HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN UUTISKIRJE POHJOIS-POHJANMAALLA

UUTISKIRJE 1/2012 

Kesäkuu 2012

Juha Matikainen Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointiohjelmaa toteuttavan Muutos Nyt -hankkeen ohjelmajohtajaksi

FM Juha Matikainen on aloittanut Hyvinvointiohjelman II vaiheen toteutusta tukevan Muutos Nyt – Hyvät asiat käytäntöön monialaisilla verkostoilla – hankkeen ohjelmajohtajana toukokuun alusta. Hanke on EAKR-osarahoitteinen.

Lue lisää...

Lämpö aiheuttaa satoja ylimääräisiä kuolemia Suomessa

Suomalaiset eivät osaa suojautua lämmön aiheuttamilta terveyshaitoilta, koska maatamme ei pidetä ilmastoltaan erityisen lämpimänä. Kuitenkin lämpö alkaa aiheuttaa terveyshaittoja jo 20 asteen jälkeen ja aiheuttaa vuosittain useita satoja ylimääräisiä kuolemia.

Lue lisää...

Terveempi Pohjois-Suomi -hankkeen toinen vaihe käynnistyi 

Terveempi Pohjois-Suomi 2 -hanke (TerPS2) keskittyy hyvinvointirakenteiden ja sähköisen hyvinvointikertomuksen kansalliseen käyttöönottoon. KASTE-rahoitteista hanketta hallinnoi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Varsinaisen kansallinen kehittämistyö starttasi 1.5.2012.

Lue lisää...

Hyvinvointifoorumi on vakiinnuttanut asemansa

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointifoorumi 2012 järjestettiin 23.–24.4. 2012 Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan tiloissa. Kaksipäiväisen hyvinvointifoorumin teemana oli tänä vuonna lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointitekotunnustus jaettiin tänä vuonna Oulun kaupungin liikuntatoimelle ja ODL:n liikuntaklinikalle niiden pitkäjänteisestä työstä nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi elämänhallinnan lisäämiseksi sekä erityisesti nuorten miesten liikkumista edistävästä ja osallistavasta toiminnasta.

Lue lisää... 

Puheenjohtajuus Ouluun:
Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot uudistavat toimintaansa

STES ry:n vuosikokous pidettiin verkostotapaamisen yhteydessä 20.3. Salossa. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Veikko Kujala ja sihteeriksi Leea Järvi, molemmat Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä.

Lue lisää... 

Terveyttä ja hyvinvointia monialaisesti

Oulun seudun ammattikorkeakoulu on profiloitunut pohjoisen alueen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen ja nimennyt yhden neljästä painoalasta teeman mukaisesti. Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen painoalan tavoitteena on edistää yksilön, yhteisön ja ympäristön terveyttä ja hyvinvointia kehittämällä käyttäjälähtöisiä ja innovatiivisia palveluja sekä palveluprosesseja soveltaen palvelumuotoilun menetelmiä.

Lue lisää... 

Pohjois-Suomen kohortti 1966 tutkimusohjelma tukee innovoimista

Kohortti 1966 hanke tarjoaa Oulun seudun yrityksille mahdollisuuden tuoda esille osaamistaan, tuotteitaan ja palveluitaan. Toiminnan päätavoitteena on tukea alueen innovaatioiden esille tuomista, käyttäjäkeskeistä lähestymistapaa sekä yhteistyön syntymistä tieteellisen tutkimuksen, soveltavan tutkimuksen ja tuotekehityksen välille.

Lue lisää...

Yritykset voivat esitellä tuotteitaan olokkarissa 

Kohortti 1966 hanke tarjoaa toiminnan avulla Oulun seudun yrityksille mahdollisuuden tuoda esille osaamistaan, tuotteitaan ja palveluitaan.

Lue lisää...

ODL vapaaehtoistoiminta tekee töitä välittämisen ja yhteisöllisyyden puolesta

Oulun Diakonissalaitos käynnisti vapaaehtoistoiminnan tämän vuoden alussa. Toiminnan tavoitteena on antaa tukea sitä tarvitseville, tarjota vapaaehtoisille kanava hyvän tekemiseen ja vahvistaa välittämisen kulttuuria.  Toiminnalla herätellään huomioimaan lähimmäisiä ja kääntämään huomion hyviin puheisiin ja tekoihin sekä siihen, kuinka jokainen voi auttaa ja kuinka pienilläkin teoilla on suuri merkitys.

Lue lisää... 

Oulun työllisyysverkko

Oulun työllisyysverkko -sivustolle on koottu tietoa ja linkkejä Oulun seudun välityömarkkinoiden työllisyyspalveluista, koulutusmahdollisuuksista sekä tukipalveluista työnhakijan erilaisiin elämäntilanteisiin.

Lue lisää...

MOPOssa nuoret keskiössä ja sisällön tuottajina

Oulun alueen kutsuntaikäisten hyvinvoinnin edistämishanke MOPO tuottaa ohjausmalleja ja -sisältöjä nuorten liikunnalliseen ja sosiaaliseen aktivointiin sekä elämänhallinnan tukemiseen. Hankkeessa kehitetään uudenlainen, nuorille tuttuja teknologioita hyödyntävä palvelukonsepti, jossa keskiössä on nuorten oma osallistuminen ja osaaminen sekä toimiminen sosiaalisessa verkostossa. Palvelussa tarjotaan nuorille terveysinformaatiota motivoivasti ja nuoret ovat tiiviisti mukana sisällön tuottamisessa. Viestinnällisesti palvelussa hyödynnetään nuorille tuttuja pelillisiä ratkaisuja. Palvelussa käytetään hyväksi peleistä tuttua verkostopelaamista. Hanke myös kouluttaa monialaisen toimijaverkon nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn.

