Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kansainväliset rahoitukset

Karelia CBC -ohjelma

Ohjelman kotisivulle

Interreg-ohjelmat 2021–2027

Euroopan alueellisen yhteistyö (EAY) -tavoitteen ohjelmat, eli Interreg-ohjelmat ovat osa EU:n alue- ja rakennepolitiikkaa.

Interreg-ohjelmilla tuetaan raja-alueiden ja laajempien, rajat ylittävien yhteistyöalueiden integroitumista sekä alueiden ja kaupunkien välisten verkostojen syntymistä ja vahvistumista. Yhteistyötä lisäämällä, kokemusten vaihtoa edistämällä ja hyviä käytäntöjä levittämällä ohjelmat vaikuttavat alueiden kilpailukykyyn ja taloudelliseen kehitykseen. Ohjelmilla edistetään myös Euroopan vihreän kehityksen ohjelman mukaisia ympäristötavoitteita.

Lisäksi ohjelmilla vahvistetaan Itämeren aluetta eurooppalaisena ja globaalina talousalueena sekä etsitään yhteisiä ratkaisuja pohjoisten harvaan asuttujen alueiden haasteisiin.

Pohjois-Pohjanmaan alueelta voi osallistua 2021–2027 kaudella seuraavien ohjelmien toimeenpanoon:

Rajat ylittävän yhteistyön ohjelma

 • Aurora            

Valtioiden välisen yhteistyön ohjelmat

 • Pohjoinen Periferia ja Arktis                       
 • Itämeri                      

Alueiden välisen yhteistyön ohjelmat

 • Interreg Europe                      
 • Interact                                     
 • ESPON 
 • Urbact                                     

Aurora

Interreg Aurora 2021–2027 on uusi rajat ylittävän yhteistyön ohjelma. Aurora korvaa aiemmat Interreg Pohjoinen ja Botnia Atlantica ohjelmat ja ohjelma-alueeseen kuuluvat alueita Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Saamenmaalta.

Interreg Aurora -ohjelmaan kuuluvat seuraavat NUTS III -alueet:

Ruotsi: Norrbotten, Västerbotten ja Västernorrland
Suomi: Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Etelä-Pohjanmaa
Norja: Troms og Finnmark ja Nordland
Saamelaiset: Suomessa Lappi, Pohjois-Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa. Ruotsissa Norrbottenin, Västerbottenin, Västernorrlandin ja Jämtlandin sekä Taalainmaan Idre Samebyn. Norjassa Troms ja Finnmark, Nordland ja Tröndelag sekä osa Innlandetia (Elgå Reinbeitedistrikt).

Painopisteet

Ohjelman painopisteiden valinnoissa on priorisoitu teemoja, joihin ohjelma voi parhaiten vaikuttaa ja jotka tuottavat rajat ylittävää lisäarvoa. Ohjelman valmistelussa painotettiin kestävää kehitystä laajasta näkökulmasta, sekä ympäristöllisistä että sosiaalisista lähtökohdista.

Aurora ohjelman sisältövalinnat:

 • Toimintapoliittinen tavoite 1: kilpailukykyisempi ja älykkäämpi Eurooppa
 • Toimintapolittiinen tavoite 2: vihreämpi Eurooppa
 • Toimintapolittiinen tavoite 4: sosiaalisempi Eurooppa sekä
 • Interreg-erityistavoite: yhteistyön hallinnoinnin parantaminen.

Tarkemmat tiedot ohjelmasta sekä rahoitushakujen ajankohdat löydät Interreg Aurora -ohjelman verkkosivuilta.

Auroran hallintoviranomaisena toimii Norrbottenin läänihallitus Ruotsissa. Sen sihteeristön jäsenistä kaksi työskentelee Suomessa, Pohjanmaan ja Lapin liitoissa. Anna-Mari Auniola Lapin liitossa ja häneltä saa apua ohjelmaan ja rahoitushakuihin liittyvissä kysymyksissä. Kansallista vastinrahoitusta myöntää Suomessa Lapin liitto.

Pohjoinen Periferia ja Arktis

Pohjoinen periferia ja Arktis (NPA) Interreg-ohjelmalla rakennetaan elinvoimaisia, kilpailukykyisiä ja ekologisesti kestäviä yhteisöjä. NPA (Northern Periphery and Arctic) on valtioiden välisen yhteistyön ohjelma, jonka ohjelma-alue Suomessa käsittää kahdeksan eri maakuntaa.

Interreg Pohjoinen periferia ja Arktis (NPA) 2021–2027 ohjelma tukee yhteistyöhankkeita, joilla alueiden toimijat pystyvät hyödyntämään kestävästi alueen omia mahdollisuuksia ja vahvuuksia sekä kehittämään ratkaisuja alueen yhteisiin haasteisiin. NPA-yhteistyö lisää alueiden vaurautta ja parantaa niiden sopeutumiskykyä.

