Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Uutiset

uutiset

24.01.2022
AKKE-haku avoinna vielä tammikuun loppuun saakka

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen eli AKKE-hankerahoituksen haku on avoinna vielä viikon, hakemuksia voi jättää 31.1.2022 klo 16 saakka Tarkemmin hausta täältä ja täältä

18.01.2022
Oulun kaupunki ja Pohjois-Pohjanmaan liitto: Oulun lentoasema ja satama tulee saada osaksi Euroopan laajuista TEN-T-verkkoa

Oulun kaupunki ja Pohjois-Pohjanmaan liitto ovat ottaneet kantaa eduskunnan kirjelmään EU-komissiolle. Kannanottojen mukaan Oulun lentoasema ja satama tulee saada TEN-T ydinverkkoon. Euroopan komissio antoi ehdotuksen uudeksi TEN-T-asetukseksi 14.12.2021. Asetusehdotus sisältää TEN-T-verkon määrittelyn sekä vaatimukset, jotka TEN-T-verkon tulee täyttää. Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee parhaillaan ehdotuksesta U-kirjelmää eduskunnalle. Oulun kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan liiton näkemysten mukaan TEN-T-asetusehdotuksessa ja Liikenne- ja viestintäministeriön valmistelemassa U-kirjelmäluonnoksessa EU-komissiolle ei huomioida Oulua ja Pohjois-Suomea valtioneuvoston kannan ja suuren valiokunnan ja liikenne- ja viestintävaliokunnan päätöksen mukaisesti. Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta on 5.5.2021 korostanut, että ”Suomen tulisi esittää Oulun lentoasema TEN-T-ydinverkkoon ja siten osaksi ydinverkkokäytävää. Tämä tukisi myös mahdollisuuksia nimetä…

18.01.2022
Maakunnallisen järjestöneuvottelukunnan paikat jaossa vuosille 2022–2025

Pohjois-Pohjanmaan maakuntaliiton hallitus asetti järjestöneuvottelukunnan vuosille 2022–2025 kokouksessaan 20.12.2021. Järjestöneuvottelukunnan tehtäviä ovat maakunnan aluekehitystyöhön osallistuminen, järjestötoiminnan näkyväksi ja tunnetuksi tekeminen, kansalaisten ja järjestöjen osallistumismahdollisuuksien sekä järjestöjen välisen että järjestöjen ja julkisen sektorin välisen yhteistyön edistäminen. Järjestöneuvottelukunta toimii työryhmänä huolehtien siitä, että järjestöt saadaan laajasti mukaan tehtävien toteuttamiseen. Järjestöjä pyydetään asettamaan ehdokkaansa järjestöneuvottelukunnan jäseneksi 15.2.2022 mennessä. Ehdokkaaksi asettaminen tapahtuu tästä linkistä Järjestön asettama ehdokas sitoutuu työskentelemään koko maakunnan järjestökentän hyväksi. Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallitus nimeää järjestöneuvottelukunnan 14.3.2022. Järjestöneuvottelukunnan jäsenten valintakriteerit: Järjestöneuvottelukunta muodostetaan eri alojen järjestöistä siten, että se on mahdollisimman monialainen ja kattava. Järjestöjen toimialueena on koko Pohjois-Pohjanmaa tai sitä laajempi alue tai…

03.01.2022
EAKR-haku on päättynyt 31.12.2021

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) haku toimintalinjan kaksi mukaisille hankkeille päättyi 31.12.2021 Pohjois-Pohjanmaan liitossa. Määräaikaan mennessä Pohjois-Pohjanmaan liittoon saapui 13 hakemusta. Hakemuksista enemmistö oli erityistavoitteen 4.1 mukaisia tutkimuksen, osaamisen ja innovaatiotoiminnan kehittämiseen liittyviä hakemuksia. Lisäksi haettiin rahoitusta yritysten innovaatiotoiminnan sekä uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittämiseen. Hakemuksilla haettiin tukirahoitusta Pohjois-Pohjanmaan liitolta yhteensä 2.399.310 euroa. Rahoitusta on myönnettävissä hankkeille n. 1.400.000 miljoonaa euroa.

21.12.2021
TUULI-hankkeen taustaselvitykset ovat valmistuneet

TUULI-hankkeen taustaselvitykset (viherrakenne- ja ekosysteemipalveluselvitys, linnuston päämuuttoreitin päivitysselvitys, susireviiriselvitys ja sähkönsiirtoselvitys) käsiteltiin maakuntahallituksen kokouksessa 20.12.2021. Käy tutustumassa selvityksiin TUULI-hankkeen nettisivuilta.

