Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027

Uudistuva ja osaava Suomi 2021−2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelma hyväksyttiin toukokuussa 2022 ja ohjelman toimeenpano on käynnistynyt. JTF ja Pohjois-Pohjanmaan oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelma on hyväksytty EU-komissiossa joulukuussa 2022 ja sen toimeenpano käynnistyi huhtikuussa 2023.

Ohjelma sisältää Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR), Euroopan sosiaalirahaston (ESR+) sekä oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) toimet.

Pohjois-Pohjanmaan liitto on tehnyt ensimmäiset rahoituspäätökset EAKR -hankkeille kesäkuussa 2023, jolloin hankkeiden toteuttaminen käynnistyi täysipainotteisesti. EURA2021 -järjestelmän eräiden toiminnallisuuksien käyttöönotto on viivästynyt merkittävästi. Tästä johtuen esimerkiksi ryhmähankkeiden muutoshakemusten laadinta ei onnistu EURA2021 -järjestelmän avulla. Hallintoviranomainen työ- ja elinkeinoministeriö pyrkii tekemään kaiken mahdollisen, jotta kaikki toiminallisuudet saadaan ilman lisäviivästymisiä tuotantoon.

Tuensaaja voi hallintolain 20 §:n nojalla saada muutoshakemuksen vireille vapaamuotoisesti välittävässä toimielimessä, koska se ei ole ollut mahdollista rahoituslain säädetyllä tavalla EURA2021 -järjestelmän avulla. Vapaamuotoisen muutoshakemuksen osalta on hyvä olla yhteydessä rahoittajaan ennen muutoshakemuksen vireille saattamista. Rahoittaja ohjeistaa tarkemmin hankekohtaisesti muutoshakemuksen tekemiseen liittyvät toimenpiteet.

Ohjelman sisällöt ja rahoitus

Pohjois-Pohjanmaa saa valtioneuvoston päätöksen mukaisesti ohjelmakauden 2021-2027 aikana myöntövaltuuksia EU+valtio yhteensä 356,4 milj. €. Summa jakaantuu rahastoittain seuraavasti: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) 152,7 milj. €, Euroopan sosiaalirahasto (ESR+) 84,2 milj. € ja oikeudenmukaisen siirtymänrahasto (JTF) 119,4 milj. €. EAKR-rahoituksesta 35 % on käytettävä ilmastotoimiin.

Ohjelman toimeenpano on käynnistynyt keväällä 2022. Rahoitusta myöntävät maakuntien liitot, ELY-keskukset ja Ruokavirasto. Ohjelman kaikki hakuilmoitukset ovat luettavissa EURA2021-sivustolta.

EAKR-rahoitus kohdennetaan pk-yritysten yritystukiin, julkisten toimijoiden elinkeinoelämää edistäviin innovaatiohankkeisiin, digitalisaatioon, ilmastotoimiin, kuten uusiutuvan energian edistämiseen, energiatehokkuuteen, ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja kiertotalouteen, sekä elinkeinoelämää tukeviin pienimuotoisiin liikenneinfrastruktuurihankkeisiin. ESR+ -rahoituksella tuetaan työllisyyttä, osaamista, työelämän kehittämistä, osallisuutta ja yhdenvertaisuutta.

Linkki EAKR-, ESR- ja JTF -rahoituksen sisältöjä esitteleviin infomateriaaleihin

JTF-rahoitus kohdennetaan Pohjois-Pohjanmaan oikeudenmukaisen siirtymäsuunnitelman mukaisiin toimiin. Rahaston tarkoitus on lieventää turpeen energiakäytön vähentämisestä syntyviä aluetaloudellisia ja sosioekonomisia haittavaikutuksia. JTF-rahastosta tuetuilla toimilla tuetaan talouden monipuolistamista ja uusien työpaikkojen luomista. Rahoitusta kohdennetaan EAKR-rahoitusta vastaavalla tavalla mm. pk-yritystukiin ja julkisten toimijoiden elinkeinoelämää edistäviin innovaatiohankkeisiin, sekä ESR+-rahoitusta vastaavalla tavalla osaamisen kehittämiseen.

Ohjelmassa on seitsemän toimintalinjaa:

  1. Innovatiivinen Suomi (EAKR): Tavoitteena on edistää alueiden ja yritysten elinkeino- ja työelämälähtöisiä tutkimus- ja innovointivalmiuksia ja uusien teknologioiden käyttöönottoa. Rahoituksella vauhditetaan pk-yritysten kasvua ja kilpailukykyä. Lisäksi tavoitteena on hyödyntää digitalisaatiota kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon hyväksi.
  2. Hiilineutraali Suomi (EAKR): Tavoitteena on edistää energiatehokkuutta ja kiertotaloutta, sekä vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Rahoitusta kohdennetaan myös toimiin, joilla varaudutaan ilmastonmuutokseen.
  3. Saavutettavampi Suomi (EAKR): Tavoitteena on tukea pk-yritystoimintaa Itä- ja Pohjois-Suomessa kehittämällä paikallista tieliikenneinfrastruktuuria harvaan asuttujen alueiden erillisrahoituksella.
  4. Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi (ESR+): Tavoitteena on tukea työllisyyttä, osaamista, työelämän kehittämistä, jatkuvaa oppimista ja joustavia koulutuspolkuja.
  5. Sosiaalisten innovaatioiden Suomi (ESR+): Tavoitteena on tukea lastensuojelun asiakkaana olevien sekä erityisesti kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten elämäntilannetta ja pärjäämistä.
  6. Aineellista puutetta torjuva Suomi (ESR+): Tavoitteena on auttaa heikommassa asemassa olevia tarjoamalla tukea elintarvikkeiden ja perushyödykkeiden hankintaan. Samanaikaisesti pyritään tarjoamaan muita palveluja, joilla avunsaajien tilannetta parannetaan.
  7. Oikeudenmukaisen siirtymän Suomi (JTF): JTF-rahastosta tuetuilla toimilla tuetaan talouden monipuolistamista ja uusien työpaikkojen luomista sekä turvetuotantoalueiden ennallistamista. Tavoitteena on lieventää turpeen energiakäytön vähentämisestä syntyviä aluetaloudellisia ja sosioekonomisia haittavaikutuksia.


Lisätietoa

Pohjois-Pohjanmaan liiton JTF-esite 17.4.2023

Lisätietoja Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 -ohjelmasta.