Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Hae sivuista

Tervetuloa Pohjois-Pohjanmaan liiton sivuille

Tervetuloa Pohjois-Pohjanmaan liiton sivuille

Kokousasiakirjat

Pohjois-Pohjanmaan liiton esityslistat ja pöytäkirjat.

Pohjois-Pohjanmaan älykäs erikoistuminen

Tutustu Pohjois-Pohjanmaan älykkääseen erikoistumiseen.

Uusi ohjelmakausi 2021-2027

Ohjelmakauden valmistelu on käynnissä.

Ajankohtaista

18.09.2020
Suomen kestävän kasvun ohjelma – maakuntakiertue käynnistyi Oulussa

Suomen kestävän kasvun ohjelma tehdään yhdessä alueiden kanssa. Ministereiden maakuntakierros käynnistyi Oulussa 21.9.2020. Hallitus linjasi budjettiriihessä Suomen kestävän kasvun ohjelmasta, joka laaditaan EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen rahoituksen tavoitteiden toteuttamiseksi. Ohjelma tehdään yhteistyössä kansallisten ja alueellisten toimijoiden kesken. Valmistelun osana järjestetään ministerivetoisia aluetilaisuuksia, joista ensimmäinen pidettiin Oulussa. Maakuntakiertueella kuullaan aluetoimijoiden näkemyksiä, alueiden hankeideoita uudistuksista ja investoinneista sekä keskustella siitä, mihin EU:n elpymisrahoitusta pitäisi käyttää – miten Suomi elpyy ja saadaan kestävän kasvun uralle. Oulussa paikalla oli elinkeinoministeri Mika Lintilä. Oulussa pidetyn tilaisuuden tallenne löytyy tästä.

17.09.2020
Lentokentäntietä kehitetään jatkossa nykyisellä paikalla

Oulun lentoaseman liikenneyhteyksien esiselvitys on valmistunut. Selvityksen mukaan lentoaseman liikenneyhteytenä kehitetään nykyistä Lentokentäntietä lisäkaistoin. Joukkoliikenneyhteydet huomioidaan vahvasti Lentokentäntien kehittämisessä. Uusia nopeampia bussilinjoja esitetään ensi vaiheessa lentoaseman ja Oulun matkakeskuksen sekä Kempeleen keskustan välille. Muita lisälinjoja olisi syytä harkita Linnamaan ja Ritaharjun, Hiukkavaaran ja Limingan suuntiin. Kaavoissa olevaa, Oulunsalon keskustan kiertävää uuden lentoasemantien varausta ei työn vaikutusten arvioinnin seurauksena nähdä enää tarpeelliseksi ja tästä varauksesta luovutaan. Samoin Tupoksen ja Oulunsalon taajaman/lentoaseman välisen tieyhteyden kehittämiselle ei löydetty puoltavia maankäytöllisiä tai liikenteellisiä asioita. Raideyhteyden toteuttaminen Kaakkurista lentoasemalle arvioitiin niin epärealistiseksi, ettei sitä voida pitää järkevänä lentoaseman liikenneyhteytenä. Lentoaseman liikenneyhteyksien kehittämishankkeen 1. vaiheessa laadittiin lentoaseman liikenneyhteyksien skenaariotarkastelu 2040. Skenaarioselvityksen pohjalta selkeäksi tavoitteeksi on muodostunut lentoaseman saavutettavuuden turvaaminen joukkoliikenteellä, joka on luotettavaa ja matka-ajaltaan hyvin ennakoitavissa. Selvitystyössä on muodostettu yhdeksän tutkittavaa vaihtoehtoa lentoaseman liikenneyhteyksistä. Kaikki vaihtoehdot on arvioitu samoilla liikennehankkeiden arviointikehikon pohjalta johdetuilla kriteereillä. Vaihtoehdoista muodostettiin kolme jatkotarkasteluun valittua vaihtoehtoa. Nämä tarkemmin tutkitut vaihtoehdot olivat: A: Nykyisen Lentokentäntien kehittäminen B: Oulunsalon taajaman eteläinen ohitustie, ns. Uusi Lentoasemantie C: Kaakkurin terminaali Hankkeesta pyydettiin lausunnot Oulun seudun kunnilta ja liikenteen sidosryhmiltä alkukesällä 2020. Lausuntopyyntöjä lähetettiin 20, ja lausuntoja saatiin 13. Lausunnot olivat selvityksen johtopäätöksiä mukailevia. Muutamia tarkennuksia tehtiin vaikutusten arviointiin ja johtopäätöksiin. Tutustu esiselvityksen loppuraporttiin tästä ja esittelydioihin tästä. Lentoaseman liikenneyhteyksien kehittämistyötä on ohjannut työryhmä, jossa oli Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen, Pohjois-Pohjanmaan liiton, Oulun seudun, Oulun lentoaseman, Oulun kaupungin, Kempeleen kunnan ja Limingan kunnan sekä Väyläviraston edustus. Liikennekonsulttina toimii Ramboll Finland Oy ja palvelukonsulttina Sweco Ympäristö Oy. Työryhmä hyväksyi selvitysraportin kokouksessaan 18.8.2020. Esiselvitys on tehty asiantuntijatarkasteluna maankäytön suunnittelun taustaselvitykseksi ja tarkempien liikennejärjestelyjen suunnitelmien pohjaksi. Tarkastelut on tehty yleispiirteistä maankäytön suunnittelua palvelevalla tarkkuudella, ja selvitys toimii perusteena lentoaseman yhteyksiä koskeville maakunta-, yleis- ja asemakaavojen muutoksille. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus sekä Oulun kaupunki ja Kempeleen kunta aloittavat tiesuunnitelman laatimisen nykyisen Lentokentäntien parantamiseksi. Hankkeeseen sisältyvät: Tie levennetään nelikaistaiseksi keskikaiteelliseksi tieksi Nykyinen ratasilta uusitaan ja…

