Puheenjohtajisto ja jäsenet
 

Puheenjohtajisto

Puheenjohtaja
1. varapuheenjohtaja Lyly Rajala, Oulu
2. varapuheenjohtaja Harri Karjalainen, Taivalkoski
3. varapuheenjohtaja Kalervo Ukkola, Oulu

Jäsenet

Jäsen Varajäsen
Alavieska
Anna-Leena Brax
Jarmo Nahkala
Haapajärvi
Paavo Ranua
Maritta Niska
Teija Myllylä
Maarit Nikula
Haapavesi
Helinä Niemelä
Viljo Saukko
Sari Vatjus
Helvi Järvenpää
Hailuoto
Sauli Pramila
Ahti Patokoski
Ii
Teijo Liedes
Jarmo Lauri
Tauno Kivelä
Juho Tauriainen
Kalajoki
Riitta A. Tilus
Hanna Saari
Sami Hänninen
Jouko Arvo
Kempele
Jarmo Haapaniemi
Sari Janatuinen
Minna-Maaria Sipilä
Jouko Etelä
Toivo Piira
Antti Ollikainen
Kuusamo
Marjo Kämäräinen
Mika Määttä
Martti Turunen
Vuokko Käsmä
Ulla Parviainen
Tuula Mustonen
Kärsämäki
Raija Aulis
Harri Pernu
Liminka
Tuomas Okkonen
Mari Viljas
Asko Laukkanen
Antti Tahkola
Lumijoki
Sirkka Kyrö
Jaana Ollakka
Merijärvi
Juhani Alaranta
Esko Nivala
Muhos
Eija Jurvanen
Anu Plaketti
Jaakko Myllyniemi
Pasi Brotkin
Nivala
Eero Erkkilä
Jarmo Vuolteenaho
Pekka  Pääkkö
Leena Vähäsöyrinki
Oulainen
Anne Hannus
Pekka Heiska
Pekka Rahkola
Merja Krapu
Oulu
Esa Aalto
Annemari Enojärvi
Hilkka Haaga
Hanna Haipus
Yrjö Harju
Janne Heikkinen
Paavo J. Heinonen
Anne Huotari
Jarmo J. Husso
Juha Hänninen
Marja-Leena Kemppainen
Latékoé Lawson Hellu
Anna-Kaisa Lepistö
Jorma Leskelä
Henna Määttä
Lauri Nikula
Matias Ojalehto
Eeva-Maria Parkkinen
Jenni Pitko
Risto Päkkilä
Lyly Rajala
Hanna Sarkkinen
Jenna Simula
Tanja Tiainen
Sirpa Tikkala
Kaarina Torro
Tytti Tuppurainen
Kalervo Ukkola
Veijo Väänänen
Janne Hakkarainen
Ville Vähämäki
Mauno Murtoniemi
Minna Åman-Toivio
Jukka Lappapainen
Jari Laru
Mikko Viitanen
Martti Korhonen
Sami Pikkuaho
Milla Kynkäänniemi
Niilo Heinonen
Heikki Kontturi
Mirja Vehkaperä
Jouko Korkiakoski
Paula Himanen
Mikko Kälkäjä
Jukka Kolmonen
Anne-Maria Takkula
Jaana Isohätälä
Antti Huttu-Hiltunen
Mikko Merihaara
Rauno Hekkala
Juha Vuorio
Tuija Pohjola
Riikka Moilanen
Pirjo Sirviö
Sari Halonen
Mikko Raudaskoski
Anne Snellman
Pudasjärvi
Vesa Riekki
Kari Tykkyläinen
Hilkka Parkkisenniemi
Suvi Kipinä
Pyhäjoki
Matti Nousiainen
Eija Flink
Pyhäjärvi
Jorma Leskinen
Martti Savolainen
Pyhäntä
Sami Kamula
Iiris Ruotsalainen
Raahe
Matti Honkala
Viljo Lehmusketo
Hanna-Leena Mattila
Marko Salmela
Teija Larikka
Risto Heinonen
Jarmo Myllymäki
Paavo Törmi
Reisjärvi
Mikko Kinnunen
Helena Kinnunen
Sievi
Terhi Kangas
Jukka Linna
Siikajoki
Päivi Eskola
Kauko Lehto
Siikalatva
Mikko Hyvärinen
Seija Junno
Taivalkoski
Harri Karjalainen
Anneli Pulkkanen
Tyrnävä
Tauno Uitto
Annukka Suotula-Ervasti
Utajärvi
Reetta Tuovinen
Eero Pirttikoski
Vaala
Esa Karjalainen
Miia-Kristiina Paakkari
Ylivieska
Kaisa Haapakoski

Auli Mustikkamaa
Samuli Kärkinen
Timo Ahvenainen
Tiina Junttila