Tiedotteet
 
Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallituksen päätöksiä
23.04.2019

Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallitus piti kokouksensa 23.4.2019 Oulussa. Maakuntahallitus sai tilannekatsaukset merialuesuunnittelusta, Euroopan aluekehitysrahaston Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 ohjelman Pohjois-Pohjanmaan liiton toteutuksesta, Pohjois-Pohjanmaan liiton kehittämisrahaston käytöstä sekä Itä- ja Pohjois-Suomen EU:n alue- ja rakennepolitiikan 2021–2027 alueellisesta valmistelusta, josta maakuntahallitus kävi vilkkaan keskustelun, erityisesti uuden rakennerahasto-ohjelman tavoitteista ja sisällöstä.  

Merialuesuunnittelun tilannekatsaus ja ensimmäisen vaiheen kuuleminen

Rannikon maakuntien liittojen tulee laatia merialuesuunnitelmat Suomen aluevesille ja talousvyöhykkeelle vuoden 2021 maaliskuun loppuun mennessä. Pohjois-Pohjanmaan liitto laatii yhdessä Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Lapin liittojen kanssa suunnitelman, joka kattaa Pohjoisen Selkämeren, Merenkurkun ja Perämeren aluevedet sekä niihin rajautuvan talousvyöhykkeen. Merialuesuunnittelussa on tarkasteltava meren eri käyttömuotojen tarpeita ja pyrittävä sovittamaan ne yhteen. Tarkasteltavia käyttömuotoja ovat erityisesti energia-alat, meriliikenne, kalastus ja vesiviljely, matkailu, virkistyskäyttö sekä ympäristön ja luonnon säilyttäminen, suojelu ja parantaminen. Merialuesuunnittelussa on kiinnitettävä huomiota merialueen ominaispiirteisiin sekä maan ja meren vuorovaikutukseen. Lisäksi on kiinnitettävä huomiota maanpuolustuksen tarpeisiin.

Ympäristöministeriö on käynnistänyt merialueen tulevaisuusskenaarioiden laatimisen merialuesuunnitelmia varten. Skenaarioissa tarkastellaan merialueen toimintaympäristön muutoksia sekä intressitahojen tarpeita ja näkemyksiä Suomen merialueen tulevaisuuden kehityksestä. Sidosryhmille suunnattuja tulevaisuusskenaariotyöpajoja järjestetään suunnittelualueilla touko- ja kesäkuussa.

Merialuesuunnittelun ensimmäisen vaiheen kuuleminen järjestetään 10.4.–10.5.2019. Kuulemisen pohjalta käynnistyy varsinaisten suunnitelmaluonnosten valmistelu syksyllä 2019. Kuulemisaineistona ovat valmisteluvaiheen nykytilaselvitykset sekä valtakunnallisen tulevaisuusskenaarion luonnos. Merialuesuunnittelun ensimmäisen vaiheen kuulemisessa on kyse sidosryhmien näkemysten keräämisestä suunnittelutyön taustaksi.

Kuultavana oleva materiaali on vain sähköisessä muodossa merialuesuunnittelu.fi -sivustolla.

Iijoen vaelluskalakärkihankkeessa pienpoikaishankintoja

Osana Iijoen vaelluskalakärkihanketta toteutetaan pienpoikasten istutusohjelma vuosina 2017–2019. Istutuksia tehdään mahdollisesti myös vuonna 2020. Iijoen lohen ja meritaimenen vastakuoriutuneita poikasia on saatavilla vain Luonnonvarakeskukselta, jolta tilataan 470 000 lohen poikasta ja 200 000 meritaimenen poikasta sekä 84 happipakkausta kalojen kuljetusta varten. Hankinnan arvo on 59 474,00 euroa.

Jäsenen ja varajäsenen nimeäminen Pohjois-Pohjanmaan metsäneuvostoon

Maakuntahallitus nimesi Pohjois-Pohjanmaan metsäneuvostoon toimikaudelle 2019–2023 jäseneksi maakuntahallituksen jäsen Matti Pahkalan ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Katarina Timisjärven Pohjois-Pohjanmaan liitosta. Pohjois-Pohjanmaan metsäneuvoston tehtäviin kuuluu muun muassa Pohjois-Pohjanmaan metsäohjelman laatiminen ja metsätalouden alueellisen yhteistyön edistäminen.

Kokousaikataulu

Maakuntahallituksen seuraava kokous pidetään 13.5.2019.

Maakuntavaltuusto kokoontuu 3.6.2019.

 

Lisätietoja:

maakuntahallituksen puheenjohtaja Matias Ojalehto, p. 040 9102 901

maakuntajohtaja Pauli Harju, p. 0400 389 152