Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Hae sivuista

Pohjois-Pohjanmaan liitto

Pohjois-Pohjanmaan liitto

Kokousasiakirjat

Pohjois-Pohjanmaan liiton esityslistat ja pöytäkirjat.

Tiedotustilaisuus REACT-EU-rahoituksesta 4.3.2021 klo 13.00

Tästä pääset seuraamaan lähetystä.

REACT-EU EAKR-rahoitusta haettavana Pohjois-Pohjanmaan liitossa

Rahoitusta haettavana.

Ilmoitustaulu

22.02.2021
Haemme projektisuunnittelijaa määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 15.3.2021–31.10.2021 (hakemukset 8.3.2021 klo 12 mennessä)

Haemme projektisuunnittelijaa määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 15.3.2021–31.10.2021 Pohjois-Pohjanmaan digituki -hankkeeseen Pohjois-Pohjanmaan liiton hallinnoima hanke on osa valtakunnallista digituen kehittämisen kokonaisuutta. Tavoitteena on vahvistaa yhdessä maakunnan eri toimijoiden kanssa kansalaisten digitaitoja ja heille tarjottavaa digitukea. Hankkeessa tuetaan alueen toimijoita digituen kehittämisessä ja koordinoidaan digitaitoihin liittyviä verkostoja. Hanke toimii tiiviissä yhteistyössä maakunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimijoiden kanssa. Lisätietoja verkkosivulta https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/kehittaminen/omat-hankkeet/digituki/ Projektisuunnittelijan tehtäviin…

Ajankohtaista

04.03.2021
Kulttuurihyvinvoinnin tukipaketti Pohjois-Pohjanmaan kunnille julkaistu

Pohjois-Pohjanmaan kunnat saavat lähiaikoina käyttöönsä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen teemoista laadittuja, tietoa ja vinkkejä tarjoilevia tukipaketteja. Niistä ensimmäisenä on nyt julkaistu kulttuurihyvinvoinnin paketti ja siihen johdatteleva video. Kulttuuri on noussut viime vuosien aikana vahvasti mukaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen laajaan kokonaisuuteen osaksi kehittämistyötä ja käytännön toimia. Näin on myös Pohjois-Pohjanmaalla. Kulttuurin hyvinvointivaikutukset ovat tutkittuja ja tunnustettuja. Tietoa ja käytännön kokemuksia on tarjolla jo runsaasti. Jotta tarpeellinen tieto välittyisi helpossa muodossa käytännön toimijoille kuntiin, on sitä nyt työstetty tiiviiseen tukipaketin muotoon. Siitä kunnat voivat poimia tietoa ja vinkkejä omien tarpeidensa mukaan osaksi toimintaansa. Lisäapua saa Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihyvinvoinnin verkostolta (POPkulta). Laaditun tukipaketin avulla halutaan vahvistaa kulttuurin ja kulttuurialan toimijoiden roolia Pohjois-Pohjanmaan kuntien hyvinvointityössä ja -johtamisessa. Kunnille tarjotaan tietoa ja ”työkaluja” toiminnan eri tasoille. Tavoitteena luonnollisesti on myös, että pohjoispohjalaisten ihmisten hyvä elämä rakentuu jatkossa enenevässä määrin myös kulttuurin ja taiteen keinoin. Tukipaketin koostamisesta on vastannut Auli Suorsa Pohjois-Pohjanmaan liitosta yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihyvinvoinnin verkoston (POPkulta) kanssa. Kaikki Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointiyhteistyössä (POPhyte) laaditut tukipaketit kootaan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin verkkosivuille. Kulttuurihyvinvoinninpaketti ja video löytyvät myös Pohjois-Pohjanmaan liiton verkkosivuilta. Tukipaketit tehtiin nyt ensimmäistä kertaa ja ovat opettavainen kokeilu. Vastaavat paketit tehtä-nee jatkossa neljän vuoden välein aina valtuustokausittain.  Materiaalit: Kulttuurihyvinvoinnin tukipaketti Tukipaketista laadittu video Lisätietoa: Erityisasiantuntija Auli Suorsa (p. 050-386 8443 etunimi.sukunimi@pohjois-pohjanmaa.fi) Pohjois-Pohjanmaan liiton kulttuurihyvinvoinnin verkkosivut PPSHP Hyvinvoinnin edistämisen verkkosivut

04.03.2021
REACT-EU EAKR-rahoitusta haettavana Pohjois-Pohjanmaan liitossa

REACT-EU rahoituksella tuetaan alueita koronakriisin aiheuttamien vahinkojen korjaamisessa. Samaan aikaan varoilla luodaan pohjaa talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle. Rahoitusta varten Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -rakennerahasto-ohjelmaan on lisätty kaksi uutta toimintalinjaa, toimintalinjat 8 (REACT-EU EAKR) ja 9 (REACT-EU ESR). Pohjanmaan liitto rahoittaa tällä hakukierroksella ainoastaan REACT-EU ohjelmamuutoksen EAKR toimintalinjan 8 erityistavoitteiden 12.1 ja 12.2 mukaisia hankkeita (REACT-EU ohjelmamuutos 25.2.2021), jotka tukevat Pohjois-Pohjanmaan toimenpidesuunnitelman 2021-2022 toteuttamista maakunnassa (Pohjois-Pohjanmaantoimenpidesuunnitelma 2021-2022). REACT-EU EAKR toimintalinjan 8 erityistavoitteet: ET 12.1 Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta ET 12.2. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta Hakukierroksella painotetaan seuraavia teemoja: Yritysten liiketoimintaa ja kasvua tukevat kehittämishankkeet ja toimintaympäristöt (yrityskohtaiset hankkeet rahoittaa ELY-keskus) Yritysten liiketoiminnan elpymiseen vaikuttavat nopeavaikutteiset hankkeet (yrityskohtaiset hankkeet rahoittaa ELY-keskus) Vihreää siirtymistä tukevia ja Pohjois-Pohjanmaan ilmastotiekartan mukaiset toimet (Pohjois-Pohjanmaan Ilmastotiekartta 2021-2030), erityisesti seuraavissa teemoissa: Älykäs bio- ja kiertotalous toimii ilmastotyön perustana Energiantuotanto ja käyttö on kestävää, tehokasta ja vähäpäästöistä Yhteistyö ja sektorirajat ylittävät toimintamallit luovat elinvoimaa ja liiketoimintamahdollisuuksia Digitalisaation edistäminen Hakukierros on avoinna ajalla 5.3.-19.4.2021. Yksittäiselle hankkeelle myönnettävä tuki (EAKR- ja valtion rahoitus) on korkeintaan 80 prosenttia kokonaiskustannuksista. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan investointihankkeiden osalta tukirahoituksen osuus on korkeintaan 70%. Hankkeen on päätyttävä 30.6.2023 mennessä. REACT-EU lisämäärärahojen myöntämisen ehtona on, että eduskunta hyväksyy REACT-EU rahoituksen vuoden 2021 lisätalousarvioon ja valtioneuvosto tekee päätöksen varojen jakamisesta alueille. Hankkeita rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Hakijoina voivat olla tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, elinkeinojen kehittämisorganisaatiot, julkisomisteiset teknologia- ja osaamiskeskukset, kunnat ja muut julkisyhteisöt sekä yhdistykset. Pohjois-Pohjanmaan liitto ei rahoita yksittäisten yritysten liiketoiminnan kehittämistä. EAKR-hakemukset on jätettävä viranomaiselle viimeistään 19.4.2021 EURA2014-järjestelmän kautta (www.eura2014.fi). Jos hakemuksen rahoitussuunnitelmassa on mukana ulkopuolista rahoitusta (muuta kuin päähakijan/osatoteuttajien omarahoitusta), on hakemuksen liitteenä esitettävä päätös tai sopimus kyseisestä ulkopuolisesta muusta rahoituksesta. Yhteishankkeissa on asettava liitteeksi päähakijan ja osatoteuttajien väliset aiesopimukset hankeyhteistyöstä. Mikäli arvonlisäverokulut sisältyvät hankkeen kustannuksiin,…

04.03.2021
Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimenpidesuunnitelma 2021–2022 valmistui

Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimenpidesuunnitelma 2021–2022 on valmistunut ja hyväksytty. Suunnitelma kokoaa keinoja, joilla Pohjois-Pohjanmaan elinvoima palautetaan mahdollisimman nopeasti koronakriisin jälkeen. Pohjois-Pohjanmaan toimenpidesuunnitelman kärkiä ovat yritystoiminnan, viennin ja kansainvälisyyden edistäminen, digitalisaation hyödyntäminen, talouden vihreä elpyminen, työmarkkinoiden toimivuus, työllisyyden parantaminen ja koulutus sekä nuorten hyvinvointi ja osallisuus. Ohjelma kokoaa yhteen maakunnan näkemyksiä ja tahtotilaa alueellisista toimenpiteistä koronakriisin negatiivisten vaikutuksien vähentämiseksi, maakunnan taloudellisen kasvun ja työllisyyden palautumiseksi sekä resilienssin lisäämiseksi. Suunnitelma sisältää sekä nopeita toimenpiteitä että uuden kasvun vauhdittamista. Lataa ja lue Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimenpidesuunnitelma 2021–2022 täältä: Pohjois-Pohjanmaan toimenpidesuunnitelma 2021-2022

Kaikki uutiset

Kokoukset
& tapahtumat

Kaikki tapahtumat

Sosiaalinen media