Ajankohtaista
 
Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallituksen päätökset 24.4.2017
24.04.2017

Pohjois-Pohjanmaan maakunnan väliaikaisen valmisteluelimen kokoonpano

Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallitus päätti helmikuussa väliaikaishallinnon kokoonpanon neuvotteluiden käynnistämistä, jolloin valmistelutoimielimen kokoonpanoksi suuruudeksi päätettiin 13 jäsentä. Toimijoilta pyydettiin esitykset ehdokkaista ja näiden esitysten käytyjen neuvotteluiden pohjalta Pohjois-Pohjanmaan maakuntaliitto esitti Pohjois-Pohjanmaan maakunnan väliaikaisen valmistelutoimielimen varsinaiseksi jäseneksi (varajäsen suluissa):
- maakuntaliitto: Jussi Rämet (Riitta Pitkänen)
- ELY-keskus: Matti Räinä (Petri Keränen)
- TE-toimisto: Maire Mäki (Mari Tuomikoski)
- pelastuslaitos: Petteri Helisten (Jarmo Haapanen)
- sairaanhoito- ja erityishuoltopiiri: Pirjo Kejonen (Aino-Liisa Oukka), Pasi Parkkila (Juha Korpelainen) ja Päivi Lauri (Jarmo Körkkö)
- kunnat, sekä perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueet: Kirsti Ylitalo-Katajisto (Tapio Kangas), Hannu Kallunki (Mervi Koski), Tuomas Lohi (Marjukka Manninen), Päivi Karikumpu (Antti-Jussi Vahteala), Leena Pimperi-Koivisto (Jouko Manninen) ja Terho Ojanperä (Anne Mäki-Leppilampi)

Esitys lähetetään Pohjois-Pohjanmaan kuntien, Pohjois-Pohjanmaan perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueiden, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimiston, Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen ja jokilaaksojen pelastuslaitoksen hyväksymismenettelyyn. Edellä mainittujen organisaatioiden on hyväksyttävä kokoonpano 15.6.2017 mennessä, jonka jälkeen Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallitus voi asettaa väliaikaisen valmistelutoimielimen välittömästi eduskunnan hyväksyttyä mm. lain maakuntalain, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain ja pelastustoimen järjestämisestä annetun lain voimaanpanosta.

Suunnittelujohtajan määräaikaisen viransijaisen valitseminen

Maakuntahallitus valitsi vs. suunnittelujohtajaksi määräaikaiseen virkasuhteeseen Pohjois-Pohjanmaan liiton suunnittelupäällikkö, FM Ilpo Tapanisen. Viransijaisuus alkaa 1.5.2017 ja kestää siihen saakka, kunnes tehtävästä virkavapaalla olevan viranhaltijan virka maakuntajohtajana päättyy tai enintään 31.12.2018 saakka.

Veden äärellä – Raahen seudulle haetaan lisää vetovoimaa

Maakuntahallitus hyväksyi Veden äärellä -hankkeelle 333 970 euron rahoituksen Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Hankkeen päätoteuttajana on Raahen kaupunki ja toteutusaika 1.4.2017–31.3.2020Hankkeen päätavoitteena on Raahen kasvuvyöhykkeen mat­kai­lu- ja pal­ve­lu­alan yritysten uusien liiketoimintamahdollisuuksien kartoitus ja tun­nis­ta­mi­nen, yhteistyöverkoston toiminnan kehittäminen sekä elin­kei­no­ra­ken­teen mo­ni­puo­lis­ta­mi­nen. Hankkeen ta­voit­tee­na on myös alueen matkailun, palvelujen tuotteistamiseen ja mark­ki­noin­tiin liittyvän kehittämistyön uudenlainen organisointi. Raahen kasvuvyöhykkeen elinkeinorakenne on yksi Suo­men erikoistuneimmista ja teollisuuden osuus poikkeuksellisen suuri. Vas­taa­vas­ti pal­ve­lu­alo­jen osuus on vain hiukan yli 50 % työpaikoista, kun se ko­ko maas­sa on yli 70 %. Alueen suurhankkeiden myötä alueelle saadaan uusia yrityksiä mo­ni­puo­lis­ta­maan elin­kei­no­ra­ken­net­ta. Matkailu- ja palvelualoille avautuu uusia mah­dol­li­suuksia. Raahen seutu kytkeytyy vahvasti Ouluun ja Kalajokeen, joissa on panostettu merkittävästi matkailuun. Raahen seu­tua ke­hi­te­tään täydentämään ja mo­ni­puo­lis­ta­maan kohde- ja pal­ve­lu­va­li­koi­maa Meripohjolan rannikolla.

Lisäksi maakuntahallitus mm.
- hyväksyi lausunnot luonnoksesta hallituksen esitykseksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista, maakuntien rahoitusta koskevan lakiluonnoksen täydentämisestä sekä Pohjois-Suomen liikenne- ja logistiikkastrategiasta
- hyväksyi Pohjois-Pohjanmaan liiton ja maakuntajohtajan johtajasopimuksen
- päätti hankkia Pohjois-Pohjanmaan alueelliset resurssivirrat -hankkeen asiantuntijapalvelun Ramboll Finland Oy:ltä.

Esityslista on nähtävillä Pohjois-Pohjanmaan liiton sivuilla osoitteessa http://ppohjanmaa.tjhosting.com/kokous/2017437.HTM

Kokousaikataulu
Maakuntahallituksen seuraavat kokoukset: 15.5. ja 12.6.2017.

Lisätietoja:
maakuntajohtaja Jussi Rämet, p. 040 5863 877
vs. hallintopäällikkö Toni Saranpää, p. 050 572 7855