17.12.2021
Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelma 2022–2025 korostaa hyvinvoivaa sekä kansallisesti ja kansainvälisesti kasvavaa maakuntaa

Maakuntavaltuusto hyväksyi Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman vuosille 2022–2025 kokouksessaan 13. joulukuuta. Maakuntaohjelmassa haetaan uutta ajattelua maakunnalliseen ja kansalliseen aluekehittämiseen. Ohjelma kohdentuu Pohjois-Pohjanmaan kehityksen kannalta tärkeisiin ilmiöihin ja teemoihin. Tällä tavoitellaan joustavuutta sekä ennakoivaa ja nopeaa reagointikykyä ympärillämme tapahtuviin muutoksiin. Pohjois-Pohjanmaan uusi maakuntaohjelma on ihmislähtöinen ja muutosajan ohjelma, joka tuo näkyväksi ilmiöiden kautta muutoksen ja sen tekemisen. Valmistelussa pyrittiin entistä tavoitteellisempaan ja vaikuttavampaan ohjelmaan sekä nostettiin vahvemmin esille kuntien rooli.  Ohjelma korostaa aiempaa vahvemmin maakunnan kansainvälistä ja kansallista veto- ja pitovoiman merkitystä. Ohjelman keskiöön nousevat erityisesti ilmastokysymykset ja energiamurros, saavutettavuus sekä vihreä siirtymä ja digitaalinen kehitys. Laajan yhteisen valmistelun kautta on varmistettu eri…

16.12.2021
AKKE-haku edelleen auki

AKKE-haku on parhaillaan käynnissä, hakemuksia voi jättää tammikuun 2022 loppuun saakka.   Lisätietoa täältä ja täältä

10.12.2021
”Kumppanuus harrastamisen Suomen mallin toteuttamisessa on yhdistykselle mahdollisuus”

Näin totesi 4H-järjestön aluejohtaja Heli Hietala kertoessaan Pohjois-Pohjanmaan järjestöneuvottelukunnassa 4H:n kokemuksista koulun yhteydessä toimivien kerhojen järjestämiseen osallistumisesta ja toiminnan koordinoinnista. Hietala totesi, että toiminnan kautta yhdistys voi tavoittaa kattavasti paikkakunnan koululaisia, tuoda omaa perustoimintaansa tutuksi ja mahdollisesti löytää uusia innokkaita jäseniä myös pitempiaikaiseen toimintaan. 4H:n kokemuksen mukaan malli on tiivistänyt yhteistyötä paikkakunnilla ja yhdistys on voinut kerhojen kautta viedä käytäntöön itsellensä tärkeitä toimintatapoja, kuten 4H:n tapauksessa yrittäjyyskasvatusmallia. ”Kumppanuus harrastamisen Suomen mallissa tarjoaa siis yhdistykselle kehittymisen ja kasvun mahdollisuuksia”  toteaa Hietala. Kerhojen toteuttaminen asettaa yhdistyksille myös vaatimuksia. Niillä tulee olla osaamista ja kokemusta lasten ja nuorten kanssa toimimisesta sekä kykyä heidän…

10.12.2021
Yhteiskunnallisten yritysten kehittämistä yhdessä kansainvälisesti

Pohjois-Pohjanmaan liitto järjesti AGRO SE-VI-Linkkihankkeessa pienmuotoisen kaksipäiväisen työpajan Oulussa 17.-18.11.2021. Tähän osallistuivat hankkeen päätoteuttaja Länsi-Kreikan alueviranomainen ja hankkeen toinen osatoteuttaja Burgosin provinssin hallinto. Työpajassa keskityttiin kehittelemään hankkeessa laadittavaa virtuaalista hautomosuunnitelmaa, joka palvelisi elintarvikealan yhteiskunnallisten yritysten aloittamista ja kehittämistä. Tämä hautomosuunnitelman luonnos on luotu hankkeessa kerättyjen hyvien käytäntöjen ja näistä tehtyjen sovellettavuusarviointien pohjalta. Suomessa yhteiskunnallinen yrittäjyys ei ole hyvin tunnettu yrittäjyyden muoto. Termistä on monta eri määritelmää, mutta yleisesti yhteiskunnallisessa yrityksessä tuotot käytetään jonkin sosiaalisesti merkityksellisen tavoitteen edistämiseen. Tämä tavoite voi olla sama kuin yrityksen toimintamallissa muutenkin, esim. ruokahävikin vähentäminen, ihmisten hyvinvointia edistävä, työllisyyttä parantava tms. Jokaisessa maassa yhteiskunnallinen yrittäjyys toimii…