Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Uutiset

uutiset

18.06.2024
Kulttuuripankki laajenee Pohjois-Pohjanmaalle

Vuoden 2023 alussa lanseeratun Pirkanmaan kulttuuripankki -verkkopalvelun jatkokehittämiseen ja laajentamiseen on myönnetty 300 000 euron avustus opetus- ja kulttuuriministeriön Kulttuuri- ja luovien alojen uudistumisen rakennetuesta. Avustuksen myötä palvelua laajennetaan Pirkanmaan lisäksi kahdeksan muun maakunnan käyttöön. Mukana on myös Pohjois-Pohjanmaa. Alueella käytännön työtä tekevät yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Oulun kaupunki. Pirkanmaan kulttuuripankki on Tampereen kaupungin ylläpitämä maksuton verkkopalvelu, joka kokoaa yhteen kulttuurin ja taiteen tekijät sekä heidän tilattavat palvelunsa. Verkkopalvelun tavoitteena on lisätä taiteilijoiden työllistymistä, näkyvyyttä ja verkostoitumista sekä kulttuurin saatavuutta ja monipuolista käyttöä. Tällä hetkellä palvelusta löytyy 500 kulttuurin ja taiteen tekijää ja yli 400 tilattavaa kulttuuri- ja taidepalvelua. Käyttäjien kokemukset…

07.06.2024
Satama-asiat esillä Itämeren merityöryhmän kokouksessa Oulussa

Euroopan merellisten reuna-alueiden yhteistyöjärjestö CPMR:n Itämeren komission merityöryhmä kokoontui 3.-4.6 kokoukseen Oulussa. Kokouksen aiheena oli Itämeren satamien rooli. Tilaisuudessa kuultiin mm. entisen Puolustusvoimien tiedustelupäällikön, kansanedustaja Pekka Toverin katsaus Itämeren turvallisuustilanteeseen sekä esityksiä Oulun ja Tukholman satamista sekä Raahen seudulta. Uudessa TEN-T -asetuksessa Oulun satama nousi kattavalta verkolta ydinverkolle. ” Satamat ovat olleet tärkeä aihe merityöryhmän asialistalla tällä EU-mandaattikaudella ja niiden merkitys tulee Itämeren turvallisuuspoliittisen tilanteen vuoksi entisestään korostumaan tulevaisuudessa. On myös tärkeää turvata riittävä CEF-rahoitustaso satamien investointien tueksi. Keskeisten kumppanialueidemme osallistuminen merityöryhmän kokoukseen Oulussa oli erityisen arvokasta.”, toteaa merityöryhmän puheenjohtaja, Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallituksen jäsen Sari Nurro. Tiistaina 4.6 merityöryhmä teki vierailun…

06.06.2024
EAKR -ryhmähankkeiden muutoshakemusten toteuttaminen viivästyy

Ryhmähankkeiden muutoshakemusten tekeminen EURA 2021 -järjestelmässä on mahdollista työ- ja elinkeinoministeriön tämän hetkisen arvion mukaan vasta loppusyksystä, loka-marraskuussa 2024. Hallintoviranomainen työ- ja elinkeinoministeriö pyrkii tekemään kaiken mahdollisen, jotta aikataulu ei entisestään viivästyisi. Hallintoviranomainen on ohjeistanut välittäviä toimielimiä (=rahoittavia viranomaisia) muutoshakemusten poikkeusmenettelystä. Tuensaaja voi hallintolain 20 §:n nojalla saada muutoshakemuksen vireille vapaamuotoisesti välittävässä toimielimessä, koska se ei ole ollut mahdollista rahoituslain säädetyllä tavalla EURA2021 -järjestelmän avulla. Vapaamuotoisen tarkasti muutokset yksilöivän muutoshakemuksen voi saada vireille toimittamalla se välittävän toimielimen kirjaamoon ennen halutun muutoksen toimeenpanon alkamista ja voimassa olevan tukipäätöksen mukaisen toteuttamisajan päättymistä. Vapaamuotoisen muutoshakemuksen osalta on hyvä olla yhteydessä rahoittajaan ennen muutoshakemuksen…

05.06.2024
Kestävän kaupunkikehittämisen 5. hakukierros on päättynyt

Kestävää kaupunkikehittämistä koskeva Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) haku Oulun innovaatiosopimuksen mukaisille hankkeille päättyi 31.5.2024 Pohjois-Pohjanmaan liitossa. Määräaikaan mennessä Pohjois-Pohjanmaan liittoon saapui 13 hakemusta. Kaikki hakemukset olivat toimintalinja yksi ”Innovatiivinen Suomi” erityistavoitteen 1.1 ”Tutkimus- innovaatiovalmiuksien ja kehittyneiden teknologioiden käyttöönoton parantaminen” mukaisia. Hakemuksilla haettiin tukirahoitusta Pohjois-Pohjanmaan liitolta yhteensä 1.801 euron edestä. Rahoitusta on käytettävissä 1.000.000 euroa. Seuraavaksi käynnistyy hankkeiden arviointityö. Kesälomakaudesta johtuen arviointi työ kestää noin 3 kuukautta.

