Ajankohtaista
 
Pohjois-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmän päätökset 17.10.2018
17.10.2018

Pohjois-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmä kokoontui keskiviikkona käsittelemään Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmaa vuosille 2019–2020. Yhteistyöryhmä puolsi kahta hanketta rahoitettavaksi EU:n rakennerahastoista.

Maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyi lähivuosien kehittämislinjaukset

MYR hyväksyi Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman vuosille 2019–2020. Tavoitteet jakaantuvat yritystoiminnan ja kansainvälisen kilpailukyvyn kehittämiseen, hyvinvoinnin ja hyvän ympäristön vahvistamiseen ja saavutettavuuteen.

Pohjois-Pohjanmaan vaikuttamistavoitteiden kärkiä ovat maakunnassa tarjottavan toisen asteen ja korkea-asteen koulutuksen ja tutkimuksen mitoitus vastamaan alueen elinkeinoelämän ja nuorisoikäluokan tarpeita, liikennejärjestelmän osalta kaksoisraiteen rakentaminen Oulu-Ylivieska välille sekä valtatie 4 toisen vaiheen käynnistäminen. Itä- ja Pohjois-Suomen yhteisiä edunvalvonnan kärkiä ovat rakennerahastokauteen 2021-2027 vaikuttaminen, laajakaistarakentamisen ja Koillisväylän tietoliikennekaapelin edistäminen.

Toimenpiteitä kohdennetaan yritystoiminnan vahvistamiseen, kansainvälistymisen lisäämiseen, uusien teknologioiden kehittämisen vauhdittamiseen ja elinkeinoelämää kehittävän innovaatiojärjestelmän vahvistamiseen. Toimenpiteitä kohdistetaan myös työllistymisen edistämiseen ja koulutuksen varmistamiseen työelämän tarpeiden ja nuorten ikäluokan koon mukaisesti. Hyvinvoinnin edistämisessä keskitytään kumppanuuksien ja yhteistyöverkostojen rakentamiseen, vetovoiman lisäämiseen kulttuuritoimintaa vahvistamalla, nuorten aktiivisuuden mahdollisuuksien ja hyvinvoinnin lisäämiseen sekä turvallisen, viihtyisän ja puhtaan ympäristön kehittämiseen.

Vuosina 2019–2020 rakennerahasto-ohjelman varoja on käytettävissä kehittämiseen 93 milj. euroa, josta Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) osuus on 62,8 milj. euroa ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) 30,2 milj. euroa. EAKR-rahoituksen osalta painotetaan erityisesti uusien yritysten perustamiseen vaikuttavia hankkeita sekä vähähiilistä taloutta edistäviä hankkeita.

ERS-rahoituksessa painotetaan työllisyyttä edistäviä hankkeita, työvoiman kohtaantoon ja liikkuvuuteen vaikuttavia hankkeita, organisaatioiden tuottavuutta ja työhyvinvointia lisääviä hankkeita sekä nuorten ja pitkäaikaistyöttömien osallisuutta edistäviä hankkeita. Rakennerahastohankkeita rahoittavat Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Lisätietoja:
Kehittämispäällikkö Päivi Keisanen 050 431 0605

Kokouksessa annettiin puoltavat lausunnot kahdelle hankkeelle

Maakunnan yhteistyöryhmä antoi puoltavat lausunnot Oulun yliopiston EAKR-hankkeelle Älykäs liikkuva autonominen testiympäristö ja Oulun Ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston ESR-yhteishankkeelle fPlaza – Kestävää kasvua.

Älykäs liikkuva autonominen testiympäristö –hankkeen hakema EAKR-rahoitus on 376 955 euroa. Hankkeen toteutusaika on 1.11.2018–31.12.2020. Hankkeessa kehitetään Oulun yliopiston Linnanmaan kampukselle tutkimus-, kehitys- ja testausympäristö ympäristönsä kanssa yhteistyöhön kykenevien älykkäiden ja automaattisesti liikkuvien järjestelmien tutkimus- ja kehitystoimintaa varten. Kaikilla hankkeessa mukana olevilla tutkimusryhmillä on vahvat yhteistyöverkostot alueen etulinjan yrityksiin, joiden kanssa tutkimuskin tapahtuu yhteistyössä. Hanke on tiedekuntarajat ylittävä ja koko yliopiston yhteinen kehityskohde, joka palvelee suoraan myös alueen yritystoimintaa tarjoamalla toimivan kenttätestiympäristön automaattiajamisen ja itsenäisesti liikkuvien järjestelmien tutkimukseen ja tuotekehitykseen.

fPlaza-hankkeelle haettu ESR-rahoitus on 559 068 euroa. Hankkeen toteutusaika on 1.11.2018–31.10.2021. Hankkeen päätavoitteena on parantaa naisten asemaa työmarkkinoilla, edistää naisten siirtymistä työstä työhön tai yrittäjyyteen sekä edistää naisten mahdollisuuksia edetä uralla ja lisätä heidän liikkeenjohdollista osaamistaan. Lisäksi yrittäjinä toimivia naisia kannustetaan yritystoiminnan kehittämiseen, kasvuun, kansainvälistymiseen ja yritystoiminnan laajentamiseen myös perinteisten naisalojen ulkopuolelle. Yhteisten työpajojen ja osaamisen kehittämisen ja jakamisen tavoitteena on luoda edellytyksiä uusille tuotteille ja palveluille, löytää uusia markkinoita sekä verkostoitua paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.

Lisätietoja:
Aluekehityspäällikkö Heikki Ojala 050 433 3951