I&O kärkihanke Pohjois-Pohjanmaa
 

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Pohjois-Pohjanmaalla

Kärkihankkeen tavoitteena on kehittää Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa iäkkäille sekä omais- ja perhehoitajille nykyistä yhdenvertaisemmat, paremmin koordinoidut ja kustannusten kasvua hillitsevät palvelut.

Kärkihanketta tarvitaan siksi, että palvelujärjestelmä on pirstaleinen, hyvät käytännöt ovat levinneet hitaasti ja alueelliset erot ovat pysyneet suurina. Näin on myös maakunnassamme Pohjois-Pohjanmaalla.

Kärkihankkeen tavoitteen mukaisesti maakunnassa luodaan, kokeillaan ja juurrutetaan kotihoidon sisältöä kehittäviä toimintamalleja, joissa huomioidaan iäkkäiden osallisuuden lisääminen, digitalisaation hyödyntäminen, tiedolla johtaminen sekä valinnanvapauden lisääntyminen. Tiedot palvelukokonaisuudesta tulisi olla myös omaisten käytössä ja mahdollistaa omaisten aktiivisemman osallistumisen.

Tavoitteenamme on luoda ikäystävällinen Pohjois-Pohjanmaan maakunta, joka
· osallistaa ikäihmisiä ja lisää heidän vaikuttamismahdollisuuksia
· tarjoaa yhdenvertaisia, paremmin ja joustavammin kohdennettuja palveluita
· tarjoaa toimintakykyä ja kuntoutumista edistäviä toimintoja ja monipuolisia sosiaali- ja terveyspalveluita kotona asumisen tueksi
· tarjoaa yhteen sovitettuja palvelukokonaisuuksia keskitetyn palveluohjauksen ja sujuvan tiedonkulun avulla
· toteuttaa omais- ja perhehoidon palveluita yhdenmukaisesti ja tarvelähtöisesti

Muutosten tueksi Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan on palkattu myös  muutosagentti, jonka tehtävänä on tukea tätä kehittämistyötä. Muutosagentin tehtävänä on innostaminen, muutoksen tukeminen ja tietoon perusturva muutoksen ohjaaminen yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa.

Tällä sivustolla kerrotaan kärkihankkeen toteutumisesta Pohjois-Pohjanmaalla.

Toimintakykyä ravitsemuksella! 26.9.2018

Toimintakykyä ravitsemuksella- alueellinen koulutus oli suunnattu sosiaali- ja terveydenhuollo ammattilaisille, jotka työskentelevät ikäihmisten parissa, erityisesti kotihoidon henkilöstölle. Tilaisuudessa kouluttajina toimivat geriatrian professori Timo Strandberg sekä Pohjois-Pohjanmaan ravitsemusasiantuntijat. Koulutuksessa käsiteltiin ravitsemustilan arvioinnin merkitystä ja menetelmää.

Lapin, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntien I& sekä ympäristöministeriö järjestivät yhteistyössä seminaarin

Parasta elämää kotona- asumisen arkea Pohjois-Suomessa 22.2.2018

Seminaari oli tarkoitettu Lapin, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan vanhusneuvostoille sekä ikäihmisten asumisesta, palveluista ja niiden kehittämisestä kiinnostuneille kuntalaisille, asiakkaille, ammattilaisille ja päättäjille.

Videotallenne seminaarista.

Ohjelma

 

Lisätiedot:

I&O Muutosagentti
Rita Oinas
rita.oinas@pohjois-pohjanmaa.fi
+358406854038

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

http://stm.fi/hankkeet/koti-ja-omaishoito
http://stm.fi/koti-ja-omaishoito/muutosagentit

 #IKIOMAT @OinasRita