Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Sidonnaisuusilmoitukset

Tämä on Pohjois-Pohjanmaan liiton kuntalain mukainen sidonnaisuusrekisteri. Tarkastuslautakunta on pyytänyt ilmoitusvelvollisilta henkilöiltä sidonnaisuusilmoituksen. Sidonnaisuustiedot perustuvat luottamushenkilön tai viranhaltijan omaan ilmoitukseen.

Lakisääteiset ilmoitukset

Alavuotunki JaakkoBrax Anna-Leena
Enojärvi AnnemariFlöjt Mika
Haapanen SatuHaataja Heidi
Harju PauliHänninen Katja
Juujärvi KyöstiKarjalainen Harri
Kemppainen ElinaKorkeakoski Mikko
Kujala HelenaLeiviskä Matti
Liedes TeijoNahkanen Jari
Niinikoski Eija-RiittaOjalehto Matias
Pahkala MattiPylväs Juha
Rajala LylyRauhala Rami
Ruha AnneSainio Lauri
Simula JennaSirviö Pirjo
Tapio HelkaTihinen Sirkka
Turunen MarttiUkkola Kalervo
Vakkuri Johanna Teijo Paananen

Sidonnaisuus­ilmoitukset Pohjois-Pohjanmaan liiton luottamus- ja virkatehtävissä

Sidonnaisuusilmoitus on kuntalaissa säädetty keino kunnallisen päätöksenteon riippumattomuuden ja läpinäkyvyyden edistämiseksi. Merkittävimpiä kunnallisisia luottamustehtäviä ja virkoja hoitavat henkilöt ovat velvoitettuja ilmoittamaan sellaisista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävien hoitamisessa. Ilmoitusvelvollisuus koskee niitä tietoja, joilla voidaan objektiivisesti arvioiden voivan olla merkitystä virka- tai luottamustehtävien hoitamisessa. Asian arviointi on ilmoittajan vastuulla.
Sidonnaisuusilmoitus ei korvaa esteellisyyden arviointia ja ilmoittamista päätöksentekotilanteessa. Sidonnaisuusilmoitukset ovat julkisia ja ne asetetaan tarkastamisen jälkeen nähtäville maakunnan liiton verkkosivuille.

Velvollisuus sidonnaisuusilmoituksen tekemiseen koskee Pohjois-Pohjanmaan liiton luottamushenkilöiden osalta

  • maakuntavaltuuston puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia
  • kaikkia maakuntahallituksen jäseniä ja heidän henkilökohtaisia varajäseniään
  • tarkastuslautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa
  • lisäksi velvollisuus tehdä sidonnaisuusilmoitus koskee maakuntajohtajaa sekä mahdollisia muita säännöllisesti maakuntahallituksen tai tarkastuslautakunnan esittelijänä toimivia viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä.


Sidonnaisuusilmoituksessa täytyy ilmoittaa

  • johtotehtävät sekä luottamustoimet elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä
  • merkittävä varallisuus
  • muut sidonnaisuudet, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.


Johtotehtäviä elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ovat ainakin toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan tehtävät. Luottamustoimia elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ovat ainakin yhtiön hallituksen tai siihen rinnastettavaan toimielimen jäsenyys. Elinkeinotoiminnalla tarkoitetaan sidonnaisuusilmoitusten osalta sekä liike- että ammattitoimintaa.

Merkittävän varallisuuden osalta ilmoitusvelvollisen tulee kertoa sellaisista kiinteistö-, osake- tai maa-alueiden omistuksista, jotka liittyvät elinkeinotoimintaan, ammatin harjoittamiseen tai sijoitustoimintaan. Muita ilmoitettavia sidonnaisuuksia voivat olla esimerkiksi toiminta yhdistyksissä ja säätiöissä, mikäli niillä voi olla merkitystä virka- tai luottamustehtävien hoitamisessa. Sidonnaisuusilmoituksen piiriin eivät kuulu tavallinen henkilökohtainen varallisuus, kuten omakotitalo, asunto-osake tai kesämökki, tai tieto läheisten asemasta ja omaisuudesta, yksityiselämästä tai harrastuksista.

Ilmoitusvelvollinen on itse vastuussa siitä, että sidonnaisuusilmoitus on tehty ja siinä esitetyt tiedot ovat oikeita. Sidonnaisuustietojen päivittäminen tilanteen muuttuessa on niin ikään ilmoitusvelvollisen vastuulla.

Tarkastuslautakunta valvoo sidonnaisuusilmoitusten tekemistä ja tarpeen vaatiessa kehottaa luottamushenkilöä tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo olemassa olevaa ilmoitusta.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään Pohjois-Pohjanmaan liiton osoittamalle lomakkeelle ja toimitetaan sähköisesti viraston kirjaamoon pdf-muodossa.

Voit ladata lomakkeen sidonnaisuusilmoituksen tekemistä varten täältä.

Lisätietoja antaa viestintä- ja hallintopäällikkö Arja Hankivaara, p. 050 322 5797, arja.hankivaara@pohjois-pohjanmaa.fi