15.09.2020
Pohjois-Pohjanmaalle laaditaan toipumissuunnitelmaa talouden elpymiseksi

Pohjois-Pohjanmaalla valmistellaan toimenpidesuunnitelmaa koronakriisin taloudellisten vaikutusten jälkihoitoon. Suunnitelma keskittyy alueellisten toimenpiteiden kokoamiseen. Toimenpiteet tulee pystyä käynnistämään loppuvuoden 2020 tai vuoden 2021 aikana. Pidemmän tähtäimen strategiset valinnat ja toimenpiteet täsmentyvät maakuntaohjelmatyön 2022–2025 valmistelun yhteydessä. Suunnitelmaa laaditaan Pohjois-Pohjanmaan liiton johdolla yhteistyössä ELY-keskuksen, kuntien ja maakunnan sidosryhmien kanssa. Suunnitelma sisältää sekä nopean palautumisen toimenpiteet että valinnat uuden kasvun käynnistämiseksi. Suunnitelma on edellytys valtion elvytyspaketin varojen käytölle. Pohjois-Pohjanmaan toipumisen kannalta merkittävimmiksi keinoiksi on tunnistettu viennin edistäminen, digitalisaation hyödyntäminen, talouden vihreä elpyminen, työllisyyden parantaminen ja koulutus sekä hyvinvointi ja osallisuus. Suunnitelmassa korostuu mikro- ja pk-yritysten liiketoiminnan elpyminen. Digitalisaation osalta korostuu pk-yrityksien digikyvykkyyden lisääminen ja liiketoiminnan ja asiakaspalvelun digitalisointi. Vihreässä elpymisessä keskeistä on uusiutuvan energian, bio- ja kiertotalouden ja ilmastoviisaan rakentamisen edistäminen sekä luonnonvarojen kestävä käyttö. Työllisyydenhoidossa keskeisiä toimenpiteitä ovat kuntien työllisyyskokeilut. Keskeisten toimialojen kohdalla on tärkeä löytää nopeita toimenpiteitä mm. matkailun, palvelualojen, luovien alojen, tapahtumien ja maaseutuyritysten osalta. Valtioneuvosto myöntää elvytyspaketin rahoitusta lokakuussa 2020 Pohjois-Pohjanmaan liitolle ja ELY-keskukselle koronatoimenpidesuunnitelman rahoittamiseen. Alueellisiin toimenpiteisiin kohdistetaan kansallisia aluekehitysvaroja, yritystukia sekä EU:n alue- ja rakennepolitiikan varoja. Elvytyspaketti on noin 130 miljoonaa euroa.  Lisätietoja:   Maakuntajohtaja Pauli Harju, p. 0400 389152, pauli.harju@pohjois-pohjanmaa.fi Kehittämispäällikkö Päivi Keisanen, p. 050 431 0605, paivi.keisanen@pohjois-pohjanmaa.fi

Kaikki uutiset

Tiedotteet

14.09.2020
Maakuntahallituksen päätöksiä

Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallituksen kokousti 14.9.2020 Oulussa. Kokous keskeytettiin runsaan kolmen tunnin jälkeen ja kokousta jatketaan 28.9.2020. Talous- ja toimintasuunnitelma lausunnoille jäsenkuntiin Maakuntahallitus hyväksyi talous- ja toimintasuunnitelmaluonnoksen vuosille 2021–2023 ja talousarvion 2021 jatkovalmistelun pohjaksi. Perussopimuksen mukaisesti Pohjois-Pohjanmaan liiton jäsenkunnilta pyydetään luonnoksesta lausunnot, jotka huomioidaan lopullisessa suunnitelmassa. Vuoden 2021 talousarvion loppusumma toimintatuottojen osalta on 5 646 887 euroa, jossa on lisäystä vuoden 2020 talousarvioon verrattuna 5,4 prosenttia. Toimintakulut ovat 5 705 149 euroa, jossa on lisäystä edellisen vuoden talousarvioon 4,2 prosenttia. Toimintatuottojen ja toimintakulujen lisäys johtuu siitä, että liiton hallinnoimia hankkeita on käynnistymässä vuoden 2020 lopussa. Jäsenkuntien maksuosuudet säilyvät ennallaan vuoden 2020 talousarvioon verrattuna. Pohjois-Pohjanmaalle koronatoimenpidesuunnitelma vuosille 2020–2021 Koronakriisin taloudellisten vaikutusten jälkihoidon ja jälleenrakennuksen alueellisten toimien kokoamiseksi laaditaan Pohjois-Pohjanmaan alueellinen selviytymissuunnitelma. Maakuntaliiton johdolla laadittava suunnitelma tehdään yhteistyössä ELY-keskuksen ja sidosryhmien kanssa. Suunnitelma tulee maakunnan yhteistyöryhmän hyväksyttäväksi 30.9.2020. Suunnitelma sisältää sekä nopean palautumisen painopisteet ja toimenpiteet että valinnat uuden kasvun käynnistämiseksi. Tähtäimessä on elinkeinorakenteen uudistuminen, joka nojaa osaamiseen ja innovaatioihin. Pohjois-Pohjanmaan liiton Digituki-hankkeelle haetaan jatkoa Pohjois-Pohjanmaan liitto hakee valtionavustusta digituen alueellisen koordinoinnin jatkokehittämiseen. Pohjois-Pohjanmaalla on kehitetty digituen alueellista koordinointia vuodesta 2018 lähtien. Valtiovarainministeriö on avannut maakuntien liitoille valtionavustushaun, joka mahdollistaa digituen alueellisen koordinoinnin jatkokehittämisen Pohjois-Pohjanmaalla 1.11.2020–31.10.2021 välisenä aikana. Pohjois-Pohjanmaan hankkeessa painopisteenä on maakunnallisen digitukiverkoston toiminnan kehittämisen jatkaminen, jotta verkosto voi tulevaisuudessakin edistää alueellisen digituen tarjontaa ja parempaa saatavuutta. Hankkeessa tuetaan kuntatasolla tapahtuvaa digituen kehittämisestä ja koordinointia. Hankkeen kokonaisbudjetti on 185 000 euroa. Omarahoitusosuus 37 000 euroa esitetään rahoitettavaksi Pohjois-Pohjanmaan liiton kehittämisrahastosta. Lyhyesti Työstettiin Pohjois-Pohjanmaan liiton lausuntoa hallituksen esityksestä sote-maakuntien perustamisesta ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevasta lainsäädännöstä. Päätettiin Pohjois-Pohjanmaan liiton tilinkäyttöoikeuksista. Seuraavat kokoukset Maakuntahallituksen tämän päivän kokousta jatketaan 28.9.2020, jonka jälkeen seuraava kokous pidetään 19.10.2020. Lisätietoja: maakuntahallituksen puheenjohtaja Matias Ojalehto, p. 040 9102 901 maakuntajohtaja Pauli Harju, p. 0400 389 152

Kaikki tiedotteet

Kokoukset
& tapahtumat

06.10.2020
Pohjois-Pohjanmaan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta – meiltä maailmalle

”Pohjois-Pohjanmaan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta – meiltä maailmalle” tilaisuus järjestetään 6.10.2020. Esittelemme Pohjois-Pohjanmaan maakunnan elinkeinoelämää tukevaa tutkimus- ja kehitystoimintaa sekä kansainvälisen yhteistyön tuomia mahdollisuuksia. Tilaisuus järjestetään verkossa klo 9-14.30. Tutustu ohjelmaan TÄSTÄ ja ilmoittaudu 4.10.2020 mennessä TÄSTÄ LINKISTÄ! Tilaisuus järjestetään osana hanketta ”Pohjois-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen kansainvälistymisen kehittäminen” ja se on suunnattu tutkimuksesta, tutkimuspalveluista sekä kansainvälistymisestä kiinnostuneille yrityksille, tutkijoille ja kuntatoimijoille.

09.10.2020
Itä- ja Pohjois-Suomen huippukokous 2020

Älykäs ja kansainvälinen Itä- ja Pohjois-Suomi Tilaisuus järjestetään verkkoseminaarina ja linkki seminaariin lähetetään ilmoittautumisen jälkeen. Huippukokous 2020 OHJELMA Ilmoittautuminen verkkoseminaariin

Kaikki tapahtumat

Sosiaalinen media