Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Pohjois-Pohjanmaan TE2024 -hankePohjois-Pohjanmaan TE2024 -hanke tukee kuntia TE-palvelujen siirtyessä valtiolta kunnille

Valtion tuottamat TE-palvelut on tarkoitus siirtää kuntien tuotantovastuulle 1.1.2025 lukien. Muutos koskee TE-toimiston ja osaa ELY-keskuksen palveluista. Pohjois-Pohjanmaan TE2024 -hankkeen tavoitteena on tuottaa ja tarjota Pohjois-Pohjanmaan kunnille tietoa TE-palvelujen uudistuksesta ja tukea uudistuksen organisointia ja kuntien valmistautumista muutokseen.

Uudistuksen tavoitteena on palvelurakenne, joka edistää parhaalla mahdollisella tavalla työntekijöiden nopeaa työllistymistä ja lisää työ- ja elinkeinopalveluiden tuottavuutta, saatavuutta, vaikuttavuutta ja monipuolisuutta yhdessä kuntien elinvoimapalveluiden kanssa. Kun työllisyys- ja koulutuspalvelut sekä elinkeinopalvelut ovat saman järjestäjän vastuulla, tukevat palvelut nopeamman työllistymisen tavoitetta.

Hanke tuottaa tietoa työllisyysalueiden muodostamisen tueksi, tietoa rahoituksesta sekä uudistuksen vaikutuksista kuntatalouteen. Kolmantena osa-alueena hanke tukee kuntia palveluiden suunnittelussa ja organisoinnissa. Hankkeen toimilla tuetaan kuntien yhteistä valmistautumista uudistukseen. Lisäksi hanke tukee yhteistyötä kuntien ja TE-palveluiden kanssa uudistukseen liittyen. Hankkeen toimissa huomioidaan myös yhteistyön kehittäminen hyvinvointialue Pohteen kanssa eri rajapinnoissa.

Nykytilanteen kartoitus ja skenaarioiden laatiminen tavoitteena

Hankkeessa laaditaan kuntakohtainen nykytilanteen kartoitus mm. työllisyydenhoitoon käytetystä rahoituksesta, palveluista ja henkilöstöstä, huomioiden työllisyydenhoidon parissa työskentelevien henkilöiden siirtyminen hyvinvointialueen palvelukseen. Yrityspalvelukokonaisuuksien linkittäminen soveltuvin osin kuntien uuteen palvelutuotantomalliin on myös keskeisessä roolissa.

Hankkeessa laaditaan vaihtoehtoiset tarkastelut/skenaariot Pohjois-Pohjanmaan työllisyysalueiden vaihtoehdoista ml. tulevaisuustarkastelu eri vaihtoehtojen tulevaisuuden kehityksestä huomioiden mm. väestö- ja työvoiman määrän kehitys.

Hankkeessa tuotetaan kuntien budjetointia tukevia talousanalyysejä TE2024-uudistuksen vaikutuksista sekä laaditaan kotoutumisen palvelu- ja rakenneuudistuksen tarkastelu skenaariomallinnuksin. Hankkeessa tuotetaan ja tarjotaan kunnille, kuntien johtaville viranhaltijoille ja luottamushenkilöille sekä työ- ja elinkeinopalvelujen kannalta keskeisille sidosryhmille tarpeellista informaatiota ja tukea uudistukseen valmistautumiseksi.

Työskentelymuotoina käytetään palveluhankintoja sekä teemakohtaisia yhteistyöfoorumeita, joissa käsitellään uudistuksen eri osa-alueita, kuten talous, henkilöstö, palvelut ja osaaminen.

Lisätietoja:

Jouni Korhonen, projektipäällikkö
Pohjois-Pohjanmaan liitto Poratie 5 A,
90140 OULU
Puhelin 040 685 4038
jouni.korhonen@pohjois-pohjanmaa.fi

Hankkeen toteuttaja: Pohjois-Pohjanmaan liitto
Hankkeen kustannusarvio: 501 886 €, AKKE-tuki: 451 697 €
Toteutusaika: 13.5.2022 – 31.12.2024