksyy EU:n lainsäädännön ja talousarvion yhdessä parlamentin kanssa. Lisäksi se koordinoi jäsenvaltioiden talouspolitiikkaa ja laatii yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa Eurooppa-neuvoston määrittämien suuntaviivojen pohjalta sekä allekirjoittaa komission neuvottelemat kansainväliset sopimukset.

Euroopan unionin neuvostolla ja Eurooppa-neuvostolla on yhteiset verkkosivut. Niillä on mm.

 • yleistä ja ajankohtaista tietoa em. toimielinten tehtävistä, toiminnasta ja politiikoista
 • em. toimielinten asiakirjoja ja julkaisuja
 • tietoa siitä, miten em. toimielimiin voi ottaa yhteyttä

Euroopan unionin tuomioistuin

Euroopan unionin tuomioistuin varmistaa, että EU:n lainsäädäntöä tulkitaan ja sovelletaan yhdenmukaisesti kaikissa EU-maissa. Tuomioistuin valvoo myös, että EU-maat ja EU:n toimielimet toimivat lainmukaisesti. Lisäksi se tulkitsee EU:n lainsäädäntöä kansallisten tuomioistuinten pyynnöstä. Tuomioistuimella on toimivalta ratkaista riitoja, joiden asianosaisina ovat jäsenvaltiot, EU:n toimielimet, yritykset ja yksityishenkilöt. Sen kotipaikka on Luxemburg.

Euroopan unionin tuomioistuimessa on yksi tuomari kustakin jäsenmaasta. Heidän apunaan toimii 11 julkisasiamiestä. Tuomioistuimen yhteydessä toimii Euroopan unionin yleinen tuomioistuin sekä virkamiestuomioistuin. Yleinen tuomioistuin käsittelee lähinnä yksityishenkilöiden kanteita. Siihen kuuluu myös yksi tuomari jokaisesta jäsenmaasta. Virkamiestuomioistuin taas käsittelee nimensä mukaisesti unionin palveluksessa olevien virkamiesten kanteita. Siinä on mukana seitsemän tuomaria.

Euroopan unionin tuomioistuimen sivustolla on mm.

 • yleistä, ajankohtaista ja historiatietoa tuomioistuimen tehtävistä, toiminnasta ja organisaatiosta
 • tietoa tuomioistuimen työskentely- ja harjoittelumahdollisuuksista
 • tuomioistuimen asiakirjoja ja julkaisuja
 • tietoa siitä, miten tuomioistuimeen voi ottaa yhteyttä

Eurooppa-neuvosto

Eurooppa-neuvosto on EU:n huippukokous, joka järjestetään vähintään neljän vuoden välein. Se edustaa korkeinta jäsenvaltioiden poliittisen yhteistyön tasoa. Eurooppa-neuvostoon osallistuvat EU:n poliittiset johtajat eli mm. EU-maiden presidentit ja pääministerit, Euroopan komission puheenjohtaja, Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja ym. Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja valitaan kaksi ja puoli vuotta kestäväksi kaudeksi ja se voidaan uusia kerran. Eurooppa-neuvosto kokoontuu Brysselissä.

Eurooppa-neuvosto ei hyväksy lainsääntöä. Se vahvistaa EU:n tavoitteet ja linjaukset niihin pääsemiseksi. Se myös määrittelee talouspolitiikan ja yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan suuntaviivat.

Euroopan unionin neuvostolla ja Eurooppa-neuvostolla on yhteiset verkkosivut. Niillä on mm.

 • yleistä ja ajankohtaista tietoa em. toimielinten tehtävistä, toiminnasta ja politiikoista
 • em. toimielinten asiakirjoja ja julkaisuja
 • tietoa siitä, miten em. toimielimiin voi ottaa yhteyttä

Muita elimiä ja virastoja

EU:n muita elimiä ovat mm. Euroopan unionin alueiden komitea, Euroopan talous- ja sosiaalikomitea, Euroopan oikeusasiamies, Euroopan tietosuojavaltuutettu ja Euroopan investointipankki. Näiden lisäksi EU:lla on yli 40 virastoa ja erilliselintä.

Jos haluat mennä sivun yläreunaan, klikkaa tästä!