Ajankohtaista
 
Merialuesuunnitelmalla kohti tuottavaa ja puhdasta merta
18.05.2020

Suomeen laaditaan ensimmäistä kertaa kattava merialuesuunnitelma. Suunnitelmassa osoitetaan yleispiirteisesti eri käyttöön – esimerkiksi kalastukseen, vesiviljelyyn, energiantuotantoon, virkistyskäyttöön, matkailuun ja meriliikenteeseen – sopivia potentiaalisia alueita. Tavoitteena on sovittaa yhteen eri toimialojen tarpeita ja näin parantaa merellisten elinkeinojen harjoittamista ja meriympäristön tilaa.

- Merialuesuunnitelma tuo esiin merialueen kestävän käytön mahdollisuuksia, kertoo Pohjois-Pohjanmaan liiton ympäristöpäällikkö Tuomas Kallio. Laaja merialue mahdollistaa merellisten elinkeinojen monipuolisen kehittämisen sekä kulttuuriperinnön ja meriluonnon hyödyntämisen alueen vetovoimatekijänä. Potentiaalia nähdään muun muassa matkailun, merituulivoiman ja kalatalouden kehittämisessä. Merenkulun merkitys on alueen kansainvälisten yhteyksien kannalta keskeinen, Kallio korostaa.

Muissa maissa valtio vastaa merialueesta ja merialuesuunnitelman laatimisesta. Suomessa suunnitelma on laadittu kahdeksan rannikon maakunnan liittojen yhteistyönä. Tämä on hyvä ratkaisu, sillä näin on saatu aikaan laaja, eri hallintotasoista, organisaatioista ja sidosryhmistä koostuva yhteistyö. Työ on kestänyt kolme vuotta.

- Merialuesuunnitelmaa tehdään tiiviissä yhteistyössä maakunnan liittojen, ympäristöministeriön ja eri sidosryhmien kanssa. Tarkoitus on tunnistaa ja tuoda näkyviin merialueen käytön suuret linjat. Olemme pyrkineet näkemään alueiden monikäytön mahdollisuuksia sovittamalla yhteen erilaisia intressejä ja myös rajoitteita. Suunnitelma ei ole oikeusvaikutteinen eikä se kuulu kaavahierarkiaan, vaan tuottaa soveltavaa tietoa mm. maakuntakaavoituksen ja muun yleispiirteisen suunnittelun ja kehitystyön tarpeisiin, kuvaa suunnitelman merkitystä suunnittelujohtaja Jussi Rämet Pohjois-Pohjanmaan liitosta.

Merialuesuunnitelmaluonnos on kuultavana 18.5.-17.6.2020 välisenä aikana. Suunnitelma on ainoastaan digitaalisessa muodossa ja nähtävillä sivulla www.merialuesuunnitelma.fi. 

Lisätietoja:

Suunnittelujohtaja Jussi Rämet p. 040 586 3877, jussi.ramet@pohjois-pohjanmaa.fi

YmpäristöpäällikköTuomas Kallio, p. 050 345 7047, tuomas.kallio@pohjois-pohjanmaa.fi