Ajankohtaista
 
Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallituksen päätökset 12.12.2016
12.12.2016

Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallituksen kokous pidettiin tänään Oulussa.

Iijoen vaelluskalakärkihanketta valmistellaan

Hallituksen Luontopolitiikkaa luottamuksella ja reiluin keinoin -kärkihankkeen yksi toimenpidealue on vaeltavien ja uhanalaisten kalakantojen elvyttäminen. Vaelluskalakantojen luontainen lisääntymiskierto pyritään palauttamaan kalatiestrategian kärkikohteista valituilla pilottialueilla ottamalla käyttöön uusia toimintamalleja ja ratkaisuja. Iijoki on yksi pilottialueista. Kärkihankerahoitusta suunnataan vipurahoituksena erityisesti sellaisiin hankkeisiin, jotka ovat toteutettavissa nopealla aikataululla ja joihin saadaan kumppaneita merkittävällä omarahoitusosuudella.

Iijoen vaelluskalakärkihanketta on valmisteltu laajassa yhteistyössä osana käynnissä olevaa Iijoen otva -hanketta. Iijoelle suunnitelluilla toimenpiteillä tavoitellaan erityisesti lohi- ja meritaimenkantojen elpymistä. Toimenpiteillä tuetaan myös nahkiaisen ja siian elinolosuhteita Iijoen alaosalla. Tavoitteena on myös edelleen tiivistää Iijoen vaelluskalakysymyksiin liittyvien keskeisten toimijoiden välistä yhteistyötä. Esitettäviä toimenpiteitä ovat kalatie Raasakan voimalaitokselle, smolttien alasvaellusratkaisut, pienpoikasten istutusohjelma, ylisiirrot sekä toimenpiteet Raasakan ja Maalismaan vanhoilla uomilla. Aluerahoituksen ja toimenpiteiden varmistuessa tullaan rahoitushakemus jättämään alkuvuodesta 2017.

EU- ja AIKO-rahoitusta kolmelle hankkeelle

Maakuntahallitus hyväksyi rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahasto-ohjelmasta kaksi hanketta, joille haettiin Pohjois-Pohjanmaan liitosta EAKR- ja valtion rahoitusta yhteensä 308 800 euroa. Maakuntahallitus hyväksyi rahoitettavaksi Innovaatioallianssin toiminnan vauhdittaminen -hankkeen, jolle haettiin AIKO-rahoitusta 360 000 euroa.

Sinisen biotalouden ekosysteemi
Oulun yliopiston toteuttamassa Sinisen Biotalouden Ekosysteemi – SIBE -hankkeessa osahakijana ovat Luonnonvarakeskus ja Suomen ympäristökeskus. Hankkeelle haettiin EU- ja valtionrahoitusta 70 000 euroa. Hankkeessa konseptoitavassa uuden sinisen biotalouden liiketoimintaekosysteemissä useat eri alojen toimijat toimivat symbioosissa. Ekosysteemi tarjoaa ratkaisun kestävämpään kalan ja kasvisten tuotantoon sekä resurssitehokkaan alustan uusille innovaatioille. Idea on syntynyt alueen kalayrittäjältä, joka on suunnittelemassa Oulun alueelle Suomen suurinta kalantuotantolaitosta. Sen sijaan, että yritys rakennuttaa tavanomaisen kasvatuslaitoksen, suunnitellaan alusta alkaen uudenlainen ekosysteemi. Kiertotalous mahdollistaa kestävän ja puhtaan ruoantuotannon, sillä ekosysteemin muut toimijat käyttävät tehokkaasti hyödyksi ravinteet ja jätteet. Lisäksi kiertotaloudellinen ratkaisu vähentää systeemin energiantarvetta.

Taivalkosken asemanseudun uudelle teollisuusalueelle rakennetaan uutta kunnallistekniikkaa
Taivalkosken kunnan hallinnoimalle Kunnallistekniikan rakentaminen Asemanseudun uudelle teollisuusalueelle -hankkeelle haettiin EU- ja valtionrahoitusta 238 800 euroa. Hankkeen päätavoitteena on parantaa teollisuusalueen saavutettavuutta ja alueen liikenneturvallisuutta sekä mahdollistaa 20 uuden yritystontin käyttöönoton.  Hanketoimenpiteet koostuvat kaavateiden rakentamisesta Taivalkosken uudelle teollisuusalueelle ja kaavatien liittämisestä yleiseen maantiehen aiheutuvista liittymäjärjestelyistä. Hanke sisältää uuden sisääntuloväylän Konepajantien rakentamisen teollisuusalueelle ja Haaraniementien katuyhteyden rakentamisen sekä tonttiliittymät.

Innovaatioallianssin toimintaan vauhtia
Oulun kaupunkiseudun kasvusopimusta rahoitetaan Innovaatioallianssin toiminnan vauhdittaminen -hankkeella. Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan liitolle 360 000 euroa myöntövaltuutta kasvusopimuksen rahoittamiseen vuodelle 2016. Myöntövaltuuspäätökset vuosille 2017 ja 2018 tehdään myöhemmin. Hankkeen tavoitteena on kiihdyttää Oulun Innovaatioallianssin ekosysteemit tavoitteidensa mukaiseen toimintaan. Ekosysteemit ovat OuluHealth, Teollisuus 2026, ICT ja digitalisaatio, Ketterä kaupallistaminen ja Vetovoimainen Pohjoinen kaupunki. Hankesuunnitelma on jaettu viiden työpaketin alle, joista neljään osallistuvat kaikki ekosysteemit. Ketterä kaupallistaminen ja viestinnän toimet koskevat kaikkia ekosysteemejä.

Lisätiedot: kehittämispäällikkö Päivi Keisanen, p. 050 431 0605

Lisäksi maakuntahallitus mm.
- sai tilannekatsauksen sote- ja maakuntauudistuksesta
- merkitsi tiedoksi OECD:n tutkimuksesta julkaistun koosteen keskeisistä politiikkasuosituksista (lähetetään erillinen tiedote)
- hyväksyi henkilöstö- ja koulutussuunnitelman vuodelle 2017
- päätti jatkaa perustamiensa matkailun kehittämistoimikunnan, hyvinvoinnin yhteistyöryhmän, koulutuksen- ja tutkimuksen yhteistyöryhmän, energia-alan neuvottelukunnan, nuorisoasiaineuvottelukunnan, järjestöneuvottelukunnan, maakuntakaavoituksen neuvottelukunnan ja kunta-asioiden yhteistyöryhmän toimikautta vuoden 2017 loppuun
- nimesi maakunnan yhteistyöryhmän varsinaiseksi jäseneksi Petri Keräsen ja hänen varajäseneksi Eine Kelan

Muut asiakohdat päätettiin esityksen mukaan.

Esityslista on nähtävillä Pohjois-Pohjanmaan liiton sivuilla osoitteessa http://ppohjanmaa.tjhosting.com/kokous/2016414.HTM

Maakuntahallituksen seuraavat kokoukset: 23.1., 20.2., 20.3., 24.4., 15.5. ja 12.6.2017.

Lisätietoja:
maakuntajohtaja Jussi Rämet, p. 040 5863 877
hallintojohtaja Riitta Pitkänen, p. 050 505 2260
viestintäpäällikkö Arja Hankivaara, p. 050 322 5797Arkistoidut tiedotteet 2016: