Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Uutiset

uutiset

28.06.2022
Pohjois-Pohjanmaan oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelma ja JTF-ohjelmaehdotus lausuntokierroksella 8.8.2022 mennessä

Pohjois-Pohjanmaan oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelmaan pyydetään lausuntoja.  Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja JTF-ohjelmaehdotuksesta ja samalla myös maakuntien siirtymäsuunnitelmista sekä ohjelman ympäristöselostuksesta 8.8.2022 mennessä. Suomessa JTF-valmistelun perusta on hallitusohjelman kirjaus turpeen energiakäytön puolittamisesta 2030 loppuun mennessä. JTF:llä vastataan vähähiilisen siirtymän aiheuttamiin sosioekonomisiin ja ympäristöllisiin haittavaikutuksiin työllisyyden ja kestävien aluetalouksien turvaamiseksi.  Turvetoimiala työllistää Suomessa noin 2 500 henkilötyövuotta. Toimialan huomattavan supistumisen välittömät ja välilliset haittavaikutukset aluetalouksiin ja työllisyyteen ovat merkittäviä, joihin JTF:n tehtävänä on vastata alue- ja rakennepolitiikan toimenpitein elinkeinojen monipuolistamiseksi ja työvoiman sopeuttamiseksi alueilla, jossa edellytykset muutokseen sopeutumiseen ovat heikoimmat. Maakuntien oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelmat liitetään osaksi Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 EU:n…

23.06.2022
Ennakkokutsu: Kokemusten vaihto akkujen arvoketjusta 22. syyskuuta 2022

Battery Region kutsuu kaikki kiinnostuneet tilaisuuteen rajat ylittävään kokemusten vaihtoon ja alueellisen tiedon levittämiseen. Hankkeessa on tarkasteltu akkujen arvoketjun osaamisen tarvetta ja koulutustarjontaa Pohjois-Ruotsissa ja Pohjois-Suomessa. Suomen tuloksia voi jo nyt tarkastella Pohjois-Pohjanmaan liiton kotisivujen hankesivuilta. Tilaisuudessa akkuarvoketjun kosketuspintaa omaavat muut projektit ja yritykset molemmin puolin rajaa kertovat työstään ja tuloksistaan. Tule kuuntelemaan päätelmiämme ja vaihtamaan kokemuksia muiden kanssa paikan päällä Skellefteåssa tai etäyhteydellä. Lisätietoja hankkeesta ja tilaisuudesta: www.batteryregion.eu.

23.06.2022
Osallisuutta järjestötyöstä! Vuoden 2022 järjestötekopalkinnon teemana osallisuuden kokemus

Maakunnassa tehtävää järjestötyötä nostetaan esiin vuosittain jaettavalla Pohjois-Pohjanmaan järjestötekopalkinnolla. Tämän vuoden teemaksi maakunnallinen järjestöneuvottelukunta valitsi osallisuuden kokemuksen. Haussa on siis järjestöteko, jonka myötä kohderyhmän hyvinvointi ja osallisuuden tunne on vahvistunut. ” Palkinto jaetaan nyt neljännen kerran. Sen kautta järjestö tai yhdistys voi tuoda omaa toimintaansa laajempaan tietoisuuteen. Toivomme runsasta määrää monipuolisia ehdotuksia” sanoo strategiapäällikkö Ilpo Tapaninen Pohjois-Pohjanmaan liitosta. Ehdokkaiden ilmoittaminen avataan syyskuun alussa. Palkinnon saajan valitsee maakuntahallitus ja palkinnon jako tapahtuu marraskuussa pidettävillä maakuntapäivillä. Palkinnon suuruus on 1 000 euroa. Lisätietoja: Järjestötekopalkinto ja järjestöneuvottelukunnan toiminta (Pohjois-Pohjanmaan liiton verkkosivut) Järjestöneuvottelukunnan puheenjohtaja Esa Aunola / Pohjois-Pohjanmaan kylät ry / p. 040-551 3986, esa.aunola@ppkylat.fi…

21.06.2022
Kulttuuri tarjoaa rohkeaa otetta kehittämiseen sekä räyhää ja omintakeista menoa – Pohjois-Pohjanmaan kulttuurin kehittämisohjelma 2022–2030 julkaistiin

