Ajankohtaista
 
Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallituksen päätökset 22.1.2018
22.01.2018

Maakuntahallitus kokoontui tänään Oulussa vuoden ensimmäiseen kokoukseensa. Maakuntahallitus hyväksyi maakuntajohtajan esityksen mukaisesti 3. vaihemaakuntakaavan ehdotusaineistosta saatuihin lausuntoihin valmistellut vastineet sekä ehdotetut jatkotoimet kaavaehdotuksen valmistelussa huomioon otettavaksi. Tämän lisäksi hyväksyttiin yksimielisesti, että nykyisessä maakuntakaavassa oleva yhteystarvemerkintä Oulun lentoaseman ja Tupoksen välillä säilytetään. Lentoaseman liikenneyhteyksien toteuttaminen tarkastellaan maakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisen yhteydessä. Keskustelussa Mika Flöjt teki seitsemän muutosesitystä, jotka raukesivat kannattamattomina. Mika Flöjt ilmoitti jättävänsä asiassa eriävän mielipiteen.

Kolmea kohdetta esitetään maailmanperintökohteiden Suomen aieluetteloon
Pohjois-Pohjanmaalla on esiselvityksissä tunnistettu kolme maa­il­man­pe­rin­tö­koh­tei­den Suomen aieluetteloon mahdollisesti soveltuvaa, merkittävältä osal­taan maa­kun­taan sijoittuvaa kokonaisuutta. Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallitus esittää opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­ri­öl­le/Mu­se­ovi­ras­tol­le kohteen Oulujoen vesistön voimalaitosarkkitehtuuri sekä ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­riöl­le kohteiden Oulangan–Paanajärven alue ja Liminganlahti - Pe­rän­me­ren aa­pa­soi­den syntysija sisällyttämistä maailmanperintökohteiden kan­sal­li­seen aieluetteloon. Käydyn keskustelun jälkeen maakuntahallitus hyväksyi maakuntajohtajan esityksen seuraavalla lisäyksellä: haettavan statuksen tulee mahdollistaa rakennetun vesistön kalateiden toteutus. Mika Flöjt teki keskustelun kuluessa esityksen, että Oulujoen vesistön voimalaitosarkkitehtuuri poistetaan maailmanperintökohteiden kansalliseen aieluetteloon esitettävistä kohteista. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi esityksen raukeavan kannattamattomana. Mika Flöjt ilmoitti jättävänsä asiakohtaan eriävän mielipiteen.

Nahkanen, Tuppurainen ja Pylväs liiton edustajiksi
Maakuntahallitus valitsi Pohjois-Pohjanmaan liiton edustajaksi Conference of Peripheral Maritime Region (CPMR) -edunvalvontajärjestöön maakuntahallituksen jäsen Jari Nahkasen, Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) -verkoston ohjausryhmään maakuntavaltuuston puheenjohtaja Tytti Tuppuraisen sekä Pohjois-Pohjanmaan liiton edustajaksi Euregio Karelia -yhteistyöelimen hallitukseen maakuntahallituksen jäsen Juha Pylväs.

Maakuntahallitus nimesi jäsenet toimikaudelle 2018–2020 Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntakaavoituksen neuvottelukuntaan, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvoinnin yhteistyöryhmään, matkailun kehittämistoimikuntaan, koulutuksen ja tutkimuksen yhteistyöryhmään sekä Pohjois-Pohjanmaan järjestöneuvottelukuntaan. Maakuntajohtajan esitykset hyväksyttiin seuraavilla lisäyksillä:
- Pohjois-Pohjanmaan hyvinvoinnin yhteistyöryhmä: liikuntajohtaja Kati Hämäläinen-Myllymäki, Ylivieska ja maakuntahallituksen jäsen Heidi Haataja
- matkailun kehittämistoimikunta: elinkeinopäällikkö Teemu Haapala, Liminka ja maakuntahallituksen jäsen Helka Tapio
- koulutuksen ja tutkimuksen yhteistyöryhmä: maakuntahallituksen jäsen Jari Nahkanen
- Pohjois-Pohjanmaan järjestöneuvottelukunta: Henna-Mari Toiviainen (naisunioni) ja maakuntahallituksen jäsen Martti Turunen.

Rahoituspäätökset
Maakuntahallitus hyväksyi rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahasto-ohjelmasta Robotiikka geopolymeerimateriaalien tutkimuksessa ja valmistuksessa (GEOBOT) -hankkeen, jolle haettiin Pohjois-Pohjanmaan liitosta EAKR- ja valtion rahoitusta 349 148 euroa. Hankkeen hakija on Oulun yliopisto ja osahakijana Oulun ammattikorkeakoulu. Hankkeessa tavoitellaan uutta liiketoimintaa, kasvua ja kan­sain­vä­lis­ty­mis­tä Pohjois-Pohjanmaan materiaalitehokkuudesta hyötyville yrityksille.

Maakuntahallitus hyväksyi Alustojen tuotteistaminen -hankkeen (ALUT) rahoitettavaksi alueelliset innovaatiot ja ko­kei­lut (AIKO) -määrärahasta. Myönnetty tuki 89 000 €. Hankkeen päähakija on Oulun kaupunki, Business Oulu. Hankkeen tavoitteena on auttaa tuotteistamaan ja tuomaan esille erilaisia innovaatio-, laboratorio- ja palvelutoimintoja ja -alustoja esille sekä koota alustat ja palvelut selkeiksi ko­ko­nai­suuk­sik­si olemassa oleviin portaaleihin.

Lisäksi maakuntahallitus mm.
- nimesi väliaikaisen valmistelutoimielimen ja maakuntauudistuksen johtoryhmän uudeksi varajäseneksi sosiaali- ja terveysjohtaja Merja Honkasen Muhokselta
- valitsi Limingan laajakaistan hankealueen toteuttajaksi Limingan Kuitu Oy:n.

Esityslista on nähtävillä Pohjois-Pohjanmaan liiton sivuilla osoitteessa https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/kokousasiakirjat

Kokousaikataulu
Maakuntahallituksen seuraava kokous pidetään 19.2.2018 Nivalassa.

Lisätietoja:
maakuntahallituksen puheenjohtaja Matias Ojalehto, p. 040 9102 901
maakuntajohtaja Pauli Harju, p. 0400 389 152