Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Pohjois-Pohjanmaan liitto

Kokousasiakirjat

Pohjois-Pohjanmaan liiton esityslistat ja pöytäkirjat.

Pohjois-Pohjanmaan juhlavuosi 2021

Maakuntaliitto 90 v. ja Kesäyliopisto 70 v.

Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 Informaatiot

Tilaisuuksien esitykset löytyvät täältä.

Ilmoitustaulu

21. tammikuuta 2022
Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaava lainvoimainen

Pohjois-Pohjanmaan liitto ilmoittaa maankäyttö- ja rakennusasetuksen 93 § mukaisesti, että Korkein hallinto-oikeus (KHO) on 17.1.2022 antanut päätöksensä (H40/2022) Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan hyväksymisestä tehdyistä valituksista. KHO hylkäsi valitukset, ja maakuntavaltuuston 11.6.2018 tekemä hyväksymispäätös (§ 5) pysyy voimassa. Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaava on lainvoimainen. Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavassa käsitellään pohjavesi- ja kiviainesalueita, seudullisten tuulivoima-alueiden sekä suo- ja biotalousalueiden päivityksiä, mineraalipotentiaali- ja kaivosalueita, Oulun seudun…

Ajankohtaista

24. tammikuuta 2022
AKKE-haku avoinna vielä tammikuun loppuun saakka

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen eli AKKE-hankerahoituksen haku on avoinna vielä viikon, hakemuksia voi jättää 31.1.2022 klo 16 saakka Tarkemmin hausta täältä ja täältä

18. tammikuuta 2022
Oulun kaupunki ja Pohjois-Pohjanmaan liitto: Oulun lentoasema ja satama tulee saada osaksi Euroopan laajuista TEN-T-verkkoa

Oulun kaupunki ja Pohjois-Pohjanmaan liitto ovat ottaneet kantaa eduskunnan kirjelmään EU-komissiolle. Kannanottojen mukaan Oulun lentoasema ja satama tulee saada TEN-T ydinverkkoon. Euroopan komissio antoi ehdotuksen uudeksi TEN-T-asetukseksi 14.12.2021. Asetusehdotus sisältää TEN-T-verkon määrittelyn sekä vaatimukset, jotka TEN-T-verkon tulee täyttää. Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee parhaillaan ehdotuksesta U-kirjelmää eduskunnalle. Oulun kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan liiton näkemysten mukaan TEN-T-asetusehdotuksessa ja Liikenne- ja viestintäministeriön valmistelemassa U-kirjelmäluonnoksessa EU-komissiolle ei huomioida Oulua ja Pohjois-Suomea valtioneuvoston kannan ja suuren valiokunnan ja liikenne- ja viestintävaliokunnan päätöksen mukaisesti. Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta on 5.5.2021 korostanut, että ”Suomen tulisi esittää Oulun lentoasema TEN-T-ydinverkkoon ja siten osaksi ydinverkkokäytävää. Tämä tukisi myös mahdollisuuksia nimetä Oulun satama pohjoiseksi satamaksi ja Oulu kaupunkisolmuksi osana TENT-T-ydinverkkoa ja ydinverkkokäytävää.” Oulun kaupunki ja Pohjois-Pohjanmaan liitto esittävät, että eduskunnan U-kirjelmäluonnosta tulee muuttaa niin, että siinä selkeästi esitetään Oulun lentoasema ja satama osaksi TEN-T-ydinverkkoa liikenne- ja viestintävaliokunnan sekä eduskunnan päätösten mukaisesti. Lisäksi esitetään, että kirjelmään tulee esitys Oulusta TEN-T-ydinverkon kaupunkisolmuksi. Oulun lentoaseman ja sataman saaminen osaksi TEN-T-ydinverkkoa on strategisesti tärkeää Suomen ja EU:n pohjoisten liikenneyhteyksien kannalta. Lisätiedot: Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala, puh. 040 180 1168 Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntajohtaja Pauli Harju, puh. 0400 389 152

18. tammikuuta 2022
Maakunnallisen järjestöneuvottelukunnan paikat jaossa vuosille 2022–2025

Pohjois-Pohjanmaan maakuntaliiton hallitus asetti järjestöneuvottelukunnan vuosille 2022–2025 kokouksessaan 20.12.2021. Järjestöneuvottelukunnan tehtäviä ovat maakunnan aluekehitystyöhön osallistuminen, järjestötoiminnan näkyväksi ja tunnetuksi tekeminen, kansalaisten ja järjestöjen osallistumismahdollisuuksien sekä järjestöjen välisen että järjestöjen ja julkisen sektorin välisen yhteistyön edistäminen. Järjestöneuvottelukunta toimii työryhmänä huolehtien siitä, että järjestöt saadaan laajasti mukaan tehtävien toteuttamiseen. Järjestöjä pyydetään asettamaan ehdokkaansa järjestöneuvottelukunnan jäseneksi 15.2.2022 mennessä. Ehdokkaaksi asettaminen tapahtuu tästä linkistä Järjestön asettama ehdokas sitoutuu työskentelemään koko maakunnan järjestökentän hyväksi. Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallitus nimeää järjestöneuvottelukunnan 14.3.2022. Järjestöneuvottelukunnan jäsenten valintakriteerit: Järjestöneuvottelukunta muodostetaan eri alojen järjestöistä siten, että se on mahdollisimman monialainen ja kattava. Järjestöjen toimialueena on koko Pohjois-Pohjanmaa tai sitä laajempi alue tai Pohjois-Pohjanmaalla sijaitseva laaja alue. Järjestöt toimivat aktiivisesti monipuolisen järjestöyhteistyön edistäjänä maakunnan alueella. Mukana olevan järjestön edustaja pystyy sitoutumaan järjestöneuvottelukunnan työskentelyyn koko toimikaudeksi 2022–2025.   Huomioitavaa: Järjestöneuvottelukuntaan valitaan 10–12 jäsentä. Kaikki neuvottelukunnan jäsenet ovat varsinaisia jäseniä. Varsinaisilla jäsenillä ei ole varajäseniä. Järjestöneuvottelukunta kokoontuu 5–6 kertaa vuodessa pääsääntöisesti päiväsaikaan. Jäsenille korvataan kokouksista aiheutuneet matkakustannukset KVTES:n mukaisesti. Samoin mahdolliset ansionmenetykset korvataan. Kokouspalkkioita ei makseta. Järjestöjäsenten lisäksi neuvottelukunnassa on maakuntaliiton ja valtion aluehallinnon edustajat sekä 1–2 kuntaedustajaa.   Lisätietoja antaa Ilpo Tapaninen, Pohjois-Pohjanmaan liitto, p. 050 301 7546 tai ilpo.tapaninen@pohjois-pohjanmaa.fi

Näytä kaikki

Kokoukset
& tapahtumat

Näytä kaikki

Sosiaalinen media