Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

TUULI-hankkeen työpaketti 3a

Työpaketti 3a: Viherrakenne- ja ekosysteemipalveluselvitys

Taustaa

Pohjois-Pohjanmaalla tuulivoimarakentamisen laaja-alaisuus korostaa yhteensovittamisen tarvetta uusiutuvan energian tuotannon ja luonnonympäristön kanssa. Tuulivoima-alueet sijoittuvat tyypillisesti luonnonalueille (metsäalueet). Tuulivoima-alueiden kestävä sijoittaminen edellyttää tietoa tuotantokäyttöön otettavien alueiden luontoarvoista ja ekosysteemipalveluista (esim. virkistysarvot).

Tuulivoimatuotanto on perusteltua keskittää alueille, joihin liittyy mahdollisimman vähän muita intressejä ja ristiriita esimerkiksi luonnon monimuotoisuuden turvaamisen kanssa on mahdollisimman pieni.

Viherrakenne- ja ekosysteemipalveluselvitys

TUULI-hankkeessa laaditaan viherrakenne- ja ekosysteemipalveluselvitys. Työpaketin konkreettisena lopputuotteena esitetään arvio luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemipalvelujen kannalta tärkeistä aluekokonaisuuksista Pohjois-Pohjanmaalla sekä annetaan suositukset maakuntatason alueidenkäytön suunnitteluun.

Viherrakenteella tarkoitetaan kaikkea rakentamatonta ympäristöä, kuten metsiä, soita, vesistöjä ja viljelysalueita. Viherrakenne ylläpitää luonnon monimuotoisuutta ja tuottaa ihmiselle erilaisia hyötyjä, joita kutsutaan ekosysteemipalveluiksi. Kestävän alueidenkäytön näkökulmasta on olennaista tunnistaa viherrakenteen avainalueet, jotta ne voidaan ottaa huomioon ympäristöä muuttavan toiminnan suunnittelussa.