Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

TUULI-hankkeen työpaketti 4

Työpaketti 4: Tuulivoima ja sähkönsiirtoyhteydet

Sähkönsiirto keskeinen osa tuulivoima-alueiden toteuttamiskelpoisuuden arviointia ja tulevassa suunnittelussa on tarpeen ottaa entistä paremmin huomioon verkon olemassa olevat liityntämahdollisuudet sekä kehittämistarpeet mm. sähkönsiirtokapasiteetin, kustannusten ja ympäristövaikutusten näkökulmista. Olemassa olevat sähkönsiirtoyhteydet ja liityntämahdollisuudet ohjaavat merkittävästi tuulivoimahankkeiden sijoittumista. Toisaalta siirtoyhteyksien puuttuminen voi olla merkittävä tuulivoimarakentamisen este.

Sähkönsiirtoselvitys

  • TUULI-hankkeessa muodostetaan kokonaiskuva sähkönsiirtoverkosta ja sen kehittämistarpeista huomioiden alueen merkittävät rakenteilla ja suunnitteilla olevat tuulivoima-alueet.
  • Selvitetään tuulivoimaa palvelevet liityntäyhteydet ja liityntämahdollisuudet.
  • Huomioidaan ja tunnistetaan maakunnassa alueet, joilla tuulivoiman mahdollistaminen vaatii sähköverkon kehittämistä.
  • Arvioidaan sähkönsiirron kokonaisvaikutukset.

Tavoitteena on olemassa olevan verkon tehokas hyödyntäminen, synergiat verkon yleisen kehittämisen ja tuulivoimapuistojen liittämisen välillä, eri toimijoiden välisen yhteistyön edistäminen ja uuden voimajohtorakentamisen tarpeen minimointi.

Tuulivoimarakentamisen keskittyminen tietyille alueille voi edellyttää myös kantaverkon ja/tai liityntämahdollisuuksien vahvistamista. Pohjois-Pohjanmaalla tuulivoimarakentaminen on johtanut laajaan voimajohtorakentamiseen, mikä osaltaan puoltaa asian tarkastelua.