31.05.2024
Pohjois-Pohjanmaan nuorisovaltuuston kannanotto: Barentsin alueen nuorisoyhteistyön toimintaedellytykset turvattava

Pohjois-Pohjanmaan nuorisovaltuusto edellyttää kannanotossaan, että Barents-sihteeristön nuorisotoimintaa tukeva resurssi tulee turvata myös tulevaisuudessa. Nuorisovaltuusto vaatii, että valtioneuvosto turvaa Barents-yhteistyön jatkon myös tulevaisuudessa. Myös kansainvälisen Barentsin sihteeristön IBS:n rooli ja henkilöresurssi BRYCin toiminnan organisoimisessa, hallinnoimisessa ja toimeenpanossa on ratkaiseva. Nuorisovaltuuston kannanotossa todetaan, että hallinnollinen tuki vapaaehtoisuuteen perustuvalle toimielimelle on ehto laadulliselle ja aktiiviselle toiminnalle. Toukokuun 13. päivänä kokoontunut Pohjois-Pohjanmaan nuorisovaltuusto päätti valtuuttaa puheenjohtajiston valmistelemaan sen kannanoton kannanoton ulkoministeriölle liittyen Barentsin alueen nuorisovaltuuston (BRYC) toiminnan jatkuvuuteen ja resurssointiin. Pohjois-Pohjanmaan nuorisovaltuuston kannanotto Lisätiedot: strategiapäällikkö Ilpo Tapaninen, p. 050 301 7546, ilpo.tapaninen(at)pohjois-pohjanmaa.fi

28.05.2024
Lohikalojen istutuksia, ylisiirtoja ja kameraseurantaa – Iijoen kesä on täynnä toimintaa

Kuva: Pohjois-Pohjanmaan liitto. Haapakosken smolttien alasvaellusväylän suuosaa. Pohjalla virtausnopeusmittari, sivulla kamera. Taustalla näkyy ohjausaita. Lohi Iijokeen -hankkeessa alkukesä on kiireistä aikaa. Iijokeen ja sen sivujokiin istutetaan satojatuhansia lohikalojen pienpoikasia, siirretään mahdollisimman paljon nousukaloja voimalaitosten yläpuolelle ja smoltteja eli alasvaeltavia lohen ja meritaimenen poikasia laitosten alapuolelle. Lisäksi seurataan kalojen käyttäytymistä Haapakosken alasvaellusväylällä. ”Lohien ja meritaimenien pienpoikasistutukset ajoittuvat touko-kesäkuulle. Istukkaat ovat vastakuoriutuneita, esikesäisiä ja yksivuotiaita. Istutuksien toteuttamisen päävastuu on Metsähallituksella”, kertoo kalastuksen erityisasiantuntija Eero Hartikainen Metsähallituksesta.   Nousukalojen siirtoja tehdään touko-kesäkuussa. Siirtoja jatketaan loppukesällä, kun vedet ovat uudelleen viilenneet. Iijokeen pyrkiviä lohia ja meritaimenia pyydetään ylisiirrettäväksi kahdella tapaa: Kaupalliset kalastajat pyytävät ylisiirrettäviä kaloja…

24.05.2024
Pohjois-Pohjanmaan liitto mukana kehittämässä Vetylaaksoa

Pohjois-Pohjanmaan liitto on mukana EU:n Horisontti Eurooppa-ohjelmaan jätetyssä laajassa hankkeessa, jonka tarkoitus on kehittää Suomen länsirannikon vetytaloutta ja luoda sille toimiva ekosysteemi. Energian tuotanto ja kulutus ovat murrosvaiheessa siirryttäessä polttamiseen perustuvasta energiasta päästöttömään energiaan. Puhtaan sähkö tarve kasvaa kaikkialla Euroopassa. Merkittävä osa uusiutuvan energian investoinneista on toteutunut ja suunnitteilla BotH2nia-vetylaakson alueella. Näin myös energiaa käyttävää teollisuutta voidaan luoda ja houkutella alueelle. BotH₂nia Hydrogen Valley -hankkeen kokonaisbudjetti on 20 miljoonaa euroa ja siinä on mukana 65 toimijaa ja sitäkin suurempi joukko muita osallistujia. Pohjois-Pohjanmaalta yrityspartnereina mukana ovat Oulun Energia, Raahen Energia ja SSAB. Oulun yliopisto vastaa hankkeen tutkimus- ja teknologia työpaketista.…