”Kulttuuri kuuluu pohjoispohjalaisten hyvään elämään. Se on keskeinen osa maakunnan, sen kuntien ja yhteisöjen toimintaa sekä alueen lumo- ja elinvoimaa. Kulttuuri on kehittämisen voimavara. Yhteistyössä on kehittämisen voima.” Tämä on juuri julkaistun Pohjois-Pohjanmaan kulttuurin kehittämisohjelman 2022-2030 pääviesti. Pohjois-Pohjanmaa haluaa olla alueidensa näköinen kymmenen virran kulttuurimaakunta, jonne juurrutaan ja halutaan muualtakin kotiutua. Maakunnassa kulttuuri kuuluu niin ihmisten sydämiin kuin myös kehittämistyön ytimeen. Kulttuurin tarjoama lumovoima, liiketoiminnan mahdollisuudet ja monipuoliset eväät eri yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseen on osataan tehokkaasti hyödyntää. Se vaatii kulttuurin arvostamista ja vaikuttavuuden ymmärtämistä. Kulttuurista pitää kehata kertua ja keskustella. Kulttuuritoiminnalla tulee olla laajan vaikuttavuuden mukaiset resurssit. ”Kulttuuri on kehitystä…

17.06.2022
Pohjois-Pohjanmaan oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelma päivittyi

Pohjois-Pohjanmaan oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelmaa on päivitetty. Suunnitelma on myös lähtenyt Työ- ja elinkeinoministeriölle toimitettavaksi. Päivitetyn suunnitelman pääsee lukemaan täältä: Pohjois-Pohjanmaan oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelma Suomen osalta oikeudenmukaiseen siirtymään (Just Transition Fund, JTF) liittyvänä JTF-erityistavoitteena on vähintään puolittaa turpeen energiakäyttö vuoteen 2030 mennessä. EU:n maaraportissa Suomelle (2020) todetaan, että Suomi on pitkälti saavuttamassa vuoden 2020 ilmastotavoitteensa, mutta hiilineutraaliustavoitteen saavuttaminen vuoteen 2035 mennessä edellyttää kunnianhimoisia uusia toimenpiteitä. Lisätietoja oikeudenmukaiseen siirtymään liittyen antaa: Päivi Keisanen, kehittämispäällikkö p. 050 431 0605  

17.06.2022
Pohjois-Pohjanmaa kehittämään Itämeren alueen matkailua

Pohjois-Pohjanmaan liitto on päättänyt panostaa matkailun kehittämiseen maakunnassa sekä maakuntaa laajemmalla alueella. Maakunnan liitto valittiin yhdessä Puolan Pomorskin alueen kanssa koordinoimaan EU:n Itämeri-strategian matkailun alan politiikka-alueen toimintasuunnitelman toimeenpanoa. Koordinaattoreille on myönnetty rahoitus Itämeren Interreg-ohjelmasta samalla kun Itämeren Interreg-ohjelman ohjauskomitea teki ensimmäiset rahoituspäätöksensä Varsovassa 15. kesäkuuta. Hankerahoituksen myöntämisen myötä Pohjois-Pohjanmaan liitossa aloittaa projektipäällikkönä matkailua kehittävä politiikka-alueen koordinaattori. Hanke laajentaa yhteistyötä Itämeren alueen matkailutoimijoiden ja yritysten kesken. Pohjois-Pohjanmaan maakuntajohtaja Pauli Harjun mukaan Pohjois-Pohjanmaan liiton satsaus Itämeren alueen matkailun kehittämiseen täydentää Visit Finlandin ja alueellisten Visit-organisaatioiden toimia. ”Tämän hankkeen avulla ymmärrys Itämeren alueesta matkailualueena lisääntyy ja Pohjois-Pohjanmaan vuoropuhelu laajenee Itämeren piiriin”, Harju täsmentää.…

17.06.2022
TUULI-hanke: Pohjois-Pohjanmaalla uusia mahdollisuuksia tuulivoimarakentamiselle

TUULI-hankkeen selvitykset ovat valmistuneet: sijainninohjausmalli tunnistaa potentiaaliset tuulivoima-alueet Pohjois-Pohjanmaan liiton TUULI-hankkeen tavoitteena on edistää kestävää tuulivoimarakentamista Pohjois-Pohjanmaalla. TUULI-hankkeen tuloksena voidaan esittää Pohjois-Pohjanmaan tuulivoimapotentiaali sekä maa-kunnallinen näkemys tuulivoimarakentamiseen parhaiten soveltuvista alueista. TUULI-hankkeen taustaselvitykset (viherrakenne- ja ekosysteemipalveluselvitys, linnuston päämuuttoreitin päivitysselvitys, susireviiriselvitys ja sähkönsiirtoselvitys) valmistuivat joulukuussa 2021 ja sijainninohjausmalli valmistui kesäkuun alussa 2022. Hankkeen visiotyö jatkuu elokuun 2022 loppuun saakka. TUULI-hankkeen sijainninohjausmallissa on tunnistettu uusia tuulivoimarakentamiseen soveltuvia alueita ja määritelty mahdollisia potentiaalisia tulevaisuuden tuulivoima-alueita. Paikkatietoanalyysin tuloksena syntyi 251 aluetta, joista 13 sijaitsee merialueella ja 238 maa-alueella. Kaikki paikkatietotarkastelusta saadut 251 aluetta etenivät jatkotarkasteluun. Alueita tarkasteltiin huomioiden ympäristölliset, sosiaaliset ja teknistaloudelliset näkökulmat. Näitä olivat…

