Toimintasuunnitelma Pohjois-Pohjamaalla
 
Pohjois-Pohjanmaa on pinta-alaltaan Suomen toiseksi suurin maakunta ja sisältää kaikista maakunnista eniten kuntia (30). Alueen väestöpohja on n. 410 000 henkilöä, joista lähes puolet asuu Oulussa. Yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä on noin 17 %. Vuonna 2025 väestömäärän ennustetaan olevan noin 430 000, joista yli 65-vuotiaiden osuus on 22 %. Ikärakenne on alueen kunnissa epätasainen ja joissain alueen kunnista vanhusten määrän ennustetaan kasvavan jopa yli 40 %:iin vuoteen 2025 mennessä.

Vuonna 2015 alueen 75 vuotta täyttäneistä asukkaista noin 91 % asui kotona. Säännöllisen kotihoidon piirissä oli noin 15 % ja omaishoidossa noin 6 % yli 75-vuotiaista. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien osuus on laskenut vuosittain tehostetun palveluasumisen vastaavasti yleistyessä. Palvelurakenne painottuu edelleen ympärivuorokautiseen hoitoon. Kuntien/alueiden erot ovat suuria ja palvelurakenne heterogeeninen. Kotona asuvien osuus jää alle tavoitteen vaikka säännöllisen kotihoidon ja omaishoidon tuen kattavuudet ovat korkeita. Kunnissa on selkeitä eroja, ja säännöllistä kotihoitoa saa Pohjois-Pohjanmaalla erilaisin perustein.

Yhteiseksi tavoitteeksi on lausuttu, että “Pohjoispohjalainen ikäihminen asuu kotona eläen oman näköistä elämää tarvitsemiensa tuen ja palvelujen turvin.´  Ennaltaehkäisevät ja hyvinvointia edistävät palvelut tukevat yhteisöllisyyttä, kotona asumista ja toimintakyvyn säilymistä. Ikäihmisen koti voi olla erilaisissa asumisympäristöissä. Tavoitteena on pääosin luopua pitkäaikaisesta laitoshoidosta ja korvata näitä palveluita kuntouttavalla kotona asumista tukevilla palveluilla sekä kehittää mm. kotisairaalatoimintaa lyhytaikaiseen hoidon tarpeeseen.