Ajankohtaista
 
Oulun seudun yhteinen kannanotto Genomikeskuksen sijoittamiseen
08.06.2018

GENOMIKESKUKSEN SIJOITTAMISESSA HUOMIOITAVA OULUN VAHVUUDET DIGITALISAATION EDISTÄMISESSÄ

Genomikeskuksen alueellistamisselvitys on nousut keskusteluun ja Oulun seudun toimijat haluavat ottaa kantaa Genomikeskuksen alueellistamiseen. Pohdittaessa Genomikeskuksen sijoittamista toteamme, että kansallisesti Oulun vahvuudet liittyvät erityisesti digitaalisuuden ja langattomuuden edistämiseen.

Oulun kaupunki, Oulun yliopisto ja Pohjois-Pohjanmaan liitto näkevät positiivisena sen, että joitakin Genomikeskuksen vastuutehtäviä sijoitettaisiin Oulussa Kontinkankaan kampukselle THL:n nykyiseen toimipisteeseen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (PPSHP) Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS) ja Oulun yliopiston (OY) lääketieteellisen tiedekunnan (LTK) sekä biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnan (BMTK) välittömään yhteyteen.
OYS:ssa eli Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Oulun yliopistollisessa sairaalassa käytännön lääkärit soveltavat genomilääketiedettä eli esimerkiksi eksomin laajuisia tutkimuksia potilaiden diagnostiikassa ja hoidossa. OYS:ssa tehdään myös laaja-alaista ja monitieteellistä genomiikkaan liittyvää tutkimusta. Lisäksi Oulussa yliopisto, kaupunki, sairaanhoitopiiri, tutkimuslaitokset ja yrittäjät muodostavat yhdessä Kontinkankaan kampuksella fyysisesti sijaitsevan, valtakunnallisesti ainutlaatuisen OuluHealth-innovaatioeko-systeemin. OuluHealthin keskeinen päämäärä on mahdollistaa avoin yhteistyö eri toimijoiden välillä terveysalan innovaatiotoiminnan vauhdittamiseksi erityisesti terveyden digitalisaation edistämiseksi. Oulu voisi kytkeytyä Geenomikeskuksen toimintoihin terveysalan digitalisaation edistämiseen tarvittavien kyvykkyyksien kanssa.

Monituottajamallina OuluHealth ekosysteemi tarjoaa parhaan pohjan laatia genomitiedon käytön hyödyntämistä koskeva kansallinen toimintaohjelma ja pelisäännöt. OuluHealth ekosysteemin ainutlaatuinen digitaalinen integraatioalusta mahdollistaa henkilökohtaisten terveystietojen (kuten genomitietojen) ja potilasasiakirjojen sujuvan yhteiskäytön kehittämisen ja sujuvoittaa siten genomitietojen kliinisen käytön mallintamisen sekä digitaalisesti jaetun genomitiedon toiminnallisuuden ja käytettävyyden validaation. Nämä edellä mainitut toimenpiteet ovat yhteneviä Oulun yliopiston esittämän DigiHealthHub-osaamisverkostoesityksen kanssa. Siksi näemme näiden kokonaisuuksien vahvistavan toisiaan ja luovan perustan suomalaiselle digitaalisen terveyden kehitykselle sekä tiiviin yhteyden maakunnan tutkimus-, kehitys ja innovaatiotoiminnan koordinoinnille ja tiedon hallinnalle. Oulun yliopiston kyvykkyys digitaalisten teknologioiden tutkimuksessa on merkittävässä asemassa terveysalan kasvustrategian toimeenpanossa ja perustettujen osaamiskeskusten (genomikeskus, neurokeskus, syöpäkeskus) toiminnassa. Kohdistettuja toimia osaamiskeskusten digitaalisten teknologioiden haltuunotossa ja toimintamallien luomisessa on korkea aika pohtia. (DigiHealth HUB esitys).

Oulun alueen vahvuudet puoltavat digitalisaatiokehitykseen liittyvien toimintojen sijoittumista Ouluun. Myös terveyden digitalisaatiohankkeissa Oulu on luonteva kansallinen toimija.

Oulun yliopistollisen sairaalan ja Oulun yliopiston johtavat asiantuntijat ovat arvioineet toiminnallisia tekijöitä, jotka puoltavat vahvasti joidenkin genomikeskuksen toimintojen sijoittamista Ouluun.

Asiantuntijaselvitys genomikeskuksen sijoittamisesta Ouluun

DigiHealthHub esitys

Oulussa 7.6.2018

OULUN KAUPUNKI
Päivi Laajala
Kaupunginjohtaja

OULUN YLIOPISTO
Jouko Niinimäki
Rehtori

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO
Pauli Harju
Maakuntajohtaja