15.06.2022
Kestävän kaupunkikehittämisen ensimmäinen hakukierros on päättynyt

Kestävää kaupunkikehittämistä koskeva Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) haku Oulun innovaatiosopimuksen mukaisille hankkeille päättyi 14.6.2022 Pohjois-Pohjanmaan liitossa. Määräaikaan mennessä Pohjois-Pohjanmaan liittoon saapui 16 hakemusta. Hakemuksia saapui 11 kpl toimintalinjalle yksi innovatiivinen Suomi ja 5 kpl toimintalinjalle kaksi hiilineutraali Suomi. Hakemuksissa haettiin tukirahoitusta Pohjois-Pohjanmaan liitolta yhteensä n. 1.631.000 euron edestä. Seuraavaksi käynnistyy hankkeiden arviointityö. Kesälomakaudesta johtuen arviointityö kestää noin 3 kuukautta.

10.06.2022
Merilohia ja -taimenia siirretään Iijoen vapaille osuuksille – myös smolttien siirtoa kokeillaan

Kuva: Pohjois-Pohjanmaan liitto. Henri Kylli Osuuskunta Team Kalasta vapauttamassa n. 15 kg lohta Livojokeen. Lohi on nostettu kuvausta varten hetkeksi esille. Normaalitilanteessa kalojen kaikkea ylimääräistä käsittelyä vältetään. Iijokeen ja Livojokeen siirretään merilohia ja -taimenia kesän 2022 aikana. Ylisiirroilla tuetaan jokeen leimautuneiden lohikalakantojen syntymistä. Kuluvana kesänä kokeillaan myös smolttien eli alasvaeltavien lohien ja taimenien poikasten siirtoa. Sekä nousukalojen että smolttien siirtojen käytännön toteutuksesta vastaa Osuuskunta Team Kala. Ylisiirtolupa on Iijoen kalatalousalueella. Ylisiirrot mahdollistaa Iijoen vaelluskalahanke 2020–2022. Kaupalliset kalastajat pyytävät ylisiirrettävät nousukalat jokisuulta. Kalat kuljetetaan vesisäiliöissä autokuljetuksella voimalaitosten yläpuolisille vesialueille. Nousukaloja on tarkoitus siirtää noin 200 yksilöä. Siirrot pyritään tekemään kesäkuun aikana,…

07.06.2022
Robocoast EDIH -konsortiolle European Digital Innovation Hub -tunnustus

Euroopan komissio on valinnut Robocoast EDIH konsortion European Digital Innovation Hub:ksi eli EDIH-organisaatioksi. Suomeen valittiin yhteensä neljä EDIH-organisaatioita. Kaiken kaikkiaan komissio valitsi 283 hakemuksesta 136 EDIH-organisaatiota, jotka toimivat jatkossa koko EU:n kattavana osaamisverkostona. EDIH-organisaatioiden tehtävänä on toimia yrityksille matalan kynnyksen kontaktipisteenä, jonka kautta yritykset löytävät helposti tarvitsemansa osaamisen, koulutusta, asiantuntijaresursseja, kumppaneita, kehitysympäristöjä erityyppisten digitaalisten ratkaisujen hyödyntämiseen ja toiminnan modernisointiin. Yrityksille tarjotaan apua myös rahoituksen hankintaan. EDIH-palvelutoiminta rahoitetaan 50 % EU:n Digitaalinen Eurooppa -ohjelmasta (DEP), 30 % rahoituksesta tulee Business Finlandilta ja 20 % osuus rahoituksesta on operatiivisten toimijoiden omarahoitusta. Rahoituspäätös on kolmivuotinen, minkä jälkeen toiminnan vaikuttavuus evaluoidaan. Robocoast EDIH konsortion…