MOPO –kutsuntaikäisten aktivointihankkeessa on tapahtunut tämän kevään aikana paljon. Hankkeessa on kehitetty palvelun prototyyppiä ja nuoret ovat osallistuneet sen testaamiseen innokkaasti. Nuorilta saatu palaute on ollut arvokasta ja se on hyödynnetty palvelun jatkokehittämisessä.

Syksyn 2012 aikana testataan nuorten kanssa palvelun elementtejä sekä niiden toimivuutta nuorten liikuntaan aktivoimisessa. Tavoitteena on nuoria puhutteleva ja paremmin tavoittava uudenlainen viestintämuoto, joka sisältää pelaamista, terveysinformaatiota, liikuntaa, yhdessä oloa sekä tietoa Oulun kaupungin nuorten toiminta- ja palvelumahdollisuuksista.

Hankkeen päätoteuttajia ovat Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö ja Oulun yliopisto ja Oulun kaupunki.  Puolustusvoimat, Virpiniemen liikuntaopisto ja paikalliset hyvinvointialan yritykset ovat hankkeen keskeisimmät yhteistyökumppanit. Hanketta rahoittavat Pohjois-Pohjanmaan ELY –keskus ESR -rahoituksella, Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Tekes.

Kansalaiskysely:
Terveyskeskus- ja mielenterveyspalveluissa eniten parannettavaa

Mielenterveysongelmat, työttömyys ja alkoholin liikakäyttö ovat asioita, jotka kansalaisten mielestä uhkaavat hyvinvointia. Eniten korjattavaa on terveyskeskusten toiminnassa ja mielenterveyspalveluissa sekä vanhusten koti- ja asumispalveluissa. Tämä selviää sosiaali- ja terveysministeriön toteuttamasta Kaste-kyselystä.


Lue lisää...

Tutkimus:
Perheen sosioekonominen asema ja asuinalue eriarvoistavat lasten elämää

Vanhempien koulutustausta ja taloudellinen asema vaikuttavat lapsen kasvuun ja kehitykseen, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lasten ja nuorten terveysseurannan LATE-tutkimus. Eroja lasten terveydessä ja hyvinvoinnissa havaittiin myös eri asuinalueiden välillä.


Lue lisää...

Pohjois-Suomen hyvinvointi ja terveyspäivät (HYTE -päivät) 4.-5.10.2012:

Osallisuutta, hyvinvointia ja terveyttä Pohjois-Suomessa
– syrjäytymisen ehkäisy yhteisenä asiana

Pohjois-Suomessa järjestetään toista kertaa omat alueelliset hyvinvointi- ja terveyspäivät, jotka toteutetaan laajassa yhteistyössä alueellisten toimijoiden kanssa.

Päivien päävastuussa on Pohjois-Suomen aluehallintoviraston hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen neuvottelukunta. Päivien järjestämisessä ja toteutuksessa mukana ovat Oulun kaupunki, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, KASTE- alueellinen johtoryhmä, SOSTE, Kainuun maakunta kuntayhtymä ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointiohjelmatyö.

Hyte päivien ohjelma on luettavissa 20.6.2012 alkaen aluehallintoviraston nettisivuilla www.avi.fi/pohjois

Hyte päivien teemana on tarkastella syrjäytymisen ehkäisyä eri näkökulmista ja löytää vaikuttavia uusia malleja varhaisen tuen toteuttamiseen. Ideana on vuorovaikutteisesti ja käytännönläheisesti innostaa Pohjois-Suomen osaajia keskustelemaan alueellisista erityispiirteistä ja mahdollisuuksista vaikuttaa uudella tavalla yhdessä ennaltaehkäisevän toiminnan kehittymiseen peruspalveluissa.

Tule ottamaan kantaa avoimen rohkeasti, kun keskustellaan monitoimijuudesta, paikallisista ennaltaehkäisevän työn rakenteista, resursseista, tietojohtamisen käytännöistä ja työkaluista ja taidelähtöisten menetelmien käytöstä syrjäytymisen ehkäisyssä.

Päivien tarkoituksena on vahvistaa hyvinvointia ja terveyttä rakentavaa konkreettista yhteistyötä ja nostaa erityishuomion kohteeksi poikkihallinnollinen yhteistyö (uudenlaisten menetelmien ja rajapintojen näkyväksi tekeminen). Tavoitteena on vuorovaikutteinen yhteistoiminta, jossa annetaan tilaa avata uusia näkökulmia tulevaisuuden palvelujärjestelmän kehittämiseen.  Uutta rajapintaa avataan mm. taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia teemalla, johon Oulun kaupunginteatteri tarjoaa luontevat puitteet.

Päivät ovat osallistujille maksuttomat. Päiviä varten tehdään omat kotisivut, jotka löytyvät Pohjois-Suomen aluehallintoviraston nettisivuilta elokuussa www.avi.fi/pohjois

Lisätietoja:
Erikoissuunnittelija Tytti Tuulos, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, tytti.tuulos@avi.fi

Tervetuloa vaikuttamaan Pohjois- Suomen Hyte päivillä!

muutosNYT on hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen uutiskirje, jota julkaisevat Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointiohjelman II vaihe  2012–2014, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon  yksikkö ja Terveempi Pohjois-Suomi –hanke, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Oulun kaupunki, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Kumppanuuskeskus ja Oulu Wellness Instituutti.

Uutiskirje ilmestyy 3 - 4 kertaa vuodessa.
Tapahtumakalenteri