Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Uutiset

uutiset

28.02.2024
Iijoesta valmistui lyhytdokumentti

Kuva: Pohjois-Pohjanmaan liitto. Iijoen Jurmunlampi Taivalkoskella oli yksi dokumentin kuvauskohteista. ”Täällä rikkomattoman rauhan keskellä avautuu Suomen kuudenneksi suurin jokivesistö, Iijoki.” Näillä sanoilla alkaa juuri valmistunut Iijoen elämää eri vuodenaikoina avaava lyhytdokumentti, Mahdollisuuksien Iijoki. ”Mahdollisuuksien Iijoki on tarina Iijoen vuodenkierrosta sekä ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksesta jokialueella. Iijoki on erittäin kaunis kuvausympäristö koko pituudeltaan ja siellä tehtävä pitkäjänteinen työ esimerkiksi vaelluskalojen palauttamiseksi on kunnioitusta herättävää”, dokumentin tuotannosta vastanneen BrainyDay Visual Oy:n toimitusjohtaja Johannes Valkonen kertoo. Pohjois-Pohjanmaalla sijaitseva Iijoki virtaa 370 kilometrin matkan poikki pohjoisen Suomen. Kuusamon Iijärvestä alkava Iijoki kulkee Taivalkosken, Pudasjärven ja Oulun alueiden kautta ja laskee Iin taajaman kohdalla Perämereen. Iijoki on ollut…

23.02.2024
Pohjois-Pohjanmaan liiton ja Oulun kaupungin kuntavierailut käynnistyivät

Pohjois-Pohjanmaan liitto toteuttaa tänä keväänä ensimmäistä kertaa maakuntajohtajan vierailut alueen kuntiin. Kuuden vierailun sarja alkoi Nivalan alueelta torstaina 22. helmikuuta 2024, jolloin maakuntajohtaja Jussi Rämet vieraili Nivalassa yhdessä Oulun kaupungin vt. kaupunginjohtajan Ari Alatossavan kanssa. Tapaamiseen osallistuivat Nivalan, Haapajärven, Reisjärven, Pyhäjärven, Pyhännän ja Kärsämäen kuntajohtajat. Tapaamisen tarkoitus oli kuulla heitä ja perehtyä kunkin kunnan tilanteeseen. Keskustelua käytiin myös valtioneuvoston käynnistämän Pohjoisen Suomen ohjelman teemoista. "Tapaamisten tarkoituksena on tiivistää kuntien ja maakuntaliiton välistä yhteistyötä sekä kartoittaa aluelähtöisiä kehittämisehdotuksia valtioneuvoston kanslian johdolla käynnistettävän pohjoisen ohjelman valmisteluun. Kuntakiertue on konkreettinen ja tehokas tapa luodata koko Pohjois-Pohjanmaan eriytyneet tarpeet maakunnan kehittämiseksi", Jussi Rämet toteaa.…

23.02.2024
Neljä työllisyysaluetta Pohjois-Pohjanmaalle

Pohjois-Pohjanmaalle tulee neljä työllisyysaluetta – Valtioneuvosto vahvisti alueet Vuoden 2025 alusta lähtien Suomessa tulee olemaan 45 työllisyysaluetta. Kunnat ja kuntien muodostamat yhteistoiminta-alueet ovat jo ilmoittaneet työ- ja elinkeinoministeriölle, miten ne aikovat järjestää palvelut. Valtioneuvosto vahvisti alueet torstaina 22.2. Julkisten työvoimapalveluiden järjestämisvastuu siirtyy valtion työ- ja elinkeinotoimistoilta kunnille ja kuntien muodostamille yhteistoiminta-alueille 1.1.2025. Lisäksi osa ELY-keskuksen palveluista siirtyy kunnille. Pohjois-Pohjanmaan kunnat ovat sopineet yhteistoiminta- eli työllisyysalueista. Alueelle muodostuu neljä työllisyysaluetta: Oulun, Raahen ja Ylivieska-Kalajoki-Nivala-työllisyysalueet. Lisäksi Kuusamo ja Taivalkoski liittyvät Kainuu-Koillismaa-työllisyysalueeseen. Palveluiden järjestämisen vastuukuntina toimivat Oulu, Raahe, Ylivieska ja Kajaani. Alueiden kunnat hankkivat tarvitsemansa työllisyyspalvelut järjestäjäkunnalta. Valtio kompensoi kuntien työllisyydenhoito- ja työttömyysturvakulut…