20.05.2024
Pohjois- ja Itä-Suomi kannustaa äänestämään EU-vaaleissa

Suomessa järjestetään seuraavat EU-vaalit eli europarlamenttivaalit kesäkuussa. Suomesta valitaan 15 jäsentä eli meppiä 720-paikkaiseen parlamenttiin. Pohjois- ja Itä-Suomen seitsemän maakuntaa haluavat lisätä tietoisuutta Euroopan unionin merkityksestä ja kannustaa äänestämään. Äänestämällä voi vaikuttaa siihen, ketkä edustavat Suomea Euroopan parlamentissa seuraavat viisi vuotta. Pohjois- ja Itä-Suomen vaaliviestejä voi seurata Instagramissa (@suurinosasuomea) aina vaalipäivään 9.6. saakka. Some-postauksiin liittyvää lisätietoa ja yleistä asiaa vaaleista ja Euroopan unionista löytyy Suurin osa Suomea ‑verkkosivustolla. Sivustolla voi myös tutustua Pohjois- ja Itä-Suomelle tärkeisiin asioihin, joista päätetään Euroopan tasolla. Euroopan parlamentti on Euroopan unionin kansanedustuslaitos, joka säätää lait ja hyväksyy EU:n talousarvion yhdessä Euroopan unionin neuvoston kanssa. Lisäksi…

16.05.2024
Maakuntien liittojen kannanotto Kulttuuripoliittisen selonteon valmisteluun

Maakuntien elinvoima kasvaa kulttuurista ja luovista aloista Manner-Suomen maakuntien liittojen yhteiskokous pidettiin Turussa 14.5.2024. Suomen 18 maakuntaliittoa antoivat yhteisen kannanoton Kulttuuripoliittisen selonteon valmisteluun. Pääministeri Orpon hallituksen käynnistämän Kulttuuripoliittisen selonteon valmistelun tarkoituksena on tuottaa kunnianhimoinen tulevaisuuskuva, joka mahdollistaa Suomen taide- ja kulttuuripolitiikan pitkäjänteisen kehittämisen. Selonteossa esitetään tulevaisuuskuvan lisäksi toimet, joilla tavoitteisiin päästään. Maakuntien liittojen kannanotossa muistutetaan, että kulttuuritoiminnan tavoitteena on tukea ihmisten mahdollisuuksia luovaan ilmaisuun ja toimintaan sekä kulttuurin ja taiteen tekemiseen ja kokemiseen, edistää kaikkien väestöryhmien yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja osallistumista kulttuuriin, taiteeseen ja sivistykseen, vahvistaa väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä ja luoda edellytyksiä elinvoiman kehittymiselle.  Tässä työssä…

14.05.2024
Pohjois-Pohjanmaan nuorisovaltuuston kokoustiedote 13.5.2024

Pohjois-Pohjanmaan nuorisovaltuusto kokoontui maanantaina 13.5.2024. Kokousta johti ensimmäinen varapuheenjohtaja Sami Kemi Siikalatvalta. Kokouksessa nuorisovaltuusto päätti laatia kaksi kannanottoa. Ensimmäinen niistä koskee lasten ja nuorten sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoituksen turvaamista. Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen nuorisovaltuusto on esittänyt kutsun Suomen hyvinvointialueiden nuorisovaltuustoille yhteisen kannanoton tekemiseksi lasten ja nuorten sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoituksen turvaamiseksi.  Kannanotto valmistellaan kesäkuussa 2024. Toisen kannanoton nuorisovaltuusto tekee toukokuun loppuun mennessä. Nuorisovaltuusto valtuutti puheenjohtajiston valmistelemaan kannanoton ulkoministeriölle, liittyen Barentsin alueen nuorisovaltuuston (BRYC) toiminnan jatkuvuuteen ja resurssointiin. Lisäksi Pohjois-Pohjanmaan nuorisovaltuusto valitsi Pohteen yhdyspintalautakunnan jäseneksi Jere Viinamäen Iistä. Myös Norjan Bodössä 19.-22.9. pidettävään BRYC:n vuositapaamiseen, Generation Barents -tapahtumaan, valittiin edustajat. Nuorisovaltuustoa tapahtumassa edustavat…