Ajankohtaista
 
Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallituksen päätökset 8.10.2018
08.10.2018

Maakuntahallituksen kannanotto: Rautateiden runkoverkon tulee tukea henkilöliikenteen matka-aikojen lyhentymistä

Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallitus korostaa, että rautateiden runkoverkon palvelutasomäärittelyssä ja suunnittelussa tulee keskittyä matka-aikojen lyhentämiseen siten, että Oulun ja Helsingin välinen matka voidaan liikennöidä kokonaisuudessaan neljässä tunnissa. Rautateiden runkoverkon henkilöliikenteen kunnianhimoisemmat palvelutasotavoitteet tukevat päästövähennystavoitteiden saavuttamista.

Eduskunnan tulee varata riittävä määräraha vuoden 2019 valtion budjettiin, jotta Liikennevirasto pääsee nopealla aikataululla aloittamaan koko pääradan yleis- ja ratasuunnittelun. TEN-T-ydinverkon toteuttaminen vuoden 2030 tavoitetilaan tulee priorisoida kansallisessa liikennepolitiikassa ja näkyä vahvemmin runkoverkkopäätöksessä. Tavoitetila sisältää pääradan Helsinki-Tampere-Seinäjoki-Oulu ja Tornio/Haaparanta -välin yleis- ja ratasuunnittelun sekä valtatien 4 pullonkaulojen poistamisen. Euroopan komission esitys Suomen pääradan ja valtatien 4 saattamisesta osaksi TEN-T-ydinverkkokäytävää velvoittaa parantamaan palvelutasoja. Pääradan kaksoisraide mahdollistaa satamaterminaalin ja lähijunaliikenteen toimivuuden ja vähentää ilmastopäästöjä.

Maantieverkon osalta esitystä on täydennettävä länsirannikon suuntaisella valtatiellä 8 välillä Pori-Oulu. Runkoverkon on oltava nimensä mukaisesti kaikki Suomen maakuntakeskukset yhdistävä verkko. Pohjois-Suomen maakuntakeskusten väliset tieyhteydet tulee huomioida runkoverkkopäätöksessä, kuten Oulu-Kajaani valtatie 22. Osana runkoverkkopäätöstä runkoverkkoon liitoksissa olevan elinkeinoelämän kuljetusten kannalta merkittävän päätieverkon palvelutaso pitää pystyä määrittelemään ja turvaamaan (valtatie 5 ja 20). Toteutuksen osalta runkoverkon palvelutavoitteet tulee olla kunnianhimoiset.

Kannanotto luettavissa täältä

Raaheen virtuaaliteknologian ympäristö

Maakuntahallitus hyväksyi rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahasto-ohjelmasta IndusStar, AR-ratkaisut teollisissa ympäristöissä ja yritystoiminnan luomisessa -hankkeen, jonka kehittämis- ja investointiosioille haettiin Pohjois-Pohjanmaan liitosta EAKR- ja valtion rahoitusta 557 704 euroa. Raahen koulutuskuntayhtymän ti­loi­hin investoidaan virtuaaliteknologian tutkimus-, kehitys-, oppimis- ja in­no­vaa­tio­ym­pä­ris­tö. Hankkeessa kehitetään prototyyppisovelluksia, jotka testataan loppukäyttäjillä teol­li­suu­den toi­min­ta­ym­pä­ris­töis­sä. Sovellusten tavoitteena on lisätä työ­tur­val­li­suut­ta sekä tehostaa työ­teh­tä­viin perehdyttämistä hyödyntäen uusia menetelmiä ja tek­no­lo­gioi­ta.

Hankkeen päätoteuttaja on Raahen koulutuskuntayhtymä ja osatoteutuksesta vas­taa Ka­jaa­nin ammattikorkeakoulu. Projektia rahoittavat Poh­jois-Poh­jan­maan liiton lisäksi Kainuun liitto, Raahen koulutuskuntayhtymä ja Ka­jaa­nin am­mat­ti­kor­kea­kou­lu sekä SSAB Europe Oy ja Trans­tech Oy.

Lisäksi maakuntahallitus

- päätti että Pohjois-Pohjanmaan liitto hakee Kestävää kasvua ja työtä -ohjelman EAKR-rahoitusta Pohjois-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen kansainvälisyyden kehittäminen -hankkeelle ja osallistuu hankkeen omarahoitusosuuteen kehittämisrahaston varoilla
- hyväksyi, liitto hakee valtionavustusta STM:ltä Lape-muutosagentin palkkaamiseen ja toimintakuluihin vuoden 2019 loppuun saakka kuntien niin halutessa
- valitsi Alavieskan laajakaistan toteuttajaksi Jokilaaksojen Kuituverkko -osuuskunnan.

Esityslista on nähtävillä Pohjois-Pohjanmaan liiton sivuilla osoitteessa http://ppohjanmaa.tjhosting.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2018521

Kokousaikataulu

Maakuntahallituksen seuraavat kokoukset pidetään 5.11. ja 10.12.2018.

 

Lisätietoja:
maakuntahallituksen puheenjohtaja Matias Ojalehto, p. 040 9102 901
maakuntajohtaja Pauli Harju, p. 0400 389 152