22.02.2024
Komission koheesiopolitiikan asiantuntijaraportti on julkaistu

Euroopan komission nimittämä koheesiopolitiikan korkean tason asiantuntijaryhmä on esitellyt raporttinsa, jossa arvioidaan koheesiopolitiikan toimivuutta ja annetaan suosituksia sen tulevaisuudelle. Raportissa pohditaan koheesiopolitiikan roolia ja tehtäviä Euroopan tulevaisuuden kannalta sekä keinoja edistää taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta kaksoissiirtymän ja väestönrakenteen muutoksen kontekstissa. Raportin keskeisiä suosituksia ovat muun muassa: • Koheesiopolitiikan tulisi olla paikkalähtöisempää ja tulevaisuuteen suuntautuvissa investoinneissa täytyy huomioida paremmin alueiden vahvuudet, olosuhteet ja tarpeet. • Koheesiopolitiikan tulee tuottaa tehokkaampia ja osallistavampia kehitysstrategioita vahvistamalla kumppanuuksia ja yhteistyötä eritasoisten sidosryhmien välillä. • Alueiden välisiä yhteyksiä tulisi lisätä maailmanlaajuisten mahdollisuuksien hyödyntämiseksi. • Koheesiopolitiikan hallinnollisista järjestelmistä tulisi tehdä yksinkertaisempia  ja käyttäjäystävällisempiä. Lue lisää komission…

19.02.2024
Pohjois-Pohjanmaan liiton kuudennen hakukierroksen 2. hakujakso on päättynyt

Pohjois-Pohjanmaan liiton ohjelmakauden 2021-2027 6. hakukierroksen toinen hakujakso on sulkeutunut 16.2.2024. Hakujakson aikana Pohjois-Pohjanmaan liittoon saapui 87 uutta hakemusta. Hakemuksilla haettiin rahoitusta Pohjois-Pohjanmaan liitolta yhteensä noin 20,1 M€. Ratkaisut myönteiseen jatkokäsittelyyn etenevistä hakemuksista saadaan kevään 2024 aikana. Seuraava hakukierros on suunniteltu avattavan touko-kesäkuussa 2024. Hakukierroksen aikataulu tarkentuu kevään aikana.

09.02.2024
Kymmenen vuotta monialaista järjestöyhteistyötä Pohjois-Pohjanmaalla

Vuonna 2024 Pohjois-Pohjanmaan järjestöneuvottelukunta juhlii kymmenettä toimintavuottaan. Erityisiä juhlallisuuksia ei ole suunnitteilla, mutta vuoden aikana halutaan korostaa järjestötyön vaikuttavuutta entistäkin voimakkaammin. ”Pohjois-Pohjanmaan järjestöjen rooli maakunnan kehittämisessä ja kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä on vahvistunut merkittävästi vuosi vuodelta. Kymmenessä vuodessa yhteistyö on tiivistynyt ja vaikuttavuus kasvanut”, totesi puheenjohtaja Esa Aunola Pohjois-Pohjanmaan järjestöneuvottelukunnan kokouksessa 5. helmikuuta. Keskustelussa korostui erityisesti edunvalvonnan tärkeys. Siihen on tarve ja siinä järjestöjen monialainen yhteistyö on vahvuus. Edunvalvontaan halutaan juhlavuonna neuvottelukunnan toiminnassa panostaa. Tarkoitus on tavoittaa niin päättäjiä kuin kansalaisiakin, ja nostaa järjestöjen ja myös neuvottelukunnan tekemää työtä ja tuloksia esiin eri foorumeilla. Ohjelmassa on tapaamisia, neuvotteluja, kannanottoja, kunta-järjestöyhteistyön selvitys…