Ohjelman toteuttamisalue on supistunut. Yhteistyössä on mukana seitsemän eri maata. Suomesta mukana on kahdeksan Pohjois-, Itä- ja Keski-Suomen maakuntaa. Ruotsissa ohjelma-alue kattaa Keski- ja Pohjois-Norrlannin alueet. Norjassa ohjelma-alueeseen kuuluvat maan pohjoisimmat alueet. Irlannista mukana ovat pohjoiset ja läntiset maakunnat. Lisäksi koko Islanti, Grönlanti ja Färsaaret ovat mukana ohjelmassa.

NPA 2021-2027 ohjelman toimintalinjat:

1.Innovaatiokapasiteetin vahvistaminen:
1.1 Tutkimus ja innovaatiokapasiteetin kehittäminen ja uusien teknologioiden käyttöönotto.
1.2 Digitalisaation hyödyntäminen alueen toimijoiden eduksi.
1.3 Pk-yritysten kestävän kasvun ja kilpailukyvyn edistäminen ja uusien työpaikkojen luonti.

2. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja resurssitehokkuus:
2.1 Energiatehokkuuden edistäminen ja kasvihuonekaasujen vähentäminen
2.2 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen toimintaympäristöä kehittämällä.
2.3 Kiertotalouteen ja resurssitehokkaaseen toimintaan siirtyminen.

3. Parantaa organisaatioiden kykyä hyödyntää ylikansallisen yhteistyön mahdollisuuksia:
3.1 Kehitetään viranomaisten ja muiden sidosryhmien kykyä toteuttaa makro-, merialue- ja muita aluestrategioita.

Tarkemmat tiedot ohjelmasta sekä rahoitushakujen ajankohdat löydät NPA 2021-2027 -ohjelman verkkosivuilta.

NPA-ohjelman hallintoviranomaisena toimii Västerbottenin läänihallitus Ruotsissa ja sihteeristö toimii Kööpenhaminassa. Jokaisella osallistuvalla valtiolla on oma kansallinen yhteyshenkilö ja Suomen yhteyshenkilö on Paula Mikkola Lapin liitosta. Häneltä saa apua ohjelmaan ja rahoitushakuihin liittyvissä kysymyksissä. Kansallista vastinrahoitusta myöntää Suomessa Lapin liitto.

Itämeri

Itämeri-ohjelma (Interreg Baltic Sea Region) tarjoaa uutta rahoitusta Itämeren alueen julkisille ja yksityisille toimijoille, jotka haluavat kehittää aluetta rajat ylittävillä älykkäillä toimilla. Ohjelmassa haetaan innovatiivisia, älykkäitä ja ilmastoneutraaleja ratkaisuja, jotka parantavat ihmisten elämää Itämeren alueella. Ohjelma-alue kattaa yhdeksän Itämeren valtiota.

Ohjelman rahoitus on kohdistettu neljään teemaan (priorities):

 1. Innovatiivinen yhteiskunta
  1. Muutosjoustava talous ja yhteisö
  2. Reagoivat julkiset palvelut
 2. Vesiviisas yhteiskunta
  1. Kestävät vedet
  2. Sininen talous
 3. Hiilineutraali yhteiskunta
  1. Kiertotalous
  2. Energiasiirtymä
  3. Älykäs vihreä siirtymä
 4. Yhteistyön hallinnointi
  1. Projektialustat
  2. EU:n Itämeren alueen strategian hallinnointi

Ohjelma sisältää neljä eri hanketyyppiä:

 • Tavalliset yhteistyö- ja kehittämishankkeet, ”Core Projects”
 • Pienet yhteistyö- ja kehittämishankkeet, ”Small Projects” (kokonaiskustannusarvio korkeintaan 500.000 euroa, kesto korkeintaan kaksi vuotta, rahoitetaan yksinkertaistetuilla kustannusmalleilla)
 • Projektialustat
 • EU:n Itämeren alueen strategian hallinnon tukeminen

Ohjelman kohderyhminä ovat paikallinen, alueellinen ja valtakunnallinen julkinen hallinto, oppilaitokset, korkeakoulut, yliopistot, tutkimuslaitokset, elinkeinojen kehittämisorganisaatiot, järjestöt, kansainväliset yhteistyötoimijat sekä yritykset.

Tarkemmat tiedot ohjelmasta sekä rahoitushakujen ajankohdat löydät Itämeri ohjelman verkkosivuilta.

Itämeri ohjelman hallintoviranomaisena toimii Schleswig-Holsteinin investointipankki. Kansallisena yhteyshenkilö toimii Matti Lipsanen Pirkanmaan liitosta. Häneltä saa apua ohjelmaan ja rahoitushakuihin liittyvissä kysymyksissä. Kansallista vastinrahoitusta myöntää Suomessa Uudenmaan liitto.