Pohjois-Pohjanmaan EU-tietopiste

 
Ajankohtaista

 
Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallituksen päätökset 21.1.2019
21.01.2019

Vuoden 2019 ensimmäinen maakuntahallituksen kokous pidettiin Oulussa maanantaina 21.1.2019.

Pohjois-Pohjanmaan tavoitteena on edetä kohti vähähiilistä maakuntaa. Päästöjen vähentäminen, vähähiilisen talouden kehittäminen ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen koskee laajasti talouden ja yhteiskunnan eri osa-alueita. Energian tuotannon ja kulutuksen rooli maakunnan kilpailukyvyn sekä muun muassa ilmastokysymysten näkökulmasta on edelleen keskeinen.

Maakuntahallitus päätti käynnistää Pohjois-Pohjanmaan ilmastostrategian päivittämisen, hakea Pohjois-Pohjanmaan ilmastohankkeelle EAKR-hankerahoitusta ja perustaa Pohjois-Pohjanmaan ilmastotyön neuvottelukunnan vuosille 2019-2020.

Pohjois-Pohjanmaan ilmastotyö käynnistyy

Pohjois-Pohjanmaan ilmastostrategian päivitystyö käynnistetään. Pohjois-Pohjanmaalla on saatu viime vuosina hyviä kokemuksia kuntien omaehtoisesta ilmastotyöstä, mutta vähähiilisen maakunnan rakentamiseen liittyvää toimintaa ja sen vaikuttavuutta on tärkeää lisätä. Ympäristön hyvä tila ja luonnonvarojen kestävä käyttö ovat Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman ja sen toimeenpanosuunnitelman yksi painopiste. Linjaukset päivitetään, jonka lisäksi sekä Euroopan unionin yleiset että Suomea koskevat ilmasto- ja energiatavoitteet tuodaan maakunnan tasolle. EU:n koheesiopolitiikka 2021+ sekä vähähiilisyyteen liittyvät tavoitteet edellyttävät alueella vuoropuhelua ja varautumista, jotta tulevat rahoitusmahdollisuudet voidaan hyödyntää tehokkaasti.

Pohjois-Pohjanmaan ilmastohanke

Maakuntahallitus päätti hakea Pohjois-Pohjanmaan ilmastohankkeelle Euroopan aluekehitysrahaston hankerahoitusta ja varata omarahoitusta yhteensä 60 000 euroa vuosille 2019–2020, mikäli hanke toteutuu rahoitussuunnitelman mukaisesti. Hankkeen kustannusarvio on 260 192 euroa. Hankkeen tavoitteena on tukea maakunnan ilmasto- ja energiatavoitteiden uudistamista. Hankkeessa tarkastellaan vähähiilisen talouden kehittämistä ja luodaan maakunnallinen tiekartta. Pohjois-Pohjanmaan ilmastotavoitteiden saavuttaminen vaatii päättäjien ja toimijoiden sitouttamista sekä yhteistyö eri toimijoiden aktiivista osallistumista.

Pohjois-Pohjanmaan liiton ilmastotyön neuvottelukunta vuosille 2019–2020

Maakuntahallitus perusti Pohjois-Pohjanmaan ilmastotyön neuvottelukunnan vuosille 2019–2020 ja nimesi siihen seuraavat tahot:

Pohjois-Pohjanmaan liitto

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Oulun kaupunki

Pohjois-Pohjanmaan seudulliset kehittämisyhtiöt

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK

Luonnonvarakeskus LUKE

Suomen ympäristökeskus SYKE

Oulun yliopisto

Oulun ammattikorkeakoulu Oy

Centria ammattikorkeakoulu

Suomen Metsäkeskus

Suomen luonnonsuojeluliitto

Oulun Kauppakamari

Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Keski-Pohjanmaan yrittäjät

ProAgria Oulu

Nuorten edustus

Maakuntahallitusta neuvottelukunnassa edustavat maakuntahallituksen ja -valtuuston puheenjohtajisto sekä perussuomalaisten edustaja. Lisäksi neuvottelukuntaan nimettiin aikaisemmin toimineen Pohjois-Pohjanmaan energia-alan neuvottelukunnan puheenjohtaja. Neuvottelukunnan puheenjohtajaksi nimettiin maakuntahallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajaksi maakuntavaltuuston puheenjohtaja.

Neuvottelukunnan tehtävänä on ohjata maakunnallisten ilmasto- ja energiatavoitteiden muodostamista, toimintaympäristön seuranta, strategisten tavoitteiden edistäminen ja toteutumisen seuranta sekä eri toimijoiden vuorovaikutuksen ja yhteistyön edistäminen. Neuvottelukunnassa ovat edustettuina liiton virasto, maakuntahallitus sekä keskeiset sidosryhmät.

Lisäksi maakuntahallitus

- hyväksyi Lapin liiton, Kainuun liiton, Keski-Pohjanmaan liiton ja Pohjois-Pohjanmaan liiton välisen rakennerahastohallinnointia koskevan yhteistyösopimuksen

- siirsi toimivaltaansa EU:n rakennerahastoasioissa siten, että rahoituspäätökset tekee kehitysjohtaja aluekehityspäällikön esittelystä sekä jatkotoimenpiteet tekee maakuntajohtaja hallintojohtajan esittelystä

- hyväksyi Pohjois-Pohjanmaan liiton rakennerahastotoiminnan päivitetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvauksen

- varautuu ylimaakunnallisen Elinkeinot murroksessa (ELMO) -hankkeen EAKR-rahoituksen omarahoitusosuuden kattamiseen Pohjois-Pohjanmaan liiton kehittämisrahastosta

- osoitti Pohjois-Pohjanmaan Digitukitoimintamalli-pilottiin (POUTA) 90 000 euron omarahoituksen Pohjois-Pohjanmaan liiton kehittämisrahastosta

- hakee Yhdessä kestävää elinvoimaa Pohjois-Pohjanmaalle ja Lappiin -hankkeelle rahoitusta Manner-Suomen maaseutuohjelmasta 2014–2020 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta

- nimesi Humanpolis Oy/Rokua Geoparkin edustajaksi Pohjois-Pohjanmaan matkailun kehittämistoimikuntaan Ritva Ilosen tilalle Vesa Krökin

- nimesi maakuntajohtajan varahenkilöksi/sijaiseksi 21.1.2019 alkaen kehitysjohtaja Tiina Rajalan suunnittelujohtaja Jussi Rämetin virkavapauden loppuun saakka

- päätti siirtää EU-tietopisteen toiminnan, EU-tiedottajan toimen sekä niihin varatut määrärahat vuoden 2019 alusta lähtien aluekehityksen tulosalueelta hallinnon ja talouden tulosalueelle

- hylkäsi Pohjois-Pohjanmaan liiton mainostoimistopalveluja koskevaan hankintapäätökseen tehdyn oikaisuvaatimuksen.

Esityslista on nähtävillä Pohjois-Pohjanmaan liiton sivuilla osoitteessa http://ppohjanmaa.tjhosting.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2019535

Lisätietoja:

maakuntahallituksen puheenjohtaja Matias Ojalehto, p. 040 9102 901

maakuntajohtaja Pauli Harju, p. 0400 389 152 

Pohjois-Pohjanmaan liitto

Sepänkatu 20, 90100 Oulu

Puh. +358 (0)40 685 4000

Fax. +358 (0)8 3113 577

info@pohjois-pohjanmaa.fi