09.02.2024
Maaseudun mahdollisuuksia kehitetään älykkäiden innovaatioiden avulla SMART ERA -hankkeessa

Pohjois-Pohjanmaan maaseutualueita ryhdytään kehittämään älykkäiden ratkaisujen ja innovaatioiden avulla. Maakunta on vahvasti mukana kansainvälisessä, maaseutua kehittävässä SMART ERA -hankkeessa, jossa Pohjois-Pohjanmaa toimii yhtenä hankkeen kuudesta pilottialueesta. SMART ERA -hanke pyrkii vaikuttamaan maaseudun väestökatoon eri puolilla Eurooppaa. Tavoitteena on kääntää muuttovirrat laskuun ja käynnistää kestävä kasvu. Ratkaisua ongelmaan haetaan teknologisista ratkaisuista ja sosiaalisista innovaatioista. Paikalliset yhteisöt otetaan mukaan kehittämään ja suunnittelemaan erilaisia ratkaisuja. Vastauksia maaseudun haasteisiin Maaseutualueet koetaan usein vähemmän houkuttelevina elinympäristöinä, koska niillä on vähemmän palveluita, erilaisia rakenteellisia ongelmia, rajalliset työllistymismahdollisuudet ja ikääntyvä väestö. Käynnissä oleva digitaalinen muutos ja etätyömahdollisuuksien lisääntyminen tarjoavat ainutlaatuisen mahdollisuuden suunnata muuttovirtoja takaisin maaseudulle. SMART ERA…

25.01.2024
Selvitys Ukrainan jälleenrakentamiseen liittyvistä mahdollisuuksista valmistui

Ukrainan jälleenrakentamiseen liittyvien vienti- ja liiketoimintamahdollisuuksista ja rahoituskanavista on valmistunut selvitys. Selvitys on osa viime vuonna tehtyä Pohjois-Pohjanmaan huoltovarmuuden ja kokonaisturvallisuuden toimeenpanosuunnitelmaa. Owal Group Oy:n laatimassa selvityksessä käydään läpi Ukrainalle annetun tuen taustaa, jälleenrakentamisen tuomia mahdollisuuksia yrityksille sekä erilaisia verkostoja ja rahoituskanavia. Selvitykseen voit tutustua tämän linkin kautta.

23.01.2024
Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kulttuuritoimintaa vahvistetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Kainuun liitolle 160 000 euron erityisavustuksen Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kuntien kulttuuritoiminnan kehittämiseen. Hanke toteutetaan vuosien 2024–2025 aikana tiiviissä yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan liiton kanssa. KAIPO – Kulttuurin vahvistuvat verkostot Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla -hankkeen avulla luodaan vaikuttavuutta Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntien ja niiden kuntien kulttuuritoimintaan. Naapurimaakunnilla on jo nyt jonkin verran taide- ja kulttuurialan yhteistyötä, mikä antaa hyvän pohjan hankkeen toteuttamiselle, sekä entistä laaja-alaisemman yhteistyön ja osaamisen kehittämiselle. Hankkeen toiminnan myötä maakuntien, kuntien ja kulttuuritoimijoiden välinen yhteistyö tiivistyy ja edellytykset resurssien tehokkaammalle käytölle vahvistuvat. Kulttuuripalveluihin syntyy uusia toimintamalleja ja sisältöjä, ja kuntien kulttuurivastaavat saavat työhönsä lisää tukea. Pohjois-Pohjanmaan…

18.01.2024
Jätä kommenttisi Pohjoisen liikennestrategia 2036-luonnokseen

Pohjoisen liikennestrategia 2036 on Lapin, Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien yhteinen strateginen tahtotila alueen liikennejärjestelmän kehittämiseksi. Aiempi strategia julkaistiin vuonna 2017. Sen päivittäminen nähtiin tarpeelliseksi lähialueen geopoliittisten muutosten takia. Strategiassa keskitytään ylimaakunnallisiin kysymyksiin. Sen visiot, tavoitteet ja toimenpiteet määriteltiin laajassa sidosryhmäyhteistyössä syksyn 2023 aikana, kun Kainuun liitto toimi Pohjois-Suomen liikenne- ja logistiikkatyöryhmän puheenjohtajana. Tarkemman tason asiat ratkaistaan yksityiskohtaisemmissa, maakunnallisissa liikennejärjestelmäsuunnitelmissa. Strategialuonnos valmistui alkuvuodesta 2024. Tavoitteena on valmistella strategia alueen maakuntahallituksien hyväksymiskäsittelyihin kevään 2024 aikana. Sidosryhmien edustajat voivat jättää kommentteja strategialuonnokseen ennen sitä. Kommentit pyydetään jättämään viimeistään 12.2.2024 kello 12.00 osoitteeseen kirjaamo(at)kainuunliitto.fi. Lisätiedot: Lauri Romppainen, Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntainsinööri, p. 040 385 4021,…