Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

AKKE- ja AIKO -rahoitus

AKKE – alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määräraha

Rahoitusta haettavana AKKE- Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -hankkeille, jotka kohdentuvat alueellisen TKI-toiminnan tukemiseen 

Tässä haussa rahoitettavien hankkeiden tulee vastata vähintään yhteen seuraavista kriteereistä: 

  • hanke tukee pk-yritysten tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa ja parantaa näin pk-yritysten innovaatiokyvykkyyttä 
  • hanke vahvistaa alueen innovaatioekosysteemiä 
  • hanke laajentaa TKI-toimintaan osallistuvien tahojen joukkoa 

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määrärahaa (AKKE) käytetään maakuntien liittojen päätösten mukaisesti maakuntaohjelman ja hallituksen aluekehittämispäätöksen toimeenpanoa edistäviin kohteisiin. Määrärahaa voidaan käyttää esimerkiksi alueiden vahvuuksiin ja erikoistumiseen perustuviin pienimuotoisiin kehittämis-, kokeilu- ja selvityshankkeisiin.

Hakuaika on 22.4.2024  –  30.8.2024 klo 15.00. 

Hankkeelle voidaan myöntää tukea, jos sillä on merkittävä vaikutus hankkeen toteuttamiseksi, toiminta on voittoa tavoittelematonta ja kehittämishankkeena tuettavan toiminnan tulokset ovat yleisesti hyödynnettävissä. 

Rahoitettavien hankkeiden seuranta koostuu erityisesti seuraavista tavoitteista/indikaattoreista:  

• Tiivis kuvaus käynnistyneistä kehitysprosesseista 

• Tiivis kuvaus mahdollisesta ylialueellisesta yhteistyöstä (kuinka laajasti hankkeessa on mukana eri alueilla olevia osaajia ja elinkeinotoimintaa, kuten tutkimus- ja koulutustoimijoita, kehittämisorganisaatioita ja yrityksiä, ja kuinka hanke edistää eri alueiden toimijoiden välistä yhteistyötä ja osaamisen hyödyntämistä) 

• Hankkeisiin osallistuneiden pk-yritysten määrä 

• Hankkeisiin osallistuneiden tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden määrä 

• Hankkeisiin osallistuneiden muiden organisaatioiden määrä 

Hakukierroksella saapuneiden hankkeiden rahoittamiseen on käytettävissä enintään 448 000 e.  

Tuen myöntämisen ehdot ja valintaperusteet:

Rahoitettavien hankkeiden on oltava Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman mukaisia. Hankkeiden valinnassa priorisoidaan konkreettisia, vaikuttavia ja uutuusarvoa sisältäviä hankkeita. Lisäksi huomioidaan hakemusten laatu ja tulosten hyödynnettävyys. Hakemukset käsitellään Pohjois-Pohjanmaan liiton HVJ -kuvauksen mukaisen rahoituspäätösprosessin mukaisesti.

Rahoitusta voi hakea julkisoikeudelliset yhteisöt eli esimerkiksi kunnat, kuntayhtymät, kuntien kehittämisyhtiöt sekä tutkimus- ja koulutusorganisaatiot sekä yhdistykset. Hakijalla tulee olla riittävät taloudelliset ja muut edellytykset hankkeen toteuttamiseksi ja riittävät edellytykset toiminnan jatkuvuudesta huolehtimiseksi. Maakunnan liitto ei voi myöntää tukea yksittäiselle yritykselle sen oman liiketoiminnan kehittämiseen. 

Tullakseen rahoitetuksi, hankkeiden ja niiden kustannusten tulee olla niiden käyttöä ohjaavien lakien mukainen.

Tuen määrä on yleensä enintään 70 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Hankkeeseen sisältyvässä investoinnissa tuen määrä on aina enintään 70 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Hakijan on myös itse osallistuttava rahoitukseen omarahoitusosuudella. Hankkeessa voi olla myös muuta osarahoitusta, esimerkiksi kunta- tai yritysrahoitusta. Hankkeelle myönnettävän tuen määrä voi olla enintään 100 000 €.

Kertakorvausmallissa hankkeeseen myönnetään tuki kertakorvauksena rahoituspäätöksessä yksilöidyn selkeän tuotoksen perusteella. Hankkeen toteuttaminen ja tuen maksaminen voidaan jakaa osiin, jos se on tarkoituksenmukaista hankkeen toteuttamisen kannalta ja kullekin osalle on määritelty selkeä tuen maksamisen perusteena oleva tuotos. Tukea ei voi myöntää kertakorvauksena kokonaisuudessaan julkisena hankintana toteutettaviin hankkeisiin.

Flat rate 40 % on myös mahdollinen. Kustannukset esitetään seuraavasti: kaikki muut hankkeen kustannukset kuin palkkakustannukset korvataan summalla, joka on 40 % hyväksyttävistä palkkakustannuksista.

Hankkeiden toteutusaika voi pääsääntöisesti olla korkeintaan 2 vuotta.

Hakeminen:

Hakulomake, liitelomakkeet ja hakuohje ovat saatavilla Pohjois-Pohjanmaan liiton verkkosivuilta täältä.

Allekirjoitetut hakemukset liitteineen tulee toimittaa Pohjois-Pohjanmaan liitolle osoitteeseen kirjaamo@pohjois-pohjanmaa.fi.

AKKE – hakulomake löytyy tästä. Kaikille pakollinen tehtävänkuvauslomake löytyy tästä.

Lisätiedot:

Aluekehitysasiantuntija Heikki Laukkanen, puh. 050 918 0035

Aluekehityspäällikkö Heikki Ojala, puh. 050 433 3951

                                

Yhteystiedot:
Aluekehitysasiantuntija Heikki Laukkanen050 918 0035heikki.laukkanen@pohjois-pohjanmaa.fi
Aluekehityspäällikkö Heikki Ojala050 433 3951heikki.ojala@pohjois-pohjanmaa.fi
Hanketalousasiantuntija Pia Välimäki040 685 4020pia.valimaki@pohjois-pohjanmaa.fi
Maksatusasiantuntija Heidi Isoniemi040 685 4035heidi.isoniemi@pohjois-pohjanmaa.fi