Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

TUULI-hankkeen työpaketti 3b

Työpaketti 3b: Linnuston päämuuttoreitin päivitysselvitys

Taustaa

Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavatyössä tarkasteltiin Pohjois-Pohjanmaan alueelle suunniteltujen ja toteutettujen tuulivoima-alueiden vaikutuksia muuttolinnustoon ja arviotyötä tukemaan laadittiin selvitys (Tuulivoimarakentamisen vaikutukset muuttolinnustoon Pohjois-Pohjanmaalla, Sito Oy 2016). Selvityksessä arvioitiin Pohjois-Pohjanmaalle ja laajemmin koko Pohjanlahden alueelle suunnitellun tuulivoimarakentamisen yhteisvaikutukset muuttolinnustoon.

Vuoden 2016 linnustoselvityksessä laadittiin yhteisvaikutusten arviointi kaikkien relevanttien lintulajien osalta. Muutaman lajin osalta vaikutuksia tarkasteltiin myös ylimaakunnallisesti, jotta saatiin kuva eri maakuntien alueille sijoittuvan tuulivoimarakentamisen yhteisvaikutuksista näille vaikutusten kannalta kriittisimmille lajeille. Selvitys antoi suosituksia 3. vaihemaakuntakaavan valmisteluun muuttolinnuston huomioimiseksi.

Rannikon päämuuttoreitin ja tuulivoimarakentamisen yhteensovittamiseksi 3. vaihemaakuntakaavassa on noudatettu seuraavia periaatteita:

  • Ei lisätä tuulivoimarakentamisen kokonaismäärää Perämeren rannikon päämuuttoreitillä
  • Turvataan riittävän leveät, esteettömät muuttokäytävät tai väistämismahdollisuudet.

Kolmannessa vaihemaakuntakaavassa tuulivoimaloiden rakentamiseen annettiin myös yleisiä suunnittelumääräyksiä koskien muuttolinnustoa:

  • Perämeren rannikkoalueella tuulivoimarakentaminen tulee sijoittaa ensisijaisesti maakuntakaavassa osoitetuille tuulivoimaloiden alueille. Tapauskohtaisesti voidaan harkita tuulivoimaloiden sijoittamista myös muille alueille, mikäli se ei merkittävästi lisää tuulivoimarakentamisesta aiheutuvia haitallisia yhteisvaikutuksia asutukseen, maisemaan, linnustoon tai muuhun ympäristöön.
  • Tuulivoimalat tulee lähtökohtaisesti sijoittaa linnuston kannalta tärkeiden alueiden ulkopuolelle. Tapauskohtaisesti voidaan harkita tuulivoimarakentamista myös näille alueille, mikäli tuulivoimarakentaminen ei heikennä alueiden linnustoarvoja.

Päivitysselvitys

TUULI-hankkeessa päivitetään vuonna 2016 laadittu muuttolintuselvitys. Kolmannen vaihemaakuntakaavan muuttolinnustoselvityksen (2016) jälkeen on saatu runsaasti lisää kokemusta tuulivoimaloiden todellisista vaikutuksista muuttolinnustoon.

Kattavat seurantatiedot jo rakennetuista tuulivoimapuistoista ovat tuoneet lisätietoa todellisista törmäysvaikutuksista. Myös uusien tuulivoiman YVA-hankkeiden muutonseurantatiedot ovat täydentäneet tietämystä lintujen päämuuttoreitistä. Seurantatietojen mukaan muuttolinnut väistävät ennakoitua paremmin aiempien hankkeiden YVA-menettelyissä mallinnetuista tilanteista.

Jo rakennetut tuulivoimalat ovat kuitenkin olleet estevaikutuksena, jolloin muutto on ohjautunut voimala-alueiden sivuitse tai aukkokohdista läpi. Iissä ns. pullonkaula-alueella linnuston muuttoreitti on siis jo jakautunut ja sijoittunut vuoden 2016 selvityksessä esitettyä vyöhykettä idemmäksi.

Kehittynyt teknologia mahdollistaa tuulivoimatuotannon heikompituulisemmalla alueella ja hankekehitys on suuntautumassa sisämaahan. Kestävä tuulivoimarakentaminen edellyttää laajempaa vaikutusten arviointia muuttolinnustoon kohdistuvista yhteisvaikutuksista aiemmassa selvityksessä hahmotellun päämuuttoreitin itäpuolella.