Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Hae sivuista

Tiedotteet

Tiedotteet

tiedotteet

25.11.2020
Pohjois-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmän päätöksiä 25.11.2020

Ajankohtaiset hanke-esittelyt Dosentti, yliopistotutkija Timo Liimatainen Oulun yliopistosta esitteli Lääketieteellisen kuvantamisen opetus- ja testilaboratorio -hanketta sekä projektipäällikkö Mika Vierimaa Oulun kaupungista TechArt -hanketta. EU:n alue- ja rakennepolitiikan sekä maaseutuohjelman ohjelmakauden 2021-2027 valmistelu Pohjois-Pohjanmaan liiton kehittämispäällikkö Päivi Keisanen kertoi EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden 2021–2027 valmistelusta. Ohjelman julkinen kuuleminen on käynnistymässä kuudennen ohjelmaluonnoksen pohjalta. Tavoiteaikataulu ohjelman käynnistymiselle siirtyy todennäköisesti syksyyn 2021. Oikeudenmukaisen siirtymisen rahasto (JTF) tullaan sisällyttämään omana toimintalinjanaan osaksi nyt valmistelussa olevaa ohjelmakauden 2021–2027 rahoitusohjelmaa. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen Maaseutu ja energia -yksikön päällikkö Timo Lehtiniemi kertoi maaseutuohjelman ajankohtaisesta tilanteesta. CAP27 alueellisen maaseudun kehittämisen suunnitelman laatiminen etenee talven aikana kyselyinä ja fokusryhmätyöskentelynä.…

24.11.2020
Pohjois-Pohjanmaan liiton virasto muuttaa kesällä 2021 

Pohjois-Pohjanmaan liiton vuokrasopimus Technopoliksen kanssa on irtisanottu päättymään 31.7.2021. Virastossa on kartoitettu toimitiloja myös ydinkeskustan ulkopuolelta. Pohjois-Pohjanmaan liitto on tänään tehnyt vuokrasopimuksen Katri Antell Oy:n kanssa Poratien toimitiloista. Toimintaympäristön muutosten vuoksi oli aika alkaa kartoittaa uusia toimitiloja. Muutolla haemme paitsi parempaa saavutettavuutta, myös kustannussäästöjä, perustelee maakuntajohtaja Pauli Harju ratkaisua. Muutto tapahtuu kesällä 2021. Uusi osoite 1.8.2021 alkaen on Poratie 5, 90140 Oulu.

20.11.2020
Tarjouspyyntö: Pohjois-Pohjanmaan liiton liikennöinti 2021 – 2022

Tarjouspyyntö ja tarjouslomake löytyvät tästä linkistä. Kirjallinen tarjous liitteineen on toimitettava Pohjois-Pohjanmaan liittoon 4.12.2020 klo 12.00 mennessä sähköpostitse osoitteella kirjaamo@pohjois-pohjanmaa.fi tai postitse Pohjois-Pohjanmaan liitto, Sepänkatu 20, 90100 Oulu. Sähköpostin otsikkokenttään tai kuoreen on merkittävä viite Liikennöintitarjous.  

20.11.2020
Vuoden 2021 loppiaisvastaanotto on peruttu 

Pohjois-Pohjanmaan liitto ei järjestä perinteistä loppiaisvastaanottoa 6.1.2021 vallitsevan koronatilanteen vuoksi. Seuraava loppiaisvastaanotto järjestetään 6.1.2022. Pohjois-Pohjanmaa-palkinto luovutetaan myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.   

16.11.2020
Maakuntahallituksen päätöksiä 16.11.2020

Talous- ja toimintasuunnitelma 2021–2023 ja talousarvio 2021 etenevät maakuntavaltuustoon Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se hyväksyy Pohjois-Pohjanmaan liiton talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2021–2023 ja talousarvion 2021. Talousarvio on tasapainotettu ja vuoden 2021 tilikauden tulos on 0 euroa. Tehdyt talousarviotarkistukset kohdentuvat henkilöstön palkkakustannuksiin, tilaisuuksien järjestämiseen varattuihin määrärahoihin sekä tulosalueiden palveluiden ostoihin ja muihin toimintakuluihin. Toiminnallisiin tavoitteisiin pääseminen edellyttää joihinkin toimintoihin jäsenkuntalaskutuksen ulkopuolisen rahoituksen hankkimista. Kehittämisrahastoon siirretään varoja Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että taseen yli-/alijäämätililtä siirretään 300 000 euroa Pohjois-Pohjanmaan liiton kehittämisrahastoon. Jotta liitto pystyy toimimaan asetettujen strategisten tavoitteiden ja tuleville vuosille asetettujen toiminnallisten tavoitteiden mukaisesti, liitto hankkii toiminnan toteuttamiseksi hankerahoitusta. Lähes kaikki hankerahoitus…

06.11.2020
EAKR-rahoitusta haettavana Pohjois-Pohjanmaan liitosta Korona -toimenpidesuunnitelman mukaisiin rakennerahastohankkeisiin

Pohjois-Pohjanmaan liitossa on haettavana rahoitusta Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 (Suomen rakennerahasto-ohjelma, Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020). Pohjois-Pohjanmaan liitto rahoittaa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) toimintalinjojen 1 ja 2 mukaisia toimenpiteitä, jotka kohdentuvat Pohjois-Pohjanmaan Korona -toimenpidesuunnitelma 2020-2021 toteuttamiseen maakunnassa. EAKR-hakemuksia otetaan vastaan toimintalinjoille 1 ”PK-yritystoiminnan kilpailukyky” ja 2 ”Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen”. Lisäksi hakemusten edellytetään toteuttavan Korona –toimenpidesuunnitelman mukaisia tavoitteita ja toimenpiteitä. Hakukierroksella myönnetään tukea yhteensä enintään 2.100.000 euroa. Yksittäiselle hankkeelle myönnettävä tuki (EAKR- ja valtion rahoitus) on pääsääntöisesti enintään 400.000 euroa, kuitenkin korkeintaan 70 prosenttia kokonaiskustannuksista. Hankkeen on päätyttävä 31.12.2022 mennessä. Hakijoina voivat olla tutkimus- ja…

02.11.2020
EU-komission työohjelma vuodelle 2021 on julkaistu

Euroopan komission työohjelma vuodelle 2021 on julkaistu. Työohjelma sisältää toimet, joita komission on määrä toteuttaa seuraavan vuoden aikana. Siinä kerrotaan kansalaisille ja lakia säätäville toimielimille komission poliittisista sitoumuksista, joiden mukaisesti esitetään uusia aloitteita, peruutetaan aiemmin tehtyjä ehdotuksia ja tarkistetaan voimassa olevaa EU:n lainsäädäntöä. Tulevan vuoden työohjelmassa esitetään siirtymistä strategiselta tasolta toteutukseen komission kuuden poliittisen painopisteen osalta. Painopisteisiin lukeutuvat Euroopan vihreän kehityksen ohjelma, Euroopan digitaalisen valmius, ihmisten hyväksi toimivan talous, EU:n roolin vahvistaminen maailmannäyttämöllä, eurooppalaisen elämäntavan edistäminen ja uuden vauhdin antaminen eurooppalaiselle demokratialle. Painopisteiden alle on edelleen sijoitettu konkreettisia toimia, joita tullaan toteuttamaan vuoden 2021 aikana. Työohjelman liitteessä 1 on listattu…

22.10.2020
Suomen päärataryhmä esittää eurooppalaisen ydinverkon solmupisteiksi Tamperetta, Oulua ja Seinäjokea

Suomen päärataryhmä esittää maan hallitukselle ja valtakunnallisen 12-vuotisen liikennejärjestelmäsuunnitelman (liikenne12) tekijöille kolme päärataan panostamisen perustetta. Päärataryhmän esitykset on tarkoitettu liikenne12:n valmisteluun, valtion ensi vuoden ja tulevien vuosien talousarvioihin ja lisätalousarvioihin sekä EU:n elpymisrahoituksen kansalliseen esitykseen. Päärataryhmä kiirehtii Suomea täyttämään Verkkojen Eurooppa -ohjelman (TEN-T) ydinverkon laatukriteerit sekä esittää vaikuttamista ohjelman uudistukseen Suomi on sitoutunut vuoteen 2030 mennessä täyttämään ydinverkon kriteerit. Nykyisillä päätöksillä Suomi ei tule täyttämään pääradalla riittävän raidekapasiteetin vaatimusta. Uudistuksessa Suomen tulee esittää ydinverkon solmupisteiksi Tamperetta (raideterminaali ja lentoasema sekä logistinen palvelutaso), Oulua (lentoasema ja satama sekä logistinen palvelutaso) ja Seinäjokea (raideterminaali sekä logistinen palvelutaso). Nykyisin Helsinki on ainoa Suomen…

19.10.2020
Maakuntahallituksen päätöksiä

Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallitus piti hybridikokouksen Oulussa 19.10.2020. Kokouksen aluksi Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston johtaja Kari Aalto kertoi ajankohtaisista asioista, EU:n monivuotisesta budjettiesityksestä sekä valmistelussa olevasta toimiston vuoden 2021 työsuunnitelmasta. Brysselissä sijaitsevan Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston tehtävänä on valvoa ja edistää Etelä-Savon, Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon toimijoiden etuja. EU-toimisto parantaa maakuntaliittojen kanssa yhteistyössä tehtävän edunvalvonnan kautta Itä- ja Pohjois-Suomen elinkeinoelämän kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä. Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman 2018–2021 arviointi valmistumassa Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman 2018–2021 arviointi on tehty yhteistyössä Pohjois-Suomen maakuntien ja arvioinnin toteuttajan Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:n kanssa. Tavoitteena on saada tietoa ohjelman toteutumisesta ja vaikuttavuudesta sekä erityisesti antaa suosituksia ja näkemyksiä…

12.10.2020
Maakuntakaavan kattavuus ja oikeusvaikutteisuus ei ole korvattavissa

Maakuntajohtajat ottivat kantaa maankäyttö- ja rakennuslain valmistelutilanteeseen: toimiva suunnittelujärjestelmä tarvitsee vain päivittämisen. Uusien ja keskenään osin päällekkäisten suunnittelutasojen sijaan on luotava edellytykset suunnitteluyhteistyön kehittämiselle ja tehokkaammalle resursoinnille. Nykyinen maankäyttö- ja rakennuslaki sekä kaavajärjestelmä on ollut toimiva maamme erilaisissa olosuhteissa ja vaihtelevien ohjaustarpeiden vallitessa. Vuoden 2014 jälkeen maakuntakaavoissa on yhteensovitettu ja ratkaistu uusiutuvan energian, erityisesti tuulivoiman, tarpeita muuhun alueidenkäyttöön. Oikeusvaikutteista maakuntakaavaa ei ole sen alueellisen ja sisällöllisen kattavuuden vuoksi mahdollista korvata. Luonnoksessa esitetty muutos yksiselitteisen oikeusvaikutteisuuden tilanteesta aiheuttaisi jatkuvaa tulkintaa ja tulkinnan vaikeutta. Viranomaisten rooli hankaloituu, jos kulttuuriympäristöjä tai energiantuotantoa koskevissa lausunnoissa ja lupapäätöksissä ei voida nojata oikeusvaikutteiseen maakuntakaavaan. Pistemäisesti toimiva…